Begrotingswijziging nr 3 gewone dienst en nr 4 buitengewone dienst - dienstjaar 2020

De Raad,
Gelet op de nieuwe Gemeentewet, artikel 117, 255;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 augustus 1990, houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit,
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST: goed te keuren:
1. De begrotingswijziging nr 3 - gewone dienst - dienstjaar 2020
2. De begrotingswijziging nr 4 - buitengewone dienst - dienstjaar 2020
Onderhavige beraadslaging in vijfvoud, alsook de lijst van gewijzigde begrotingsartikels en de bedragen, zullen overgemaakt worden aan de Heer Minister President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met de Plaatselijke Besturen