Bestuur & Politiek

VZW "Le Pavillon" - Dienstjaar 2018 - Rekening

De Raad
Gezien de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, artikel 3 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 117,
Beslist
de rekening van de v.z.w. « Le Pavillon  » dienstjaar 2018 goed te keuren;
Onderhavige beraadslaging zal, onder vorm van beknopte omschrijving overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.