Bestuur & Politiek

Gezamenlijke opdracht Gemeente - OCMW betreffende verzekeringsdiensten – Bepaling voorwaarden van het lastenboek en keuze van de wijze van gunning

DE GEMEENTERAAD
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 234§1, zoals gewijzigd  door artikel 2 van de ordonnantie van 27 juli 2017 die de nieuwe gemeentewet wijzigt om de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten nader te omschrijven ;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten ;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten ;
Gezien het bijzonder bestek JUR/2-2019 dat de contractuele administratieve en technische clausules van deze opdracht bepaalt;
Overwegende dat :
De huidige opdracht betreffende de verzekering diensten (ref. #002/19.01.2016/B/0092#) zal op 31 december 2019 verlopen zijn. Daarom, is een nieuw oproep tot mededinging  nodig.
BESLIST :
-  een gezamenlijke opdracht opdracht vast te leggen met als voorwerp "verzekering diensten" volgens openbare procedure met europese bekendmaking,  de gunningsvoorwaarden van de opdracht te bepalen overeenkomstig het bijzondere lastenboek n°JUR 8-2019 en het bericht van publicatie goed te keuren ;
- de geschatte uitgave van 230.000 Euros/jaar BTW incl bedraagt goed te keuren en de som te boeken op de volgende artikelen  050/12408 ; 050/12508  ; 104/11701; 104/12708 ; 136/12708 ; 300/12408 ; 300/12508 ; 704/12408 ; 721/11701 ; 722/11701 ; 138/11701 ; 766/12708  ; 7671/12508  ; 771/12408  ; 834/12408 van de gewone begroting 2019 ;
- om deze beraadslaging met alle stukken toe te sturen aan de Minister-President belast met Plaatselijke Besturen