Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Covid Safe Ticket

Mijnheer de voorzitter,
Dames en heren schepenen,
Geachte burgemeester,
Geachte collega's,
De Brusselse Regering heeft tijdens haar zitting van 16 september in eerste lezing een ontwerp van ordonnantie aangenomen met het oog op de uitbreiding van het gebruik van het Covid Safe Ticket.
Het is de bedoeling van de Regering dat het Ticket vanaf morgen van toepassing is in verschillende sectoren, zoals discotheken, inrichtingen die behoren tot de culturele, recreatieve en feestelijke sector, residentiële zorginstellingen en de horeca. Boven een bepaalde drempel zal het Covid Safe Ticket verplicht zijn, maar niets belet de plaatselijke overheden om het ook onder die drempel op te leggen.
Mijn vragen luiden dus als volgt:
 • Is er vooraf overleg geweest met het Gewest?
 • Welke specifieke sectoren in onze gemeente zijn betrokken?
 • Hoe zullen de controles worden georganiseerd en is, zo nodig, in sancties voorzien?
 • Welke begeleiding zal door de gemeente worden verleend aan de handelaren en inrichtingen die onder de maatregel vallen?
Ik dank u voor uw antwoorden.
Stéphanie PAULISSEN
Gemeenteraadslid - DéFI
Antwoord van de heer Didier Gosuin, Burgemeester:
Mevrouw het gemeenteraadslid,
Als burgemeester werd ik door de minister-president uitgenodigd voor een buitengewone gewestelijke veiligheidsraad op 15 september over de vaccinatiesituatie in het Brussels Gewest en de toekomstige invoering van het Covid Safe Ticket.
Tijdens die raad heeft de minister van Volksgezondheid, de heer Maron, ons een korte schets gegeven van de invoering van het CST op 1 oktober 2021.
Naar aanleiding van deze vergadering hebben wij het proces op gemeentelijk niveau versneld om alle betrokken sectoren in Oudergem zo snel mogelijk op de hoogte te kunnen brengen van de invoering van het CST.
Zo hebben wij op dinsdag 28 september een grote voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd waarop alle betrokken sectoren waren uitgenodigd. Tijdens die vergadering hebben wij de beschikbare informatie doorgegeven, de verschillende vragen van de aanwezigen beantwoord en gemeentelijke affiches uitgedeeld om uit te hangen in elke inrichting die te maken heeft met het CST. Deze affiches zijn nog steeds beschikbaar voor degenen die de vergadering niet konden bijwonen.
Tot mijn spijt moet ik vaststellen dat de gemeenten, net als veel anderen, sinds 15 september in het vage worden gehouden. We hebben nooit een officiële tekst of nieuwe informatie ontvangen. Zo vernam ik maandag via de pers dat de invoering van het CST in Brussel uiteindelijk is uitgesteld, eerst tot 8 oktober en vervolgens, als alles goed gaat, tot 15 oktober. Ik stelde dit risico aan de orde op de gewestelijke veiligheidsraad en men lachte mij uit en verzekerde me dat alles wel degelijk klaar zou zijn tegen 1 oktober.
De sectoren die onder de invoering van het CST vallen, zijn de volgende:
 • de dancings en discotheken (vanaf 1 oktober, want er het betreft een federale beslissing);
 • de restaurant- en cafésector (niet van toepassing voor de terrassen, waarvoor de geldende regels van kracht blijven: afstand, 8 personen per tafel, zitplaatsen enz.);
 • de sport- en fitnesscentra (niet voor buitenevenementen met minder dan 200 personen - capaciteit van de infrastructuur);
 • handelsbeurzen en congressen (verplicht vanaf een capaciteit voor 50 personen; maar ook mogelijk om het voor een lagere capaciteit te gebruiken);
 • de inrichtingen die behoren tot de culturele, recreatieve en feestelijke sector (verplicht vanaf een capaciteit voor 50 personen; maar ook mogelijk om het voor een lagere capaciteit te gebruiken);
 • de residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen;
 • evenementen vanaf 50 personen binnen en 200 personen buiten;
 • voor de hotels geldt de regel voor de restaurant- en café-activiteiten en voor beurzen en congressen.
In geval van niet-naleving van de wettelijke bepalingen inzake het CST is voorzien in strafrechtelijke sancties voor zowel de bezoekers als de organisatoren/beheerders van inrichtingen. De controles zullen worden uitgevoerd door de politiezones. De burgemeesters hebben echter de bevoegdheid om inrichtingen administratief te sluiten indien zij specifieke informatie ontvangen over herhaalde niet-naleving van de gezondheidsmaatregelen.