Bestuur & Politiek

Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken begaan door minderjarigen

De Gemeenteraad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en meer bepaald de artikelen 119 en 135;
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Herzien zijn beraadslaging van 30 januari 2020 (#002/30.01.2020/A/0010#; BOS 40712);
BEKRACHTIGT
het protokolakkord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken begaan door minderjarigen
LAADT
de Burgemeester en de Gemeente Secretaris om dit beslissing te voeren.
Protokolakkord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken begaan door minderjarigen
TUSSEN
De gemeente Oudergem , vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen/gemeentecollege, in wiens naam de Heer Didier Gosuin, Burgemeester, en de Heer Etienne Schoonbroodt, Gemeentesecretaris, handelen in uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad van 30.01.2020,
EN
De procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Brussel, vertegenwoordigd door procureur des Konings de heer Jean-Marc Meilleur, WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
     A. Wettelijk kader
1. De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (B.S. van 1 juli 2013), hierna de ‘GAS-wet’ genoemd, bepaalt in artikel 3, 1° en 2° dat de Gemeenteraad in zijn reglementen of verordeningen kan voorzien in een administratieve sanctie voor de volgende inbreuken op het Strafwetboek:
 • Artikel 398
 • Artikel 448
 • Artikel 521, 3e lid
 • Artikel 461
 • Artikel 463
 • Artikel 526
 • Artikel 534bis
 • Artikel 534ter
 • Artikel 537
 • Artikel 545
 • Artikel 559; 1°
 • Artikel 561, 1°
 • Artikel 563, 2°
 • Artikel 563, 3°
 • Artikel 563bis
Voor de bovengenoemde inbreuken kan een protocolakkoord worden afgesloten tussen de bevoegde procureur des Konings en het College van Burgemeester en Schepenen betreffende de gemengde inbreuken. Dit protocol leeft alle wettelijke bepalingen betreffende met name de voorziene procedures voor de overtreders na en mag niet afwijken van hun rechten.
Gemengde inbreuken
Artikel 1. – Uitwisseling van informatie
 1. Alle partijen verbinden zich ertoe om samen te werken en elkaar te informeren binnen de grenzen van hun bevoegdheden en staan garant voor de vertrouwelijkheid van deze uitwisseling.
Daartoe duidt de procureur des Konings een of meer magistraten van zijn arrondissement aan, hierna de ‘referentiemagistraten GAS’ genoemd. De referentiemagistraten kunnen door de door dit akkoord verbonden steden/gemeenten worden gecontacteerd in geval van moeilijkheden bij het toepassen van de wet of dit protocol of om informatie te verkrijgen over het gevolg dat is gegeven aan bepaalde processen-verbaal. 
 1. De contactgegevens van de referentiemagistraten en van de referentiepersonen in de gemeenten worden onder de verschillende partners uitgewisseld. De briefwisseling en/of telefoongesprekken en/of e-mailberichten betreffende de administratieve sancties worden aan hen gericht.
 2. De partijen verbinden zich ertoe om elke wijziging van de contactgegevens van de bovengenoemde personen onverwijld te melden.
Artikel 2. – Behandeling van gemengde inbreuken
Inleiding:
Het protocol is enkel van toepassing op minderjarigen die op het ogenblik van de feiten de leeftijd van 14 jaar/16 jaar hebben bereikt en waarvan de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, of in het geval van co-ouderschap bij gescheiden ouders de persoon waarbij de betrokkene gewoonlijk verblijft, een verblijfplaats heeft of hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de andere gevallen volgt het proces-verbaal de klassieke weg.
Het protocol is ook van toepassing wanneer deze personen geen verblijfplaats hebben in België of wanneer hun verblijfplaats onbekend of onzeker is.
Indien de minderjarige een NBMV (niet-begeleide minderjarige vreemdeling) is, is het protocol van toepassing tenzij de minderjarige reeds een voogd heeft en deze voogd in een ander arrondissement verblijft.
De gegevens van de ouder met het hoederecht (identiteit en adres) zijn vermeld op de eerste pagina van het proces-verbaal.
Wanneer de inbreuk door meerdere verdachten is begaan, wordt er slechts één pv-nummer genomen en worden er evenveel kopieën als verdachten naar de verantwoordelijke diensten verstuurd.
Antecedenten over dezelfde inbreuk worden gepreciseerd in het proces-verbaal. 
I. Opties betreffende de behandeling van gemengde inbreuken
De procureur des Konings verbindt zich ertoe om voor de hierna opgesomde gemengde inbreuken geen vervolging in te stellen, en de betrokken gemeenten verbinden zich ertoe om de naar behoren vastgestelde inbreuken af te handelen:
Preventiecode 52. ART SW: 448  Beledigingen.
Preventiecode 50 ART SW 526,534bis, 534ter, 537, 545, 559, 1°, 563, 2°  Vernieling van roerende en onroerende goederen met uitzondering van voertuigen en bewakingscamera’s.
Preventiecode 92 ART SW 561,1°  Nachtlawaai.
