Bestuur & Politiek

Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): reparatie van de openbare weg (Guillaume Lefeverlaan)

Geachte mevrouw de burgemeester, dames en heren schepenen,
Geachte collega’s,
Sinds eind mei is het wegdek van de Guillaume Lefeverlaan zwaar beschadigd; er is halverwege een gat ontstaan (cf. bijgevoegde foto).
Hierover geïnformeerd door omwonenden, heeft de gemeente er ongeveer een week over gedaan om hekken te plaatsen (rond 28 mei).Bijna een maand later is de situatie onveranderd gebleven waarbij het gat in de weg groter is geworden. Deze situatie is zorgwekkend omdat het gaat om een smalle straat die regelmatig wordt gebruikt door vrachtwagens en zo de weg verzwakt raakt.
Vandaar de volgende vragen:
  • Waarom is de interventietermijn van de gemeente zo lang om de straat te repareren?
  • Kunt u me bevestigen of de gemeente oog heeft voor en zich bewust is van de toegenomen verslechterde toestand van deze weg?Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de gemeente wat betreft geleden schade (buurtbewoners, automobilisten, …) in geval van een ongeluk?
  • Kunt u aangeven wat het tijdschema is voor de reparaties?
Ik dank u voor uw antwoorden.
Vanessa Rigodanzo
Gemeenteraadslid voor PS
  • Antwoord van de heer Bruno Collard, schepen
Op 5 juni, enkele dagen na de beveiliging van de locatie, heeft een medewerker van Wegeniswerken contact opgenomen met Vivaqua via de applicatie "fix my street" met het verzoek om het riool te controleren. Er is door Vivaqua geen enkel gevolg gegeven aan dit verzoek.
Na contactname naar aanleiding van uw interventie, meldt de verantwoordelijke bij Vivaqua ons dat er van dit verzoek geen spoor terug te vinden is. Ik stel de documenten waaruit de reactie blijkt van de gemeente alsook het antwoord van Vivaqua te uwer beschikking.
Er werd ons door Vivaqua verzekerd dat er op woensdag een controle zou plaatsvinden.
Deze controle is gebeurd. Hieruit blijkt dat er sprake is van een klein probleempje in verband met een door het bedrijf slecht uitgevoerde reparatie van een lek, zonder gevaar. Vandaar zal Vivaqua de reparatie voor zijn rekening nemen, waarvoor ik u op dit moment geen termijn kan meegeven. In dit geval is het wel degelijk Vivaqua dat zijn verantwoordelijkheid neemt.
Wat is er intussen allemaal gebeurd?
Het verzoek om interventie werd "rechtstreeks" verstuurd naar de dienst Wegen die adequaat heeft gereageerd op basis van de richtlijnen door hen bekend en aanbevolen door Vivaqua: melding via fix mystreet.
Deze informatie had echter moeten worden "doorgegeven" aan de controleur van de werken belast met dit soort incidenten en de follow-up ervan. Dit is helaas niet het geval geweest.
Om een dergelijke situatie te vermijden, is er instructie gegeven om dit soort informatie, wanneer deze "rechtstreeks" terechtkomt bij de dienst Wegen, systematisch door te geven aan de passende controleur zodat een dergelijke situatie zich niet meer voordoet.
Bovendien zijn er wat problemen met het fix my street systeem.
De controleur van de werken is op de hoogte van de tekortkomingen van dit overbelaste systeem waarmee de hoedanigheid van de aanvrager niet kan worden achterhaald. De aanvraag van de gemeente is zoekgeraakt.
Daarom stuurt de controleur, wanneer hij op de hoogte is van een dergelijk probleem, systematisch een mail naar desbetreffende verantwoordelijke van het netwerk in Oudergem, na overleg met hem en waarna de follow-up correct verloopt.