Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Covid Safe Ticket

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Dames en heren schepenen,
Geachte collega's,
Sinds 15 oktober is het Covid Safe Ticket van toepassing in instellingen in de culturele, recreatieve en feestelijke sector, de woonzorgcentra en de restaurants en cafés.
De gemeente heeft een infosessie kunnen organiseren voor de beoogde instellingen: heeft u dan feedback/verzoeken om begeleiding ontvangen?
Hoe zit het met controle en de ingezette middelen? Heeft de gemeente steun ontvangen van de GGC om de gegenereerde uitgaven te dekken?
Het aanmoedigen van vaccinatie blijft een van de doelstellingen van de invoering van het CST. Als de cijfers in Oudergem goed zijn, zijn ze dan veranderd? Zijn er trends waarneembaar volgens de wijken? Zo ja, wat is de strategie om de burgers te begeleiden of te informeren?
Ik dank u voor uw antwoorden.
Stéphanie PAULISSEN
Gemeenteraadslid - DéFI
Antwoord van de heer Didier Gosuin, burgemeester:
Geachte mevrouw,
Sinds de invoering van het Covid Safe Ticket op 15 oktober heeft de gemeente Oudergem geen organisatorische problemen ondervonden bij de uitvoering van deze nieuwe gewestelijke maatregel.
Als burgemeester ben ik nog niet op de hoogte gebracht van problemen in verband met de weigering van de CST-controle in de verschillende betrokken sectoren op het gemeentelijk grondgebied. De in september georganiseerde bijeenkomst heeft wel degelijk vruchten afgeworpen en dat verheugt me. Hieruit blijkt eens te meer dat een beroep op de verantwoordelijkheid en het vertrouwen van elk individu doeltreffender is dan louter repressieve acties.
Wat de controles betreft, heeft de gemeente Oudergem ook haar deel van de verantwoordelijkheid op zich genomen en zorgt zij voor de controles in de gemeentelijke sportinfrastructuren, zonder deze last op de verschillende sportclubs af te wentelen, zoals dat in verschillende andere Brusselse gemeenten wel het geval is. Dientengevolge hebben wij 2 medewerkers op grond van artikel 60 aangeworven ter versterking van ons bestaande personeel om deze controles uit te voeren.
De Conferentie van burgemeesters heeft minister Maron ook geïnterpelleerd over de noodzaak om extra middelen te krijgen van het Gewest om controleopdrachten uit te voeren, met name in de verzorgingstehuizen, maar ik moet helaas zeggen dat geen gevolg werd gegeven aan dit verzoek.
Ik heb tijdens de laatste Gewestelijke Veiligheidsraad ook gevraagd dat het Gewest de Federale Regering zou vragen of het al dan niet mogelijk is om de gemeenschapswachten controles te laten uitvoeren. De Federale Regering verbiedt ons dat formeel via een ministeriële omzendbrief, maar het Gewest en sommige andere burgemeesters lijken de tegenovergestelde mening toegedaan. Ik zal me in ieder geval niet buiten de wet plaatsen. Ik wacht daarom op antwoord van het Gewest hierover.
Wat de vaccinatie betreft, moeten we blij zijn dat Oudergem een van de hoogste vaccinatiegraden in het Brussels Gewest heeft. Bij de bevolking ouder dan 12 jaar, dus de bevolking die toegang heeft tot vaccinatie, ligt het percentage op 81%. Net onder dat van Sint-Pieters-Woluwe, waar het cijfer 83% bedraagt. In Oudergem zijn er nog 5.500 mensen ouder dan 12 jaar die nog moeten worden gevaccineerd.
We moeten echter vaststellen dat sommige wijken minder goed bestreken worden dan andere. De wijken Transvaal en Waversesteenweg - Sint-Juliaan vertegenwoordigen dus bijna 73% van de resterende te vaccineren bevolking, met name 4.060 personen. Onze volgende inspanningen zullen dan ook prioritair op die wijken toegespitst zijn.
Daarom zullen wij in die wijken een bewustmakingscampagne lanceren door middel van een flyer en zullen de vaccibussen zich gedurende meerdere dagen opstellen op het gemeentelijk grondgebied. Wij werken ook samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen opdat zij hun huurders op de hoogte zouden brengen van de data waarop de vaccibussen voorbijkomen.
Tot slot zou ik graag zien dat de gewestelijke strategie zich meer richt op de huisartsen. Wij kunnen niet langer werken op basis van een homogeen discours voor de hele bevolking. Er zijn veel gerichtere acties nodig. Zij zijn wel bereid om dit te doen, maar zij stribbelen nog tegen omdat zij om te vaccineren 11 verschillende procedures moeten uitvoeren. We moeten werken aan de administratieve vereenvoudiging en het verantwoordelijkheidsbesef van de huisartsen.

 

 

 

 

 

Zitting van 21.10.2021 - documenten

 
 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

00:00 | -
04:23 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 14.10.2021 - Goedkeuring
04:36 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
04:49 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
05:03 | Goedkeuring van het kandidatuurdossiers voor de projectoproep Duurzame Mobiliteit 2021 van Leefmilieu Brussel - Aankoop, opleiding en delen van bakfietsen en elektrische fietsen voor de inwoners en aankoop van drie elektrische fietsen voor het gemeentepersoneel. Ondertekening van de overeenkomst.
05:34 | Subsidie 2021 ten gunste van de sportverenigingen van Oudergem
05:49 | Plaatselijk Preventie-en Buurtplan van de Gemeente Oudergem 2021 : overeenkomst, schuldvordering (voorschot 60 %) en geraamd budget.
06:10 | Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2020 - Rekening
06:30 | Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2022 - Begroting
06:41 | Begrotingswijziging nr 3 gewone dienst en nr 4 buitengewone dienst - dienstjaar 2021
07:06 | Senioren Oudergem vzw - Dienstjaar 2020 - Rekening
07:22 | Goedkeuring van de bijdrageverzekeringsovereenkomst nr 243 tussen Ethias en de Gemeente van Oudergem, die bestemd is om de financiering en de betaling van de pensioenbijdragen aan het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de Federale Pensioendienst via RSZ evenals de toekenning, het beleid en de betaling van de pensioenen ten laste van hetzelfde Gesolidariseerd Pensioenfonds te verzekeren.
07:58 | Goedkeuring van de pensioenverzekeringsovereenkomst nr 670 tussen Ethias en de Gemeente van Oudergem, die bestemd is om de financiering, het beheer en de betaling van de pensioenen van de mandatarissen en van de pensioenen van de al gepensioneerde vastbenoemde personeelsleden waarvan de lasten niet gedragen worden door het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de Federale Pensioendienst (pensioenen niet opgenomen) te verzekeren.
08:26 | Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 26 "Omstandigheidsverlof" en toevoeging van een artikel 26 bis
08:44 | Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (DéFI) over de salarisherziening voor het gemeente- en OCMW-personeel
08:44 | Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de salarisherziening voor de gemeenteambtenaren
25:14 | Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Heropening van de Collin-antenne
34:14 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Covid Safe Ticket