Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (LB): OCMW-subsidies

Mijnheer de voorzitter,
Geachte dames en heren schepenen,
Mijnheer de burgemeester,
Beste collega’s,
Om het hoofd te bieden aan de ongekende gezondheidscrisis die we doormaken, hebben alle OCMW's uitzonderlijke subsidies gekregen om de sociale gevolgen van deze COVID-crisis op te vangen en om het risico op schuldenlast en verarming zo veel mogelijk te beperken.
Een "Covid-19"-subsidie van 115 miljoen euro voor de doelgroepen van de OCMW's werd door de federale overheid toegekend via een Koninklijk Besluit van 3 juli 2020. Bovendien werden de werkingsmiddelen met 10 miljoen euro verhoogd om kwetsbare gezinnen te ondersteunen.
Het totale bedrag van de door GGC toegekende subsidies is vastgesteld op 30.000.000,00 euro. Anderzijds kende de gemeente ook een uitzonderlijke subsidie toe aan het OCMW.
Deze subsidies, die bijna een miljoen euro bedragen voor het OCMW van Oudergem, hebben betrekking op al diegenen die de gevolgen van de COVID-19-crisis ondervinden. Deze steun is dus niet beperkt tot de begunstigden van het recht op integratie, maar is bestemd voor alle personen die door het OCMW na een individuele analyse als noodlijdend worden erkend. Het is bedoeld voor iedereen die zich in een moeilijke sociale situatie bevindt en een deel van zijn of haar inkomen en/of koopkracht heeft verloren als gevolg van COVID-19 en die een beroep doet of kan doen op de openbare diensten die tot de taken van het centrum behoren, in welke vorm dan ook.
Deze subsidies moesten tussen 1 maart en 31 december 2020 worden gebruikt. In zijn vergadering van 6 oktober heeft het federale parlement besloten de termijn te verlengen tot 31 december 2021. De sociale en financiële gevolgen van deze crisis liggen inderdaad niet achter ons, integendeel ...
Ik vraag me dan ook een aantal punten af:
  • Is de subsidie van 300.000 euro van de gemeente ook na dit jaar verlengd?
  • Zo ja, tot wanneer kan het gebruikt worden?
  • Plant de gemeente een nieuwe subsidie na de huidige tweede golf, waarvan de gevolgen pas over enkele maanden voelbaar zullen zijn?
  • Is er een voorlichtingscampagne gevoerd onder de inwoners als gevolg van de uitzonderlijke subsidies?
Dank u voor uw antwoorden.
Stéphanie PAULISSEN
Gemeenteraadslid - LB
  • Antwoord van de heer Didier Gosuin, burgemeester
De OCMW's hebben inderdaad uitzonderlijke subsidies ontvangen om het hoofd te bieden aan de gezondheidscrisis als gevolg van Covid 19 van de federale regering en het Gewest.
Daarnaast heeft de gemeente Oudergem besloten om een extra subsidie van 300.000 euro toe te kennen aan het OCMW.
De verschillende subsidiërende overheden hebben allemaal de mogelijkheid om de toelagen te gebruiken verlengd tot 31 december 2021.
Voor zover ik weet zijn er momenteel geen nieuwe subsidies gepland door de federale, gewestelijke of gemeentelijke autoriteiten voor het jaar 2021. Ik ga er echter van uit dat als de situatie weer verslechtert, er nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt.
Wat de concrete actie betreft, heeft de gemeente Oudergem, in samenwerking met het OCMW, beslist om de gratis telefoonlijn 0800/35.179 en een specifieke pagina op de gemeentelijke site open te houden om hulp te ontvangen (huursteun, medische kosten, energiefacturen, schoolgeld....) van inwoners die in financiële moeilijkheden verkeren als gevolg van de crisis.
Om onze medeburgers over deze maatregelen te informeren, werd ten slotte aan alle brievenbussen van de gemeente een brief uitgedeeld met uitleg over de praktische aspecten en over de te volgen procedure.
Door deze acties is onze wil dat elke inwoner die het slachtoffer is van de gezondheidscrisis en die, ondanks zijn persoonlijke inspanningen, niet meer geconfronteerd kan worden met de betaling van zijn sociale schulden en/of kritieke uitgaven, het risico van schuldenlast of verarming vermijdt