Bestuur & Politiek

Ondertekening van de VIVAQUA-overeenkomst voor de prijsbepaling van het hydrantbeheer

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 234§1, zoals gewijzigd  door artikel 2 van de ordonnantie van 27 juli 2017 die de nieuwe gemeentewet wijzigt om de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten nader te omschrijven ;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;
Gezien dat op datum van 17/12/20, De Gemeenteraad zijn akkoord heeft gegeven voor de ondertekening van de VIVAQUA-overeenkomst voor de prijsbepaling van het hydrantbeheer ( Délibé réf. #002/17.12.2020/A/0008#).
Gezien de wijziging van de VIVAQUA-overeenkomst betreffende de openbare hydranten die zich op het grondgebied van de gemeente bevinden en die zijn aangesloten op het drinkwaterdistributienetwerk van VIVAQUA, dient deze aan de Raad te worden voorgelegd
Voorwerp van de wijziging : wij vestigen uw aandacht op de wijziging die in het tweede punt van artikel 5 is aangebracht door de invoeging van de termen "en de gecodeerde gegevens" en de verhoging van de eenheidsprijs tot 40,04 euro.
Deze wijziging is in overeenstemming met de financiële gegevens die zijn beschreven als bijlage bij de oorspronkelijke brief (39,74€ + 0,30€) en houdt geen inhoudelijke wijziging van de eerder meegedeelde tekst in;
Overwegende dat de overeenkomst op 01/01/2022 in werking zal treden.
BESLIST :
  • Om zijn akkoord te geven betreffende de wijziging van de bijgevoegde overeenkomst om VIVAQUA in rekening te brengen enerzijds de plaatsing, de controle, het onderhoud en de herstelling van de hydranten in kwestie toe en anderzijds de terbeschikkingstelling van een IT-platform voor de gemeente en de DBDMH waarin de op het waterdistributienet aangesloten blusmiddelen worden bijgehouden.
Onderhavige beraadslaging zal aan de Heer de Gemeenteontvanger worden overgemaakt met de nodige bewijsstukken.