Bestuur & Politiek

Uitbetaling der toelage ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2020 voor de vzw Cheval & Forêt

De Raad,
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;
Gelet op zijn beraadslaging van 7 décembre 1984 houdende goedkeuring van de reglementering terzake;
Gezien de gewone begrotingvan het dienstjaar 2020 een uitgave voorziet op artikel 7621/33202;
Beslist
  • de rekening en balans 2019 goed te keuren
  • de uitkering der toelage ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2020, op artikel 7621/33202, voor de v.z.w. Cheval & Forêt, bedraagt 30.000,-€
  • Het College van Burgmeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van die beslissing.
Onderhavige beraadslaging zal, onder vorm van beknopte omschrijving, overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen