Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD): milieuprobleem in de vijver van Rood Klooster

Op zaterdag 2 februari 2019 werden de politie, de brandweer en de civiele bescherming van Luik opgeroepen om een vlottende dam te bouwen met als doel een einde te stellen aan de verontreiniging door koolwaterstoffen in vijver nr. 1 van Rood Klooster. Mevrouw Sophie de Vos, waarnemend burgemeester, verklaarde wat volgt: " Het fenomeen is sinds lang bekend: bij felle regen of smeltende sneeuw komt het wegstromend water van de E411, met een hoge concentratie aan koolwaterstoffen en strooizout, terecht in vijver nr. 1. "
In het bewuste artikel vestigt de burgemeester ook de nadruk op wat volgt: " Om dit type verontreiniging te vermijden, had de gemeente aan Brussel Mobiliteit de verplichting opgelegd een retentiebekken met filtersysteem aan te leggen. Dat was een van de voorwaarden van de vergunning voor wederopbouw die de gemeente afleverde in 2004, na de brand van het viaduct van Drie Fonteinen." [1] .
Vandaag zijn we vijftien jaar verder en is er nog steeds geen oplossing. Nochtans had een gemeenteraadslid van Défi, Fred Lambin, in 2013 eens te meer de aandacht gevestigd op dit punt. Zijn vraag had destijds betrekking op een mogelijkheid om een proces-verbaal op te stellen en alle verhaalmiddelen aan te wenden om er zeker van te zijn dat er een oplossing zou komen voor het probleem. Volgens het verslag van de zitting van 27 mei 2013 zou de gemeente een brief hebben geschreven naar de betrokken instanties zonder echter een proces-verbaal op te maken. Tegelijk werden, in het Brussels parlement, de ministers Grouwels en Huytebroeck met betrekking tot dit onderwerp geïnterpelleerd door gewestelijk gedeputeerde Didier Gosuin. In haar antwoord verklaarde minister Grouwels dat er in 2015 een budget zou worden uitgetrokken en dat er plannen waren voltooid om een nieuwe installatie aan te leggen.
Terwijl er vandaag, vijf jaar later, nog steeds geen oplossing is en een nieuw milieuprobleem zich heeft voorgedaan, lijkt de gemeente eindelijk bereid om een proces-verbaal op te stellen; dat blijkt althans uit de verklaringen van de waarnemend burgemeester, mevrouw Sophie de Vos.
Kan het college, gelet op deze elementen, de volgende vragen beantwoorden:
  • Wat is het niveau van verontreiniging van de vijvers van Rood Klooster in de afgelopen vijf jaar?  
  • Werd er in 2013 of nadien een proces-verbaal opgemaakt?
    • Zo ja, wat waren daarvan dan de conclusies?
    • Indien niet, waarom is er dan de afgelopen vijf jaar geen proces-verbaal opgemaakt?  
  • Hoe staat het met het project van het gewest? Heeft u van het gewest signalen gekregen dat er op korte termijn een reële oplossing zou komen? Hebben er de afgelopen vijf jaar vergaderingen plaatsgevonden? Heeft de gemeente initiatieven genomen om Brussel Mobiliteit op de hoogte te brengen van de evolutie van de situatie? 
  • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, waarnemend burgemeester
Ik bevestig u dat ik de boswachter die op zaterdag 02.02.2019 van dienst was heb verwittigd, nadat ik op Facebook een bericht had gevonden van een wandelaar die terecht vreesde voor een geval van verontreiniging met koolwaterstoffen.
Dankzij de snelle reactie van alle betrokkenen kon de omvang van de verontreiniging gelukkig sterk worden beperkt. Ik ben minder tevreden over de manier waarop ik kennis heb gekregen van het probleem.
Wat betreft het niveau van verontreiniging van de vijvers wacht ik nog steeds op antwoord vanwege Leefmilieu Brussel. Op de website van deze instantie is er gedeeltelijke informatie te vinden, althans wat betreft de Roodkloosterbeek; dit is de beek die ontspringt in het Zoniënwoud, door het domein van Rood Klooster loopt en uitkomt in de Woluwe na door de vijf vijvers te zijn gestroomd.
In het verleden oefenden we al druk uit bij de administratie van ruimtelijke ordening en huisvesting (vandaag Urban.brussels of BSO) opdat ze een proces-verbaal zouden opstellen tegen het BUV (vandaag Brussel Mobiliteit), houder van de vergunning.
Vandaag heeft de gemeente 2 processen-verbaal opgesteld tegen het ministerie van het BHG wegens (1) gebrek aan inachtneming van de vergunning voor wederopbouw van het viaduct, waarin duidelijk stond aangegeven dat er een retentiebekken diende te worden aangelegd, en (2) verontreiniging van het water met koolwaterstoffen.
We hebben aan het BIM ook een rapport gevraagd betreffende de exacte oorsprong van de verontreiniging. We hebben dit rapport nog niet ontvangen.
Afhankelijk van het resultaat van dit verslag en van de gevolgen die aan de processen-verbaal zullen worden gegeven, zullen we bekijken welke gevolgen we aan deze zaak moeten geven (bv. stakingsvordering inzake leefmilieu).