Bestuur & Politiek

Verwerkingsovereenkomst van persoonsgegevens tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de gemeente Oudergem inzake de verzoeken van de gemeenten om vaccinatie te reserveren

De Raad
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 133 ;
Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, artikelen 53 en volgende;
Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikelen 13, 13/1, 14 en 15;
Gelet op artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
Overwegende wat volgt :
Wetende dat een soortgelijk punt betreffende de follow-up van de COVID-quarantaine (BOS: 47504 - 002/25.03.2021/A/0009) door de Gemeenteraad van 25 maart 2021 werd goedgekeurd;
Om de crisis in verband met COVID-19 te beheersen, is door de GGC een mechanisme uitgewerkt dat wordt aangestuurd door de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ;
Dit verwerkingsovereenkomst, dat als bijlage bij deze beraadslaging is gevoegd, heeft ten doel het maken van afspraken voor inentingen te vereenvoudigen, en ter ondersteuning van het bestaande systeem kunnen de gemeenten die dat wensen contact opnemen met hun burgers om hen te helpen afspraken te maken voor hun inentingen.  
Indachtig het feit dat een tweede negatief advies (het eerste over het protocol voor quarantainetoezicht) is uitgebracht door de DPO (bijlage: DPO-advies);
Beslist
de verwerkingsovereenkomst van persoonsgegevens tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de gemeente Oudergem betreffende de verzoeken van de gemeenten om vaccinatie te reserveren, goed te keuren.