Bestuur & Politiek

Belasting op het sluikstorten en op de vervuiling en beschadiging van de openbare weg en van voorwerpen van openbaar nut

 

Artikel 1

Een gemeentebelasting wordt geheven,vanaf 1 januari 2005, op volgende feiten en toestanden:

1) het achterlaten of het neerleggen van allerlei afvalsoorten op plaatsen waar dit door of krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling of een milieuvergunning niet toegelaten is.
2) het achterlaten of het neerleggen van allerlei afvalsoorten buiten de toegelaten dagen en uren.
3) vuilnis voortgebracht door dieren of voorwerpen waarover men waakt, in overeenstemming
met de artikels 1384 en 1385 van het Burgerlijk Wetboek.
4) graffiti en sluikaanplakkingen op stadsmeubilair, muren en openbare gebouwen.

Artikel 2

De belasting is hoofdelijk verschuldigd door :

1) de recentste identificeerbare houder of eigenaar van de achtergelaten afval of diegene die ze heeft achtergelaten, diegene die de goederen waar de afvalstoffen zich plaatsvinden gebruikt of de eigenaar ervan;
2) de eigenaar die het dier of het voorwerp bewaakt en dat de oorzaak is van de vuilnis;
3) de eigenaar en de verantwoordelijke uitgever van de affiches of diegene die de affiches en/of graffiti heeft aangebracht;
4) diegene die de oorzaak is van de noodzakelijkheid de openbare weg te reinigen;
5) diegene die verantwoordelijk is voor de daden van voorgenoemde personen.

Artikel 3

De belasting wordt als volgt vastgesteld:

I) Sluikstorten.

a) 75 € per vuilniszak of bak van afvallen die het gevolg zijn van de gewone activiteit der
gezinnen, alsook industrieel- en commercieel afvallen gelijkgesteld met huishoudelijk afval.
De bedoelde zakken of bakken zijn deze die bestemd zijn voor de gewone ophaling en waarvan de omvang kleiner of gelijk is aan de maximum toegelaten omvang voor huisvuilophaling. Het gewicht ervan is kleiner dan of gelijk aan 18 Kg.
b) 150 € voor de eerste m3 verhoogt met 75 € voor elke bijkomende m3 voor zakken, bakken, voorwerpen en afval die niet bestemd zijn voor de gewone ophaling en die niet gelijkgesteld zijn met huishoudelijk afval. Elke fractie van m3 wordt geteld voor een volledige m 3 .
c) 75 € voor de vervuiling of beschadiging van de openbare weg vervuild door een persoon, het dier of het voorwerp dat men onder zijn hoede heeft.
d) 125 € voor de vervuiling of beschadiging van de plaatsen waar de aanwezigheid van een dier door een politieverordening verboden is.
e) 40 € voor de vervuiling of beschadiging van de openbare weg ten gevolge van elk
achtergelaten vuilnis op de openbare weg.

II) Andere vervuiling of beschadiging van openbare weg en zijn omgeving en van voorwerpen
van openbare nut.

a) voor de vervuiling of beschadiging van stadsmeubilair, muren en openbare gebouwen en het terug in orde zetten van het support.

250 € per graffiti
65 € per zelfklevende affiches
25 € per affiches aangeplakt door middel van in water oplosbare lijm
15 € per affiches of bordjes vastgehecht maar niet vastgeplakt.

b) 50 € voor de voeding gegeven aan verwilderde dieren.
c) 200 €/u voor afval en andere vervuilende stoffen die uit werfactiviteiten voortkomen.
d) 75 € voor een verstopte riolering door het storten van producten niet toegelaten in
oppervlakkig wegenwater.
e) 25 € per lopende meter voorgevel voor de ontonderhouden voetpaden.
f) 125 € per kilo van gevaarlijke afvalstoffen.
De vervoer-, afvalopruiming, reiniging- en ontsmettingskosten zullen ten laste van de schuldige vallen, ingeval deze hoger zijn dan hierboven vermelde bedragen.

Artikel 4

(Opgeheven door het reglement van 28 mei 2014)

Artikel 5

Het bedrag van de belasting wordt ter kennis gebracht aan de belanghebbende met een
administratief document waarbij deze wordt verzocht de betaling per overschrijving over te
maken op rekening van de Gemeenteontvanger en dit binnen de termijn van 10 dagen of contant.

Artikel 6

(Opgeheven door het reglement van 28 mei 2014)

Artikel 7

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de ordonnantie betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, zijn van toepassing op de gemeentebelastingen de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 8 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen, alsook het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen, met uitzondering van de artikelen 43 tot en met 48, van toepassing op dit belastingreglement voor zover ze niet specifiek de in dit Wetboek bepaalde  fiscale schuldvorderingen  betreffen.