Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160) over de bewakingscamera's

Geachte mevrouw de waarnemend burgemeester, geachte dames en heren schepenen, geachte mijnheer de voorzitter van de raad,
Geachte collega's,
Ik kom terug op een uitgave die is opgenomen in de lijst van overheidsopdrachten die op 20 december jongstleden aan de gemeenteraad is voorgelegd, namelijk "Het vastleggen, opnemen en veilig overdragen van beelden in het kader van de videobewaking in de strijd tegen ongepast gedrag met betrekking tot de netheid van de openbare ruimte."
Het geplande bedrag, dat in de bijlage bij de BOS gedetailleerd wordt, bedraagt 120.000 euro en moet de uitgaven van 1 jaar dekken.
Overwegende dat de diensten voor het vastleggen, opnemen en veilig overdragen van beelden in het kader van de videobewaking in de strijd tegen ongepast gedrag met betrekking tot de netheid van de openbare ruimte noodzakelijk zijn om de daders te identificeren en zo de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren;
Gelet op de referentiepersoon aangewezen om deze te bekijken en te verwerken om zo de plegers van de criminele feiten te betrappen (#002/12.06.2018/B/0022# )
 Overwegende dat er een tweede persoon moet worden aangesteld als back-up, wat binnenkort aan de gemeenteraad zal worden voorgesteld;
wordt deze uitgave, als ik het goed begrijp, alleen gedaan voor de videobewaking in de strijd tegen ongepast gedrag met betrekking tot netheid. Dit komt dus niet overeen met wat in uw algemene beleidsverklaring staat vermeld.
Omdat de beelden niet live kunnen worden bekeken, neem ik aan dat ze worden bekeken naar aanleiding van een klacht, een vaststelling van feiten die bijvoorbeeld door de politie of gemeenschapswachten worden gemeld.
Op dat moment bekijkt de aangewezen persoon de beelden en probeert hij bijvoorbeeld het tijdstip van een sluikstorting en de verantwoordelijke personen te identificeren.
Ik wil graag de volgende vragen stellen:
  • Het lijkt me een beetje lichtzinnig dat deze uitgave alleen wordt gedaan voor één soort ongepast gedrag, namelijk met betrekking tot netheid. Zouden we het gebruik ervan niet kunnen uitbreiden naar andere soorten ongepast gedrag, zoals slecht geparkeerde voertuigen, fietsdiefstal, inbraak in voertuigen (één straat is de afgelopen weken bijzonder zwaar getroffen)?
  • Hoe en wie bepaalt de locatie van deze camera's? Is voor de plaatsing een stedenbouwkundige vergunning nodig, een overeenkomst met de eigenaar van een gebouw?
  • Zal de gemeente na de installatie van haar camera's een bewustmakingscampagne voeren?
  • Als er wandaden vastgesteld, wat gebeurt er dan concreet? Wat is de volledige procedure die zal worden toegepast? (naar de politie sturen? klacht? boete?)
Gezien de hoogte van de uitgave hoop ik dat er sprake zal zijn van nultolerantie in geval van bewezen ongepast gedrag.
 Ik dank u voor uw antwoord.
Nathalie WYNS, gemeenteraadslid voor Burgerlijst 1160
  • Antwoord van de heer Bruno Collard, schepen
1) De videobewaking is enkel bestemd om ongepast gedrag op het gebied van openbare netheid op te sporen. De gemeente heeft hiervoor van Net Brussel een subsidie gekregen, in het kader van een oproep tot het indienen van innoverende projecten op het gebied van netheid: het gaat om een bedrag van 90.000 euro. We kunnen deze videobewaking dus enkel binnen dit kader gebruiken. Ten minste toch in deze fase.
Overtredingen inzake openbare netheid kunnen door het gemeentebestuur worden vastgesteld en vervolgd zonder afhankelijk te zijn van enige andere autoriteit. Er kunnen GAS-boetes opgelegd worden.
Technisch gezien heeft u gelijk als u zegt dat de gemeente camera's zou kunnen gebruiken om slecht geparkeerde voertuigen te vervolgen, aangezien de vaststellende ambtenaren bevoegd zijn om in dit verband gemeentelijke administratieve boetes op te leggen. Dit heeft echter geen nut: slecht parkeren wordt gemakkelijk vastgesteld door patrouilles op het terrein en de daders zijn gemakkelijk te identificeren via de nummerplaat. Er is dus volstrekt geen nood aan camera's om personen met heimelijk gedrag te verrassen.
Wat betreft de andere soorten misdrijven die u noemt - fiets- en autodiefstal - is het niet onmogelijk om de daders met camera's te identificeren, maar alleen de politiezone heeft een algemene machtiging om mobiele camera's te plaatsen en het misdrijf vast te leggen en te vervolgen. Bovendien vindt deze vorm van diefstal niet altijd op dezelfde plaatsen plaats, waardoor het moeilijk is om camera's zoals degene gebruikt voor sluikstorten te plaatsen.
2) Beelden kunnen niet live worden bekeken. Dit betekent geenszins dat ze alleen bekeken kunnen worden na ontvangst van een klacht of melding.
De camera's activeren de opname via een algoritme dat wordt geactiveerd door een variatie van de pixels. Dit laat ons toe om een dagelijkse samenvatting van de dag te verkrijgen en vermijdt dat er één of meer mensen moeten zijn die de door de camera's verzamelde informatie in real time en voltijds moeten bekijken. 
De plaats van de camera's (27 locaties) is in juni 2018 door de gemeenteraad goedgekeurd en andere locaties worden voorgesteld aan de raad van februari. De sites waar sluikstorten gebeurt, zijn plaatsen geïdentificeerd door gemeenschapswachten, stewards en ambtenaren van de dienst openbare netheid of sluikstorten.
Voor het plaatsen van een camera is geen vergunning vereist. Camera's worden over het algemeen in de openbare ruimte geplaatst, op palen of op bestaand straatmeubilair. Ze kunnen op de gevel van een particulier worden geplaatst, mits de toestemming van deze laatste.
In geval van vaststelling is het de aangestelde ambtenaar die verantwoordelijk is voor de volledige procedure, tot en met het opstellen van een pv of een vaststelling van overtreding en vervolgens de inkohiering van een gemeentebelasting of de toepassing van een administratieve boete, naargelang het geval.
Als eerste stap worden overtreders, in een streven naar bewustmaking, uitgenodigd om deel te nemen aan een bemiddelingsprocedure. Tot op heden zijn er ongeveer tien bemiddelingsprocedures opgestart.