Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de artsen

Uit een studie van de Wijkmonitoring (BISA) blijkt dat bijna een vierde van de Brusselse wijken wordt geacht te kampen met een tekort aan huisartsen. In een artikel in La Capitale van 7 december 2018 wordt onderstreept dat de wijk Transvaal een van die wijken is met een tekort aan huisartsen.
Hoe is de situatie in de andere wijken in Oudergem?
Welke strategie wenst het college te volgen om iets aan dit probleem te doen?
  • Antwoord van mevrouw Florence Couldrey, schepen
Geachte mijnheer Van Gorp,
U maakt zich zorgen over het feit dat er in Oudergem te weinig artsen zouden zijn. Uw bezorgdheid is terecht. Gelet op de leeftijdspiramide van de Franstalige artsen kunnen we ons verbazen over de beweegredenen van sommige personen om aan de Franse Gemeenschap een strengere numerus clausus op te leggen om geneeskunde te studeren. In Brussel zal 45% van alle dokters over 10 jaar de officiële pensioenleeftijd hebben bereikt.
Voor Oudergem hoeven we ons algemeen nog geen zorgen te maken: voorlopig is er nog geen tekort aan huisartsen in onze gemeente.  Dit neemt niet weg dat het aantal dokters per 1.000 inwoners in de wijk Transvaal slechts 0,74 zou bedragen.   Volgens de FOD Volksgezondheid is er sprake van schaarste zodra het aantal dokters per 1.000 inwoners daalt tot onder 0,9.
U stelde vast dat ik, bij het noemen van het cijfer 0,74 per 1.000 inwoners, de voorwaardelijke wijs gebruikte, net zoals de journalist van het artikel in La Capitale het heeft over " wijken met potentiële schaarste ".
De reden?
De studie van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn (Missinne en Luyten 2018) benadrukt " dat het zeer moeilijk is op wetenschappelijke wijze de specifieke wijken aan te wijzen die worden geconfronteerd met een mogelijke schaarste ". " De verkregen resultaten worden sterk beïnvloed door methodologische keuzes en grenzen. "
Voorlopig is de methodologie die wordt gebruikt om het tekort aan artsen te ramen nog niet gevalideerd. Er moet worden samengewerkt met de huisartsenkringen om te proberen, vanuit hun invalshoek, de zones af te bakenen waar er meer dokters nodig zijn.
Indien de analyse in de toekomst zou wijzen op een echt tekort aan dokters in de wijk Transvaal, zou dat moeten worden gerelativeerd. Rekening gehouden met een potentieel van 7.000 inwoners in deze zone (het BISA telt 6.861 in 2016), is er sprake van een tekort van één dokter.
Daar Oudergem eigenlijk een dorp is, is het bovendien vrij gemakkelijk om een dokter te vinden in de buurt van waar men woont. Er zijn dokters in Oudergem en in Watermaal-Bosvoorde.
Nuttige referenties
Missinne S., Luyten, S. 2018. Dossier 2018/2: Huisartsen in het Brussels Gewest: wie zijn ze, waar houden ze praktijk, en waar zijn er mogelijke tekorten? Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van het Brussels gewest, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. http://www.ccc-ggc.brussels/nl/observatbru/publications/dossier-20182-huisartsen-het-brussels-gewest-wie-zijn-ze-waar-houden-ze
BISA Geen datum. De Wijkmonitoring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. http://wijkmonitoring.brussels/