Belasting op het gebruik van reklametuigen in het openbaar

 

ARTIKEL 1

Er wordt vanaf 1 januari 2004 een belasting geheven ten voordele van de gemeente Oudergem op het gebruik van reklametuigen in het openbaar.

ARTIKEL 2

Wordt betreft de reklame verspreiding op de openbare weg tenzij door middel van een
luidspreker tenzij door middel van beweeglijke panelen.
Worden beschouwd als luidspreker of beweeglijke panelen, de reklamewagens, de
voertuigen die aanplakbiljetten dragen die geen betrekking hebben met de handel of de
nijverheid van de vervoerder en die niet uitsluitend dienen voor het vervoer van goederen.

ARTIKEL 3

De belastingplichte is eraan gehouden een voorafgaande verklaring af te leggen bij de
gemeenteontvanger en de aard van het reklametuig alsook de tijd gedurende dewelke deze
reklame zal gebeuren, te melden.
Men zal hem een kwijtschrift verlenen dat de aanvrager bij iedere opeising van de politie
moet kunnen tonen.
De belasting wordt betaald aan de Gemeenteontvanger tegen een kasticket dat strikt
persoonlijk is. Het is de houder ten strengste verboden dit kasticket aan derden te geven, te
lenen of te verkopen.
De belasting is als volgt vastgesteld :
1) reklameverspreiding door middel van een luidspreker : 50€/dag
2) reclameverspreiding door middel van beweeglijke panelen of drager: 50€/dag

ARTIKEL 4

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, zal de  belastingplichtige van ambtswege belast worden. De belasting zal ingekohierd worden en zal onmiddellijk eisbaar zijn.
Bij gebrek aan aangifte of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de ambsthalve ingekohierde belasting  verhoogd met een bedrag ter hoogte van het bedrag van de ambsthalve ingekohierde belastingen en, in geval van herhaling binnen het jaar, met een bedrag ter hoogte van het dubbele van de ambsthalve ingekohierde belasting.

ARTIKEL 5

Zijn vrijgesteld van de belasting :
- de affiches of panelen die toevallig zouden aangebracht zijn op wagens die in de
gemeente rondrijden (autobussen, leverancierswagens, trams...)
- de luidsprekers die op een foor voorkomen.