Bestuur & Politiek

Begrotingswijziging 0 - gewone en buitengewone dienst - dienstjaar 2019

DE RAAD,
Ingevolge het laatste ministerieel rondschrijven aangaande de nieuwe gemeentelijke comptabiliteit;
Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke boekhouding meerbepaald de artikelen 15, 74 en 75;
Gezien de nieuwe gemeentewet meerbepaald de artikelen 117, 240 en 248;
Ingevolge de opstelling van het formulier T1 en de alzo bepaalde ontoereikende kredieten voor uitgaven, aan te rekenen op het dienstjaar 2019;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST :
De begrotingswijziging nr. 0 (in bijlage) goed te keuren wat betreft de regularisatie van de kredietoverschrijdingen voor 2019 vastgesteld bij afsluiting van de rekening.
Onderhavige beraadslaging, in vijfvoud, alsmede de lijst van gewijzigde begrotingsartikels en het financieel rapport aangaande de opmaak van de begrotingswijzigingen nr. 0 zullen ter goedkeuring overgemaakt worden aan de Heer Minister-President belast met Plaatselijke Besturen.