Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de gsm-masten

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
Al jaren vechten operatoren van mobiele telefonie systematisch de gemeentebelastingen op gsm-masten aan bij het gerecht. Momenteel lopen verschillende geschillen.
In de krant “L'Echo" van 11 februari 2021 staat dat de gemeente Jette een akkoord heeft bereikt met de operator Orange om een einde te maken aan alle geschillen uit het verleden over de belasting op gsm-masten en dat de gemeente Ganshoren een gelijkaardige oproep doet aan de operatoren.
Vandaar de volgende vragen over dit dossier:
  • Wat is de huidige stand van zaken van de gemeentebelasting op gsm-masten in Oudergem?
  • Is de gemeente desgevallend van plan te onderhandelen met de operator(en)?
  • Hoeveel inkomsten verliest de gemeente als de belasting niet wordt geïnd?
  • Hoe hoog liggen de advocatenkosten in dit dossier?
  • Moeten we geen gewestelijke regeling aanmoedigen om een oplossing te vinden die rechtszekerheid garandeert, ook bij de installatie van 5G?
Hartelijk dank.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Antwoord van de heer Didier Gosuin, burgemeester:
  • Wat is de huidige stand van zaken van de gemeentebelasting op gsm-masten in Oudergem?
De gemeente Oudergem heeft een fiscale regeling voor zendmasten en andere telecominstallaties.
De inhoud en vastlegging van de fiscale regeling gebeurden in overleg met andere gemeenten (met name de stad Brussel) met het oog op harmonisatie en coherentie.
Sinds het aanslagjaar 2014 (het eerste aanslagjaar na de fiscale regeling die na overleg tussen de gemeenten werd vastgelegd) heeft de gemeente Oudergem al haar juridische geschillen in eerste aanleg gewonnen.
De gigantische achterstand bij het Hof van Beroep in Brussel verklaart waarom op dat vlak nog geen enkel vonnis is uitgesproken.
In dit stadium kunnen we dus niet met zekerheid zeggen of het Hof van Beroep de constante rechtspraak van de rechtbanken in eerste aanleg zal volgen.
  • Is de gemeente desgevallend van plan te onderhandelen met de operator(en)?
De telecomoperatoren hebben geen enkel concreet en aanvaardbaar voorstel ingediend.
Integendeel, ze zetten hun proces verder, ook al is de rechtspraak in het voordeel van de gemeenten.
  • Hoeveel inkomsten verliest de gemeente als de belasting niet wordt geïnd?
Voor de geschillen lopen de totale bedragen die tussen de aanslagjaren 2014 en 2020 zijn ingeschreven op tot € 3.332.500.
De belastingen worden niet betaald door de belastingplichtigen.
Er is een voorziening getroffen voor het bedrag van deze inschrijvingen, gezien het repetitieve karakter van de geschillen. Dat is uit voorzorg en om te voorkomen dat de gemeentebegroting hiervan gevolgen ondervindt.
  • Hoe hoog liggen de advocatenkosten in dit dossier?
De kosten van een procedure in eerste aanleg bedragen ongeveer € 3.500 excl. btw. De kosten voor een beroep zijn dezelfde.
Aangezien 4 operatoren voor elk aanslagjaar een beroep instellen, kunnen de totale kosten in eerste aanleg worden geraamd op € 98.000 voor 7 aanslagjaren (van 2014 tot 2020).
Die kosten worden wel tot op zekere hoogte afgeschreven door de rechtsplegingsvergoedingen die de verzoekers aan de gemeente moeten betalen wanneer ze haar geschillen wint (zoals momenteel het geval is).
Gezien het bedrag van de geschillen kunnen de verschuldigde vergoedingen per zaak oplopen tot meer dan € 3.000, waarbij nog de moratoire interesten moeten worden opgeteld wanneer de belastingen niet worden betaald (4% op fiscaal vlak).
Het staat dus vast dat de geschillen kosten met zich meebrengen, maar die worden logischerwijs afgeschreven wanneer de vonnissen gunstig uitvallen voor de gemeente.
  • Moeten we geen gewestelijke regeling aanmoedigen om een oplossing te vinden die rechtszekerheid garandeert, ook bij de installatie van 5G?
Dat kan een interessante piste lijken, maar het gewest moet nog nagaan of een dergelijke regeling wettig is.
De fiscale bevoegdheid van de gemeenten is namelijk gebaseerd op de Grondwet en enkel een federale wet kan die bevoegdheid beperken.
Zo heeft het Waals Gewest dit geprobeerd, waarna het tweemaal door het Grondwettelijk Hof werd veroordeeld.
Zelfs in de veronderstelling dat de juristen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de gemeenten een juridische weg zullen voorstellen die zeker is, moeten we toch voldoende aandacht besteden aan de voorwaarden van zo'n eventueel akkoord.
Als we vergelijken met de aanpak in het Waals Gewest, bevat het akkoord dat aan de gemeenten wordt voorgesteld geen enkele financiële compensatie.