Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de naleving van de quarantainemaatregelen

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
Na de feestdagen en de kerstvakantie is het meer dan ooit van cruciaal belang dat mensen die naar het buitenland zijn gereisd, de quarantaineregels naleven.
In het kader van de gezondheidscrisis zijn de gemeentelijke overheden verantwoordelijk voor het nemen, handhaven en controleren van de nodige profylactische maatregelen. Daartoe moeten zij uiteraard over de nodige informatie beschikken.
Het blijkt echter (op het moment dat we deze vraag opstellen) dat het beveiligde platform om de lijst op te vragen van de personen die de quarantainemaatregelen niet naleven, in Brussel-Hoofdstad niet toegankelijk is voor de plaatselijke besturen, terwijl dat in Vlaanderen en Wallonië wel het geval is.
Onze vragen zijn gericht aan mijnheer de burgemeester, die tevens voorzitter is van de Conferentie van Burgemeesters van het Brussels Gewest, wetende dat u afgelopen december verklaarde (BX1): "Sinds het allemaal begonnen is, weet ik als burgemeester niet of er een cluster is in mijn gemeente en waar. Het is dus onmogelijk om te controleren of mensen zich aan hun quarantaine houden nadat ze een dag in het buitenland zijn geweest."
  1. Wat is uw standpunt over de noodzaak voor de gemeenten om toegang te hebben tot informatie over personen die weigeren om de quarantaineregels na te leven?
  2. Maakt u zich zorgen over de gevolgen die deze niet-naleving kan hebben voor de gezondheid van de inwoners van de gemeente?
  3. Wat is uw standpunt in verband met de doorstroming van informatie tussen de gewestelijke en de gemeentelijke overheden tijdens deze gezondheidscrisis?
Hartelijk dank.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Antwoord van de heer Didier Gosuin, Burgemeester:
Geachte mevrouw gemeenteraadslid,
Geachte heer gemeenteraadslid,
Allereerst wil ik bevestigen wat ik afgelopen december op BX1 heb gezegd. Ik heb als burgemeester geen toegang tot andere gegevens over de pandemie dan die welke voor iedereen toegankelijk zijn op de website van Sciensano. Het zijn niet de gewestelijke diensten die mij op de hoogte stellen van besmettingen in een school of een rusthuis, maar wel de directies zelf.
Binnen het Brussels Gewest is momenteel een debat aan de gang over de opvolging van de naleving van de quarantaineregels bij terugkeer van reizen uit het buitenland. Sommige burgemeesters zouden deze opvolging zelf willen kunnen uitvoeren, terwijl anderen aangeven dat dit niet hun verantwoordelijkheid is maar die van het Brussels Gewest.
Het is belangrijk eraan te herinneren dat de GGC verantwoordelijk en bevoegd is voor opvolging en tracing. Er moet daarom worden vermeden dat de gemeenten risico's zouden lopen voor een bevoegdheid die niet de hunne is. Bovendien lijkt het, na juridische analyse, noodzakelijk om te voorzien in een wetswijziging op gewestelijk niveau om de gemeenten in staat te stellen deze taken uit te voeren, hetgeen Vlaanderen en Wallonië hebben gedaan. Ook de naleving van de AVG is in dat verband een belangrijk aandachtspunt.
Als voorzitter van de Conferentie van Burgemeesters heb ik daarom een brief geschreven aan minister Alain Maron waarin ik hem het gezamenlijke standpunt van de 19 burgemeesters hierover heb medegedeeld. Ik geef kort de inhoud van die brief weer. We betreuren allereerst dat niet beter werd geanticipeerd op de maatregelen die moeten worden genomen bij de terugkeer van personen die tijdens de eindejaarsperiode naar het buitenland reisden.
Zoals we gedurende deze pandemie al meermaals hebben benadrukt, zijn de burgemeesters en de gemeenten bereid om samen te werken en om de actie van de GGC door te trekken, dankzij hun grondige kennis van hun inwoners en hun grondgebied, en zijn ze er resoluut voorstander van om nu en in de toekomst maatregelen te bespreken en in te voeren voor de krokusvakantie.
Die samenwerking moet uiteraard gebeuren met eerbiediging van de bevoegdheden van elk bevoegdheidsniveau en met het oog op een onderlinge afstemming van praktijken, zowel in Brussel als in de andere delen van het land.
In dat verband wenst de Conferentie dat de GGC haar onverwijld een voorstel voorlegt waarin duidelijk wordt omschreven wat van de gemeenten wordt verwacht, rekening houdend met hun middelen en met de gevolgen van de beoogde maatregelen voor de gezondheid van het gemeentepersoneel, en waarin duidelijk wordt opgelijst met welke personen u wenst dat wij contact opnemen en met welke wetgevingsinstrumenten de genoemde maatregelen ten uitvoer kunnen worden gelegd (zowel wat preventie als wat eventuele sancties betreft).
Het bureau van de Conferentie staat ter beschikking van minister Maron om de verschillende mogelijkheden te bespreken in afwachting van de laatste maatregelen die worden gepland en die vandaag op federaal niveau werden aangekondigd (meer bepaald de omzendbrief van minister Van Quickenborne en de omzendbrief van de procureurs-generaal).
We kijken uit naar verdere informatie van het gewest om onze constructieve dialoog in de strijd tegen de pandemie voort te zetten.