Preventiecode 92 ART SW 563,3°   Feitelijkheden of lichte gewelddaden.
Preventiecode 98 ART SW 563 bis°   Niet-identificeerbaar gezicht in de openbare ruimte.
Modaliteiten:
De politie bezorgt de 1e pagina APO/GAS aan de afdeling Jeugd en Gezin van het parket. Het origineel wordt direct naar de sanctionerende ambtenaar van de plaats van de feiten verstuurd.
De procureur des Konings verbindt zich ertoe om de sanctionerende ambtenaar binnen een termijn van 2 maanden te laten weten dat hij geen gevolg geeft aan de hierna opgesomde gemengde inbreuken (volgens de modaliteiten van zijn vervolgbeleid). Bij gebrek aan een kennisgeving van het parket aan de sanctionerende ambtenaar binnen een termijn van 2 maanden, kan er geen GAS worden toegepast en zal het parket kunnen vervolgen.
Preventiecode 12 ART SW 461 en 463  Winkeldiefstal gepleegd door een geïdentificeerde of identificeerbare dader (bv. door videobeelden, een nummerplaat, ...).
Modaliteiten: het origineel wordt per mail rechtstreeks overgemaakt aan het parket (zonder kennisgeving van de magistraat en zonder verhoor van de verdachte) via het volgende e-mailadres: BXL.parquet.SACmineursnl@just.fgov.be. (Het parket krijgt van de politiediensten binnen 48 uur het dossier met de vaststelling van de inbreuk). Het origineel van het pv wordt overgemaakt aan het parket. Er wordt geen kopie van het proces-verbaal overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar. Afhankelijk van het gegeven gevolg verstuurt het parket het dossier per mail naar de sanctionerende ambtenaar binnen een termijn van maximaal 2 maanden na ontvangst van het dossier. Indien nodig, brengt het parket de advocaat van de minderjarige op de hoogte, die vermeld staat in de brief geadresseerd aan het bureau voor juridische bijstand. Wanneer bij het dossier een meerderjarige betrokken is, brengt het parket de sanctionerende ambtenaar hiervan op de hoogte om die meerderjarige administratief te vervolgen.
De procureur des Konings verbindt zich ertoe om gevolg te geven aan de hierna opgesomde gemengde inbreuken (volgens de modaliteiten van zijn vervolgbeleid). Er wordt geen kopie van het proces-verbaal overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar.
Preventiecode 43. ART SW: 398  Vrijwillige slagen en verwondingen.
Preventiecode 92. ART SW: 521 en 526 Vernieling van voertuigen en bewakingscamera’s.
II. Bijzondere modaliteiten
 1. Wanneer de in dit protocol bedoelde feiten betrekking hebben op andere daden of verschijnselen (intrafamiliaal geweld) die niet in aanmerking komen voor een administratieve sanctie of die uitmondden in een terbeschikkingstelling van het parket, is de toepassing van de procedure voor administratieve sancties uitgesloten. Hetzelfde geldt voor de hoedanigheid van de verdachte wanneer die gekend is als lid van een stadsbende.
 2. Indien de bevoegde sanctionerende ambtenaar tijdens het toepassen van de procedure tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve geldboete vaststelt dat het dossier problematisch is (schoolverzuim) of dat de verdachte zich kennelijk ook schuldig heeft gemaakt aan andere misdrijven, geeft hij de feiten aan bij de referentiemagistraat GAS.
 3. Rekening houdend met de aard van de aangegeven feiten, beslist de referentiemagistraat GAS of hij zich verbindt tot het geven van een gevolg voor het geheel van de feiten, met inbegrip van het feit of de feiten waarvoor de administratieve procedure werd ingesteld. Hij brengt de sanctionerende ambtenaar daarvan op de hoogte binnen de termijn van 2 maanden na de aangifte, die vervolgens de administratieve procedure afsluit. Zonder de beslissing van de procureur des Konings heeft de sanctionerende ambtenaar niet langer de mogelijkheid om een administratieve geldboete op te leggen.                
 4. Als het gaat om vaststellingen met een onbekende verdachte, zal er geen kopie van het proces-verbaal worden overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar. Indien de aanvankelijk onbekende verdachte later wordt geïdentificeerd, kan de procureur des Konings beslissen om geen vervolging in te stellen, en de zaak overmaken aan de bevoegde sanctionerende ambtenaar.
 5. Indien de minderjarigen waarvan de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, of in het geval van co-ouderschap bij gescheiden ouders de persoon waarbij de betrokkene gewoonlijk verblijft, een gekende verblijfplaats in het buitenland hebben of heeft, volgt het proces-verbaal de klassieke weg.
Artikel 3
Deze overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde van opschorting en/of vernietiging door de toezichthoudende overheid onder wie de gemeente van de beraadslaging van de Gemeenteraad, die deze overeenkomst goedkeurt, ressorteert.
Artikel 4
De verschillende partijen komen minstens één keer per jaar samen om de toestand te evalueren en een stand van zaken op te maken met betrekking tot de verschillende uitgerolde procedures.