Bestuur & Politiek

Gemeenterekening van het dienstjaar 2018 - Voorlopige afsluiting

De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, de artikelen 96, 99 par. 2, 242 en 244;
Gelet op de artikelen 73, 75 en 78 van het Koninklijk Besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit ;
BESLIST :
De gemeenterekening voor het dienstjaar 2018 en zijn bijlagen goed te keuren.
Onderhavige beraadslaging evenals de stavingsstukken zullen, in vijfvoud, overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.