Bestuur & Politiek

BRULABO - Aanwijziging van een afgevaardigde bij de Algemene Vergaderingen

DE RAAD,
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales ;
Gelet op de maatschappelijke statuten van de intercommunale BRULABO;
Gezien het volgende:
Op 21.01.2019 deelde Brulabo ons mee dat elke gemeente de benoeming van een afgevaardigde moet aankondigen. Hij kan kandidaat zijn voor een mandaat in de Raad van Bestuur en/of voor het voorzitterschap van de Raad van Bestuur. 
Een mandaat als afgevaardigde moet worden ingevuld.
Op 12.02.2019 werd een aanvraag ontvangen namens:
  • Mevrouw Elise WILLAME, geboren op 29.10.1982, wonende Jean Van Haelenlaan 26 te 1160 Oudergem 
De Heer Voorzitter verklaart de stemming open.
Er wordt overgegaan tot de geheime stemming die het volgen resultaat oplevert :
  • VOOR - 27 stemmen
  • TEGEN - 0 stem
  • ONTHOUDING - 0 stem
Mevrouw Elise Willame wordt daarom aangewezen als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van BRULABO.
Mevrouw Elise Willame is  kandidaat voor de functie in de Raad van Bestuur van BRULABO.
Mevrouw Elise Willame is  kandidaat voor het voorzitterschap van de raad van bestuur van BRULABO.
Deze beraadslaging zal, enerzijds in de vorm van een bondige uiteenzetting, overgemaakt worden aan de heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en anderzijds in extenso aan BRULABO en aan de betrokken.