Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over het gewestelijk parkeerbeleid

Mijnheer de voorzitter,

Mijnheer de burgemeester,

Waarde collega's,

Het voorontwerp van ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende organisatie van het parkeerbeleid en definiëring van de opdrachten en beheersmodaliteiten van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is op 23 december jongstleden in 3de lezing aangenomen. Overigens wordt het voorontwerp van besluit betreffende de parkeertarieven dat op 24 december in eerste lezing is aangenomen, momenteel aan de gemeenten voorgelegd voor advies - advies dat tegen 11 februari wordt verwacht, zo niet zal de Regering - volgens de minister van Mobiliteit - ervan uitgaan dat de gemeenteraad "een advies zonder opmerkingen" heeft geformuleerd. Dit punt staat echter niet op de agenda van onze raadszitting van deze donderdag.

Onze vragen zijn de volgende:

 • Hoe zal de gemeenteraad tijdig kunnen stemmen over het parkeerbeleid van het Gewest, aangezien onze volgende vergadering plaatsvindt op 24 februari?
 • Is het college van plan meer tijd te vragen?
 • Wat is het standpunt van het college ten aanzien van de in derde lezing aangenomen tekst? Was dit standpunt unaniem?
 • Heeft het College overigens al geraamd hoeveel de financiële inkomsten voortvloeiend uit de verhoging van de prijs van de bewonerskaarten zouden bedragen?

Wij danken u.

Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD

Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen:

Geachte mevrouw, geachte heer,

Bedankt voor uw vraag. 

Zoals u hebt gemerkt, staat het advies van de gemeenteraad met betrekking tot de nieuwe parkeertarieven inderdaad niet op de agenda van deze vergadering. Na een overlegvergadering tussen de gemeenten en het Gewest heeft het laatstgenoemde laten weten dat het de gemeenten uiteindelijk tot 4 maart de tijd geeft om hun advies te geven. Maak u dus geen zorgen - wij zullen op 24 februari de gelegenheid hebben om over dit punt te debatteren.

Wat de derde lezing van de ordonnantie betreft, worden de gemeenten niet uitgenodigd om een nieuw advies in te dienen. Het is op het niveau van het gewestelijke Parlement dat het onderwerp nu zal worden besproken. Wat ons betreft, behouden wij het standpunt dat ik heb aangehaald in mijn antwoord op uw vraag over hetzelfde onderwerp op 23 december jongstleden.

In een voorts ongewijzigde situatie en indien het besluit omtrent de tarieven als dusdanig door de Regering wordt aangenomen na overleg met de gemeenten en advies van de Raad van State, kunnen we de toename van de financiële inkomsten voor de gemeente ramen op +/- € 100.000.

Ik dank u.

Sophie de Vos.

 

 

 

Zitting van 27.01.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

 

Benchmarks

 • 00:06:34 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021 - Goedkeuring
 • 00:06:59 | Mededelingen : Virtuele vergadering van de Gemeenteraad via videoconferentie
 • 00:07:12 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 • 00:07:25 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 • 00:07:44 | Mededelingen - Verkeerspolitie: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen
 • 00:08:09 | Ontslag als Burgemeester - Aktename
 • 00:08:33 | Ontslag van de Voorzitter van de Gemeenteraad - Aktename
 • 00:08:45 | Aanhangsel bij de overeenkomst betreffende de inzameling van afgewerkte olie en vet op het grondgebied van Oudergem door de firma Quatra
 • 00:09:04 | 24ste vernieuwing van het mobiliteitscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de gemeente Oudergem - contract AUD-025.
 • 00:09:23 | Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de Preventieprogramma tegen schoolverzuim - Voorwaarden voor het beschikbaar stellen van een bedrag van 63.479,-€ ter dekking van de kosten in verband met D.A.S voor de periode van 15.10.2021 tot 31.08.2024.
 • 00:10:01 | Goedkeuring van de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een woning aan de conciërge van de school "Les Marronniers", gelegen waversesteenweg 1179 te 1160 Oudergem
 • 00:10:25 | Kunstvereniging van Oudergem - Seizoen 2020-2021 - Rekening
 • 00:10:37 | Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31.03.2021
 • 00:10:37 | Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30.06.2021
 • 00:10:37 | Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30.09.2021
 • 00:11:02 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31.03.2021
 • 00:11:02 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30.06.2021
 • 00:11:02 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30.09.2021
 • 00:11:36 | Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over de toestand van de vaccinatie in Oudergem
 • 00:18:57 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de herinrichting van de Visserijwijk
 • 00:25:01 | Mondelinge vragen van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI), van de Heer Jeremy Van Gorp en van mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over inbraken in Oudergem
 • 00:38:10 | Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over regenwater in de omgeving van Demeystation
 • 00:42:18 | Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over het gewestelijk parkeerbeleid
 • 00:45:27 | Mondelinge vraag van mevrouw Anastasia Bakounine en meneer François Lebovy (ECOLO-GROEN): Restauratie en verfraaiing van de kilometerpalen op de Waversesteenweg en van de oude tolpoort op de Waversesteenweg