Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): « Côté Colline » project

Een nieuwe versie van het vastgoedproject "Côté Colline" dichtbij de Bergage Waversesteenweg is ingediend. In de eerste versie had de gemeente Oudergem in december 2021 een ongunstig advies uitgebracht.
Het project moest namelijk op verschillende fundamentele punten worden verbeterd:
 • de omvang van het project te verminderen;
 • vermindering van het aantal studio's en kleine appartementen en verhoging van het aantal driekamerappartementen;
 • Vergroting van de beplantingsgebieden en de permeabiliteit van het terrein.
De regionale vertegenwoordigers deelden de meeste overwegingen van de gemeente, maar brachten een voorwaardelijk gunstig advies uit, dat voornamelijk voorzag in :
 • de verwijdering van de 6 tweegezinswoningen op de top van de Bergage,
 • het schrappen van een verdieping van het gebouw aan de kant van de Waversesteenweg, terwijl de laatste twee verdiepingen achteraan blijven liggen,   
 • de afstand van het project tot het bestaande appartementsgebouw te vergroten en een openbare doorgang door het project te creëren.
Naar aanleiding van deze eerste adviezen heeft de aanvrager zijn project gewijzigd en is er onlangs een openbaar onderzoek en een overlegcommissie gehouden. Veel mensen hebben opmerkingen gemaakt over dit project.
Kunt u ons in dit verband informeren over de standpunten en besluiten met betrekking tot deze nieuwe versie van het project?
Dank u voor uw antwoorden.
Stéphanie PAULISSEN
Gemeenteraadslid - DéFI
 • Antwoord van de heer Alain Lefebvre, Schepen :
Mevrouw het gemeenteraadslid,
Ik zal u namens het college antwoorden.
Het project Côté Colline wordt ontwikkeld dichtbijj de Bergage op een terrein waar momenteel Carodec (materiaalhandelaar) en Aldi (tijdelijke bewoning) gevestigd zijn. Deze inrichtingen maken momenteel 72% van het perceel waterdicht. De vegetatie is beperkt tot de randen van de bebouwde gebieden. De vegetatie heeft zich ontwikkeld op zeer steile hellingen. De vegetatie van de strook langs de weg naar het binnenland van de Bergage wordt door het project op geen enkele wijze gewijzigd. Dit perceel maakt deel uit van de Bergage condominium.
De manier waarop de gebouwen zijn gebouwd door in de Bergage-heuvel te graven kan worden omschreven als brutalistisch.
Het project Côté Colline herstelt een gematigde helling tussen Waversesteenweg en het bovenste deel van de Bergage. Het ontwikkelt twee gebouwen, het ene tegenover Waversesteenweg en het andere parallel aan het appartementsgebouw van de Bergage.
De gewijzigde versie van het project is van 24 augustus tot 22 september aan het publiek voorgelegd. Het project werd gepresenteerd tijdens een openbare vergadering op 1 september. Iedereen kon het volledige aanvraagdossier raadplegen via de online vergunningssite.
In het kader van mijn antwoord zal ik alleen de belangrijkste wijzigingen in het project noemen:
 • De 6 tweegezinswoningen die aan de oostzijde van het project tegenover de huizen van Bergage zijn geprojecteerd, zijn zoals gevraagd verwijderd, maar een lichte uitbreiding van het gebouw tegenover Waversesteenweg strekt zich aan deze zijde uit, maar zonder tegenover de bestaande huizen van Bergages te staan. Deze uitbreiding omvat 6 flats met drie slaapkamers.
 • De omvang van het gebouw tegenover Waversesteenweg is met een volledige verdieping teruggebracht.
 • De indeling van het voorgestelde appartementsgebouw (zuidzijde) is gewijzigd om ten minste dezelfde afstand tot de eigendomslijn te behouden als het bestaande gebouw.
 • Het project heeft aanzienlijk minder kleine eenheden en meer grote eenheden.
 • Het pad door de binnentuin van het project is voor iedereen toegankelijk.
 • De tuin is aanzienlijk vergroot en er is nieuwe beplanting voorzien aan de oostzijde van de omheining, die bestaat uit eengezinswoningen.
Het openbaar onderzoek heeft aanleiding gegeven tot talrijke reacties (57 brieven en een petitie) die ik hier slechts kort kan samenvatten:
 • Brede overeenstemming over de ontwikkeling van woningen ter vervanging van bestaande loodsen
 • De overgrote meerderheid van de deelnemers merkte op dat er positieve vooruitgang is geboekt met betrekking tot het oorspronkelijke project, maar dat deze vooruitgang niettemin onvoldoende is.
 • Sommige vragen om de verwijdering van een verdieping van het flatgebouw
 • Bezwaar tegen de kap van bestaande bomen
 • Bezwaar tegen bepaalde geprojecteerde volumes, met name het volume aan het einde van het flatgebouw in het bovenste deel van de omheining.
 • Vrees voor de gevolgen voor het Natura 2000-gebied van Bergage-park, vooral als het project het waterpeil raakt, wat niet het geval is.
 • Angst voor mobiliteit en parkeren.
 • Vrees voor stabiliteit tijdens de bouw.
 • Het project steunen omdat het een goede stap vooruit is in vergelijking met de huidige situatie.
Het overlegcomité is op 13 oktober bijeengekomen.
Zoals het hoort kon iedereen zijn standpunt verwoorden en beargumenteren.
De vertegenwoordigers van URBAN (regio), die verantwoordelijk zijn voor de toekenning of afwijzing van het project, verklaarden dat er geen reden was om het eerder uitgebrachte gunstige advies in twijfel te trekken en dat zij alleen de in het project aangebrachte wijzigingen onderzochten.
De vertegenwoordiger van Leefmilieu Brussel deelde mee dat zijn instelling de huidige kwaliteit van de aanplantingen en de biodiversiteit van het gebied heeft onderzocht. Leefmilieu Brussel concludeerde dat de huidige aanplantingen de ontwikkeling van een rijke biodiversiteit in de weg stonden en dat het project in dit opzicht zeer positief was.
URBAN en de gemeente stelden het volume aan het eind van het flatgebouw en de bovengenoemde uitbreiding aan de orde.
Er was een levendige discussie over het ontbreken van een stabiliteitsstudie en de bezorgdheid die dit oproept. Er werd geantwoord dat deze kwestie onder de verantwoordelijkheid valt van de bouwers en in het bijzonder van de architect die deze studies zal voortzetten indien de vergunning wordt verkregen. De leden van de commissie gaven aan dat de wetgeving niet vereist dat een dergelijke studie bij een vergunningsaanvraag wordt gevoegd en dat zij in ieder geval niet bevoegd zijn om zich hierover uit te spreken. Dit geldt ook voor de gemeente.
Na een gedachtewisseling werd het advies uitgesteld. Er is nog geen besluit genomen.
Het College beslist op basis van alle elementen in het dossier.
 

