Gemeenteraad - 22.12.2022

Dossiers van de zitting

002/22.12.2022/A/0001 - Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022 - Goedkeuring

002/22.12.2022/A/0002 - Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

002/22.12.2022/A/0003 - Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

002/22.12.2022/A/0004 - Mededelingen - Verkeerspolitie: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen

002/22.12.2022/A/0005 - Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing

002/22.12.2022/A/0006 - Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing

002/22.12.2022/A/0007 - Belasting Reglement op de gebouwen bestemd voor kantoren - Wijziging

002/22.12.2022/A/0008 - Belasting reglement op de banken en financiële instellingen - Wijziging

002/22.12.2022/A/0009 - Belasting reglement op de geldautomaten en automatische apparaten die bankverrichtingen toelaten- Instelling

002/22.12.2022/A/0010 - Gemeentelijke bijdrage in de politiezone - dienstjaar 2023

002/22.12.2022/A/0011 - Begroting van het OCMW - Dienstjaar 2023 – Voorlopige goedkeuring

002/22.12.2022/A/0012 - Gemeentebegroting - dienstjaar 2023 - Voorlopige goedkeuring

002/22.12.2022/A/0013 - Herverdeling van de opbrengst van de nalatenschap DEPOLLIER – dienstjaar 2022

002/22.12.2022/A/0014 - Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2022 - Begrotingwijziging

002/22.12.2022/A/0015 - Toekenning voor 2022 van een eindejaarstoelage.

002/22.12.2022/A/0016 - Triomf 160 - Oprichting van een gedeeltelijk casco openbaar gebouw voor gemeenschapsvoorzieningen - Goedkeuring van de gunning van het contract en verhoging van de begroting

002/22.12.2022/A/0017 - Jaarverslag 2021 betreffende het humanresourcesmanagement in de gemeente

002/22.12.2022/A/0018 - Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 11, 27, 56, 63 t.e.m.66 en 68

002/22.12.2022/A/0019 - Reglement van de wedstrijd EXTRA-LARGE in het kader van Kunstensteenweg 2023

002/22.12.2022/A/0020 - Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de culturele en vaderlandslievende vereningen - saldo in het voordeel van de Oudergem fotoclub Click'Oderghem

002/22.12.2022/A/0021 - Aanhangsel van de overeenkomst betreffende de subsidie voor de inventaris van het gemeentelijk bomenbestand (KAP-deel2-2021)

002/22.12.2022/A/0022 - Opdracht met betrekking tot de versterking van KAP (klimaatactieprogramma): goedkeuring van de overeenkomst.

002/22.12.2022/A/0023 - Klimaatactieprogramma (KAP) – Deel 2 : Overeenkomst betreffende de subsidie voor een haalbaarheidsstudie voor de herinrichting van Vriendschapsplein en de omgeving daarvan, om de UHI-score (Urban Heat Island) van de wijk te verbeteren.

002/22.12.2022/A/0024 - Overeenkomst voor het uitlenen van herbruikbare bekers aan derden

002/22.12.2022/A/0025 - Subsidie 2022 ten gunste van de sportclubs van Oudergem die hun activiteiten in het sportcentrum van het Zoniënwoud uitoefenen.

002/22.12.2022/A/0026 - Charter "Steden en gemeenten voor bemiddeling"

002/22.12.2022/A/0027 - Plaatselijk Preventie-en Buurtplan van de Gemeente Oudergem 2022-2024 : overeenkomst, schuldvordering (voorschot 60 %) en geraamd budget.

002/22.12.2022/A/0028 - Overeenkomst over de herinrichting van de Visserijstraat door VIVAQUA - Goedkeuring van de overeenkomst

002/22.12.2022/A/0029 - Ondertekening van de VIVAQUA-overeenkomst voor pijpenrekken

002/22.12.2022/A/0030 - Begroting van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2023 – Voorlopige goedkeuring.

002/22.12.2022/A/0031 - Deelname aan het programma voor informatisering en digitale transformatie van de lokale overheden van het Brussels Gewest

002/22.12.2022/A/0032 - Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gemeentelijke kribben - software voor registratiebeheer- uitstel van 01/12/2022

002/22.12.2022/A/0033 - Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het lawaai veroorzaakt door de passage van de metro