00223052019A0007

DE RAAD,
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales;
Gelet op het Waals wetboek van de plaatselijke democratie;
Gelet op de statuten van de intercommunale BRUTELE;
Overwegende wat volgt:
De zetelverdeling in de raad van bestuur van BRUTELE wordt niet vastgesteld per gemeente maar op basis van de vertegenwoordiging van de politieke partijen binnen de zes gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 is er een nieuwe zetelverdeling. De partijen die niet zijn vertegenwoordigd in de zes gemeenten, genieten een mogelijkheid van apparentering. Op basis van deze resultaten heeft BRUTELE de te begeven zetels opnieuw verdeeld tussen de verschillende partijen, die ze vervolgens hebben verdeeld onder de verschillende verkozenen van de zes gemeenten. Deze benoemingen moeten echter nog worden bekrachtigd door de gemeenteraden waar de verkozenen zetelen die kandidaat zijn voor de bestuursmandaten.
De partij Défi kon aanvankelijk aanspraak maken op twee mandaten en heeft ze toegekend aan verkozenen van de partij Lijst van de Burgemeester van de gemeente Oudergem.
Eén kandidatuur diende te worden ingetrokken als gevolg van de wijzigingen inzake apparentering van de partij Liste Citoyenne 1160 die op 22.05.2019 heeft bevestigd dat ze zich verbindt met de partij cdH.
Deze apparentering met de partij cdH heeft de krachtsverhoudingen gewijzigd binnen de zes gemeenten die lid zijn van de intercommunale en de partij Défi kan voortaan nog maar op één kandidatuur aanspraak maken.
De fractieleider van de Lijst van de Burgemeester heeft de volgende kandidatuur ingediend:
  • Mevrouw Véronique Artus, geboren op 08.09.1968 en wonende Henri de Brouckèrelaan 85
BESLIST
  • Om mevrouw Véronique Artus aan te wijzen tot bestuurster binnen de intercommunale BRUTELE.
De huidige beslissing zal enerzijds in de vorm van een korte uiteenzetting ter kennis worden gebracht van de heer minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en anderzijds in extenso van de intercommunale en de betrokkene.