Bestuur & Politiek

Goedkeuring van het Lokaal Cultuurbeleidsplan van Gemeente Oudergem voor de periode 2020-2025.

 
De raad;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het decreet van de Vlaamse raad houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2001, gewijzigd bij de decreten van 5 juli 2001, 20 december 2002, 21 maart 2003, 24 december 2004, 23 december 2005, 30 juni 2006, 13 juli 2007 en 6 juli 2012;Overwegende dat in overeenstemming met de bepalingen van het decreet lokaal cultuurbeleid van 6 juli 2012, de gemeente een adviesorgaan voor Nederlandse cultuur moest oprichten waarin geen politieke mandatarissen zitting hebben;
Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van Oudergem van 27.11.2014 betreffende het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid houdende: de intentieverklaring;
Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van Oudergem van 27.11.2014 betreffende het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid houdende: de overeenkomst tussen de gemeente Oudergem en de Vlaamse gemeenschapscommissie;
Gelet op het feit dat er opnieuw een convenant Lokaal Cultuurbeleid tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het gemeentebestuur afgesloten wordt tot 2025.
Gelet op het schrijven van de Vlaamse Overheid (departement Cultuur, Jeugd & Media) betreffende het indienen van de nieuwe cultuurbeleidsplannen voor de periode 2020-2025.
Gelet op het positief advies van de Cultuuradviesraad voor Nederlandse Cultuur.
Gezien ook de Beheerraad van de Gemeentelijke Openbare Nederlandstalige Bibliotheek Hertoginnedal en de Raad van Bestuur van GC Den Dam zijn bijeengekomen om zich over ditzelfde dossier te buigen en ook zij hun positief advies hebben geuit.
Beslist
het cultuurbeleidsplan 2020-2025 van de gemeente Oudergem goed te keuren.