Aankoop van een 6x4 containervrachtwagen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van de uitgave en van het lastenboek.

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 234§4, zoals gewijzigd  door artikel 2 van de ordonnantie van 27 juli 2017 die de nieuwe gemeentewet wijzigt om de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten nader te omschrijven ;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel 92 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren, artikels 4§3,6,7 en 124 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten ;
Gezien de vervanging van de containervrachtwagen, noodzakelijk is voor 1 januari 2021 om aan de LEZ-voorschriften te voldoen ;
Gezien het bijzonder bestek n° 29/2020 bestemd om deze onderneming te beheren;
Gezien het niet mogelijk is om de opdracht in percelen op te delen omwille van de volgende reden :
* Het gaat over de levering van één enkel werktuig waarvan de productie en/of de levering in één keer moet plaatsvinden door dezelfde onderneming ;
Gezien de interne aankoopprocedure betreffende de preventie en welzijn op het werk;
Gezien het akkoord van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk dat werd verkregen op datum van 25/03/2020 ;
Gezien de uitgave geschat is op ± 200.000,00 € incl. BTW ;
Gezien een bedrag van 200.000,00 € voorzien is op het artikel 136/743.52 “Vervanging van de containervrachtwagen” van buitengewone begroting van 2020 ;
Gezien het publicatiebericht als bijlage;
Gezien dit bericht zal worden gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Publicatieblad van de Europese Unie ;
BESLIST:
- om een overheidsopdracht via openbare procedure op te stellen en de gunningwijze van de opdracht vast te leggen volgens het bijzonder bestek n° 29/2020 ;
- om het publicatiebericht als bijlage goed te keuren;
- om de uitgave, geschat op 200.000,00 € incl. BTW goed te keuren;
- om de uitgave in te voeren op het artikel 136/743.52 “Vervanging van de containervrachwagen” van buitengewone begroting van 2020 ;