 

 

Zitting van 20.10.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:02:32 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022 - Goedkeuring
 2. 00:02:37 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:02:42 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:02:52 | Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename
 5. 00:03:07 | Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Jasmine Boumraya. Eedaflegging en aanstelling van de heer Ivo Van Ginneken.
 6. 00:04:09 | Gemeenteraad - Voorranglijst
 7. 00:04:16 | Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging
 8. 00:04:22 | Begrotingswijziging nr 3 gewone dienst en nr 4 buitengewone dienst - dienstjaar 2022
 9. 00:04:32 | Overeenkomst voor de overdracht van aandelen van de C.V. En Bord de Soignes aan het gemeentebestuur van Oudergem - Overdracht: 5.775 aandelen (0,29c/aandeel) - Bedrag: 1.674,75 euro
 10. 00:04:55 | Vijfde gemeentelijke kinderdagverblijf, Triomflaan : Principieel akkoord over de aanvraag om infrastructuursubsidie van het “plan Cigogne” voor het onderdeel van het gebouw gelegen op Triomflaan 160 bestemd voor het kinderdagverblijf
 11. 00:05:15 | BASISONDERWIJS - Inter-netwerk territoriale polen - Overeenkomst tussen de Gemeente Oudergem (organiserende overheid van de vier samenwerkende gemeentelijke basisscholen) en de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe (organiserende overheid van het scholencentrum "L'Ecole intégrée" (territoriale pool).
 12. 00:05:32 | BASISONDERWIJS - Arbeidsreglement - Gesubsidieerde gemeentelijke basisscholen.
 13. 00:05:51 | Subsidie 2022 ten gunste van de sportverenigingen van Oudergem
 14. 00:06:00 | Belgisch federaal programma voor gemeentelijke internationale samenwerking (PGIS) 2022-2026 - Specifieke samenwerkingovereenkomst tussen de gemeente Oudergem, de gemeente Aït Zineb (Marokko) en Brulocalis.
 15. 00:06:18 | Aanhangsel van de overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling van een dienst van energieboekhouding met Sibelga - bekrachtiging
 16. 00:06:28 | Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de Nederlandstalige culturele en vaderlandslievende verenigingen.
 17. 00:06:46 | Motie ter bestrijding van elke vorm van discriminatie bij de toekenning van federale steun voor energie
 18. 00:28:29 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): « Côté Colline » project
 19. 00:42:39 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : initiatieven om het leren van Nederlands te bevorderen.
 20. 00:54:16 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : besprekingen met Batopin over geldautomaten
 21. 00:59:58 | Mondelinge vraag van de heer Christophe Magdalijns over de uitzetting van personen die het gebouw Waversesteenweg 1085 illegaal bewonen.
 22. 01:04:59 | Mondelinge vraag van Mevrouw Véronique Artus over de benoeming van een coördinator van belanghebbenden voor de aanpak van dakloosheid op ons grondgebied
 23. 01:10:40 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : Stadmus Project