Bestuur & Politiek

Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2019 voor de Nederlandstalige culturele en vaderlandslievende verenigingen.

DE RAAD,
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 14 november 1983 houdende instelling van de controle op de toekenning en de aanwending van de toelage verleend door het Gemeentebestuur;
Gelet op zijn beraadslaging van 7 december 1984 houdende goedkeuring van de reglementering ter zake;
Gezien de gewone begroting van het dienstjaar 2019 die een uitgave voorziet op artikel 762/33202;
Gezien onderstaande socio-culturele verenigingen en organisaties allen een aanvraag hebben ingediend, inclusief een verslag van hun activiteiten 2018 en vooruitzichten 2020, conform aan de gemeentelijke vereisten (zie bijlage);
Gezien getracht werd zo objectief mogelijk de verdeling van de subsidie over de verenigingen te beslissen door een reeks vaste beoordelingscriteria toe te passen;
Gezien het voortgangsrapport 2018 van het Lokaal Cultuurbeleid, waarin activiteitenverslag 2018 en vooruitzichten 2019 van GC Den Dam zijn opgenomen, werd goedgekeurd tijdens de collegezitting van 02/04/19 en voorgesteld aan de Gemeenteraad op 23/05/2019, en dit dus fungeert als staving voor een gemeentelijke toelage aan GC Den Dam;
BESLUIT
- de activiteitenverslagen 2018 goed te keuren.
- de uitkering der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2019, op artikel 762/33202, voor de volgende Nederlandstalige culturele en vaderlandslievende verenigingen, voor een totaal bedrag van 16.700 €.
Culturele en vaderlandslievende verenigingen-Subsidies 2019.
 • VZW Den Dam - € 15 200,00
 • Nederlandstalige verenigingen - € 1 500,00
  • Gymclub Forum - € 50,00
  • Luvok - € 50,00
  • ZVK Joepie - € 50,00
  • Zwemclub Wimber - € 50,00
  • Willemsfonds - € 250,00
  • Davidsfonds - € 250,00
  • Okra - € 250,00
  • Motum - € 150,00
  • Africa’s Sunshine - € 50,00
  • Femma - € 50,00
  • KWB Eensgezind - € 50,00
  • Samana - € 50,00
  • WG ontwikkelingssamenwerking - € 50,00
  • La Barca - € 50,00
  • Pastorale ploeg Ruusbroec - € 50,00
  • t Daghet - € 50,00
 • Totaal - € 16 700,00
- het College van Burgmeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van die beslissing.
Onderhavige beraadslaging zal, onder vorm van beknopte omschrijving, overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.