Bestuur & Politiek

Rekening van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2018 – Voorlopige goedkeuring

DE RAAD,
Gelet de nieuwe gemeentewet en namelijk de artikelen 261 tot 263;
Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003 inzake het financieel beheer van de gemeentebedrijven;
Gelet op de omzendbrief van 4 februari 2005 van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, met betrekking tot het financieel beheer van de gemeentebedrijven;
BESLIST  :
  • het bedrijfsresultaat van het dienstjaar en het exploitatieresultaat laten een positief saldo zien, de boni wordt dus aan de Gemeente overgedragen.
  • de rekening van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2018 voorlopig goed te keuren.
Onderhavig beraadslaging, in vijfvoud, evenals de bijlagen zullen overgemaakt worden aan de Heer Minister-President van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest belast met de plaatselijke besturen.