Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160): schilderwerken aan traphal en toiletten van gemeentehuis

Geachte mevrouw de waarnemend burgemeester, geachte dames en heren schepenen, geachte mijnheer de voorzitter van de raad,
Geachte collega’s,
Punt 61 van de notulen van de vergadering van het college van 19 maart jongstleden vermeldt het volgende:
Renovatie van de schilderingen in traphal en wc van het gemeentehuis
Het college beslist tot goedkeuring van de uitgave, geraamd op +/- 35.000 euro, …voor het schilderen van de wc's en traphalmuren van het gemeentehuis;
Sta me toe terug te komen op een discussie tijdens de presentatie van het budget, meer bepaald van het driejarenplan.
Er was sprake van een studie die moest worden uitgevoerd om te bepalen of het gemeentehuis gerenoveerd en dus behouden zou worden, of dat er een andere oplossing moest worden overwogen, zoals sloop gevolgd door heropbouw.
Is het dus niet tegenstrijdig om 35000 euro te besteden aan renovatie van schilderingen in traphal en toiletten?
We praten hier over geld van de belastingplichtige - zou het niet beter zijn dit type uitgaven te bevriezen en enkel de dringende werken te laten uitvoeren?
Ik vraag u dus:
  • Kunt u uw beslissing nog wijzigen en deze aanvraag annuleren?
  • Kunt u de attitude van goede huisvader aannemen en niet-dringende uitgaven met betrekking tot het gemeentehuis bevriezen totdat het resultaat van de lopende studie is gekend?
  • Is de studie reeds aan de gang, en zo ja, bij wie, en wanneer moeten de conclusies ervan worden verkregen?
Ik dank u voor uw antwoord.
Nathalie WYNS, gemeenteraadslid voor Liste Citoyenne 1160
  • Antwoord van de heer Bruno Collard - schepen
De meerderheid heeft haar wens te kennen gegeven om studies te laten verrichten omtrent de renovatie van het gemeentehuis, waarbij in de reflectie rekening wordt gehouden met het centrale bestuur van de gemeente en van het OCMW evenals met de diensten ondergebracht in het Huis van Preventie en Solidariteit (niet noodzakelijk op dezelfde site).
Het betreft een grootschalig, atypisch en uniek project. 
Daarom dringt het beroep op externe consultancy zich op. Er moet dus een studiebureau worden gevonden dat in staat is een project aan te sturen waarbij
  • rekening wordt gehouden met onze behoeften,
  • de toestand van de infrastructuren, en de verwachtingen van het publiek,
  • en dat ook in staat is drager te zijn van een visie op de veranderingen, in de manieren van werken en betrekken van de bevolking.
Op 30 april jongstleden werd dus door het college beslist om daartoe de markt van de consultants met faam in deze materie te verkennen.
In de veronderstelling dat alles op zijn best verloopt en de geraamde termijnen worden gehaald, laat de algemene beleidsnota niet toe te denken dat er voor 2025 of zelfs later werken zullen zijn afgerond - zo talrijk zijn de onzekerheden verbonden aan een administratieve procedure voor een project van deze omvang, met diverse scenario's.
Dit project zal dus veel tijd in beslag nemen. Er mogen dus geen renovaties worden uitgesloten van bepaalde delen van Idiersstraat 12, van het gebouw in de Papedellelaan gebruikt door het OCMW, en van Waversesteenweg 1326 onder het voorwendsel dat er wordt gewacht op de renovatiewerkzaamheden of de realisatie van een nieuwe constructie. In het budget 2019 zijn trouwens bepaalde werken vervat, waaronder deze. Er zijn er nog andere: renovatie van de politielokalen, dakwerken, renovatie van de zaal waarin de raad vergadert en de huwelijken worden voltrokken.
Het heeft ook te maken met het behoud van ons patrimonium in een correcte staat …
In deze geest kadert dus de renovatie van de schilderingen van toiletten en traphallen van het gemeentehuis. Het gaat ook om het imago van de gemeente, evenals om het respect voor al ons personeel en voor de bezoekers van de administratie.