Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van Martine Maelschalck en de heer Jeremy Van Gorp: de vergoeding van handelaars die schade lijden door werken

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikels 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, artikels 55 tot 60;
Overwegende wat volgt:
Op 27 maart 2019 stuurt mevrouw Martine Maelschalck, via e-mail, een schriftelijke vraag naar de heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de raad en naar de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris.
Vraag
Geachte heer voorzitter van de raad,
Geachte collega's,
De ordonnantie tot reorganisatie van het beheer van de openbare werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is op 25 maart in werking getreden. Zo was het in elk geval gepland ('Le Soir' van 20 maart 2019). Deze ordonnantie regelt onder meer de vergoeding van handelaars die in hun onmiddellijke omgeving schade lijden door werken. Onze verhinderde burgemeester kent deze tekst trouwens goed.
Vandaar de volgende vragen:
  1. Heeft de schadevergoeding (voor al lopende of toekomstige werken) betrekking op handelszaken in Oudergem en zo ja, in welke wijken zijn ze gevestigd?
  2. Wat is de planning van de werken die in 2019 een invloed zouden kunnen hebben op de handelszaken van de gemeente en desgevallend aanleiding zouden kunnen geven tot een schadevergoeding?
Alvast bedankt voor uw antwoord.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Op 2 april 2019 heeft het college akte genomen van de vraag en op 25 april 2019 heeft mevrouw de waarnemende burgemeester het volgende antwoord gegeven:
Antwoord
Bedankt voor uw vragen.
De ordonnantie die op 25 maart 2019 in werking is getreden, heeft tot doel om een vergoedingsprocedure in te voeren voor handelaars die minder dan 10 VTE tewerkstellen en een nadelige impact ondervinden van een werf van niveau 2.
Een werf van niveau 2 stemt overeen met elke gecoördineerde werf waarvan minstens een fase het autoverkeer of het verkeer van het openbaar vervoer gedurende minstens 29 opeenvolgende kalenderdagen in minstens een rijrichting onderbreekt.
Bovendien zullen de handelaars niet meer worden verplicht om hun zaak te sluiten om een forfaitaire vergoeding te kunnen genieten.
Op termijn zullen de handelaars via een computerapplicatie kunnen bepalen of ze, rekening houdend met hun geografische ligging, aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.
Wat onze gemeente betreft, vond op 15 april 2019 een vergadering plaats om te praten over de concrete invoering van deze ordonnantie. Een van de verantwoordelijken van de dienst Openbare Ruimte heeft de vergadering bijgewoond. De gegeven informatie zal aan de handelaars van Oudergem worden overgemaakt.
Vandaag zijn er geen enkele werven van niveau 2 in Oudergem gepland. Bovendien bevinden de meeste handelszaken van onze gemeente zich op de gewestwegen.
Tot slot brengt de dienst Openbare Ruimte de handelaars van de wijken bij elke werf systematisch via een folder of persoonlijk op de hoogte. In het kader van de herstelling van de trottoirs en om de beroepsactiviteiten van de handelaars niet in het gedrang te brengen, raadt de dienst Openbare Ruimte aan om in zones van 50 meter te werken.
NEEMT AKTE
  • van de schriftelijke vraag
  • van het antwoord van mevrouw de waarnemende burgemeester
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord op de gemeentelijke website