Bestuur & Politiek

Belasting-Reglement voor administratieve diensten en op de afgifte van administratieve documenten

ARTIKEL 1
Vanaf de 1ste januari 2017 en tot 31 december 2023, wordt er ten voordele van de gemeente een belasting opgelegd op de administratieve dienst en de afgifte van administratieve documenten ten laste van de personen waaraan de gemeente deze documenten afgeeft, op aanvraag of ambtshalve.
ARTIKEL 2
Het bedrag van de belasting voor administratieve diensten en afgifte van administratieve documenten wordt als volgt vastgelegd:
1.      DIENST STEDENBOUW EN LEEFMILIEU
1. A    Kopieën
Kopie van plannen in kleur – per m2 of gedeelte van m2
60
Kopie van plannen in zwart en wit – per m2 of gedeelte van m2
35
Kopie van gemeentelijke bouwreglementen
20
Kopie van voorschriften van verkavelingen
30
Levering van digitale documenten op informaticamateriaal
-          per document;
-          met een supplement per afgeleverde CD
-          met een supplement per afgeleverde DVD
 
7,50
5,00
7,50
Levering van fotokopieën van andere documenten (prijs per pagina) :
-          A4 (zwart en wit)
-          A3 (zwart en wit)
-          A4 (in kleur)
-          A3 (in kleur)
 
0,50
1,00
1,50
3,00
Printen van documenten (prijs per pagina) :
-          A4 (zwart en wit)
-          A3 (zwart en wit)
-          A4 (in kleur)
-          A3 (in kleur)
-          Groter formaat dan A3 (zwart en wit) per m² en gedeelte van m²
-          Groter formaat dan A3 (in kleur) per m² en gedeelte van m²
 
1,00
2,00
3,00
4,00
40
80
Voor het printen van document in buitendienst – met betaling van een voorraad bij de bestelling
40 + kostprijs
 
 
1. B    Voor afschrift conform
 
Verklaring « afschrift conform » - supplement per document
5,00
 
 
1.C .     Inlichtingen en meningen
 
Het afleveren van stedenbouwkundige inlichtingen  (prijs per percel)
82,80
Het afleveren van dringende stedenbouwkundige inlichtingen  (prijs per percel)
165,60
Mening op verdeling van percelen of gebouwen
200
Nieuwe politie nummer (prijs per nummer)
100
Het bedrag van de belasting wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Koninkrijk.
 
   
1.D.     het raadplegen van gearchiveerde documenten
 
het raadplegen van archieven – per uur – minimum 1 uur
35
Onder archief wordt verstaan :
- de stedenbouwkundige vergunningen die betrekking hebben op werken die beëindigd zijn,
- de stedenbouwkundige vergunningen die geweigerd of zonder gevolg geklasseerd zijn,
- de stedenbouwkundige attesten die afgeleverd of geweigerd zijn,
- de verkavelingsvergunningen die afgeleverd of geweigerd zijn.
Elke persoon houder van een recht (meer bepaald eigenaar, naakte eigenaar, vruchtgebruiker, persoon die een (ver)koopcompromis getekend heeft) op het goed waarvan hij de stedenbouwkundige vergunning raadpleegt wordt vrijgesteld van de betaling van de belasting, mits voorlegging van het bewijs dat hij beschikt over het betrokken goed. De vrijstelling is niet van toepassing op afgevaardigden van de houder van een recht.
 
1.E.   Opening van dossier voor de stedenbouwkundige en verkavelingsattesten en vergunningen (prijs per dossier)
 
Aanvraag voor het vellen van bomen
35
Aanvraag voor het wijzigen van een gevel zonder wijziging van het volume
75
Voor de stedenbouwkundige en verkavelingsattesten en vergunningen die niet onderworpen zijn aan de speciale regelen van openbaarmaking
85
 
Voor de stedenbouwkundige en verkavelingsattesten en vergunningen die onderworpen zijn aan het advies van de overlegcommissie zonder openbaar onderzoek
135
 
Voor de stedenbouwkundige en verkavelingsattesten en vergunningen die onderworpen zijn aan de speciale regelen van openbaarmaking (advies van de overlegcommissie en openbaar onderzoek)
180
Aanvraag voor de effectenverslag
310
Aanvraag voor de effectenstudie
930
De hierboven vermelde bedragen worden vermenigvuldigd met tien (10) voor de regularisatiedossiers ingediend na opstelling door de gemeentediensten van een proces-verbaal ter vaststelling van een inbreuk volgens de termen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening.
 
 
 
1.F .       Indiening van gewijzigde plannen op het initiatief van de aanvrager met toepassing van het artikel 126/1 van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening en voor zover dat de aanvraag eveneens aangepast opnieuw moet worden onderworpen aan de opleidingshandelingen
 
 
Aanvraag van wijziging van een gevel zonder wijziging van het volume
75
Voor de stedenbouwkundige en verkavelingsattesten en vergunningen die niet onderworpen zijn aan de speciale regelen van openbaarmaking
85
Voor de stedenbouwkundige en verkavelingsattesten en vergunningen die onderworpen zijn aan het advies van de overlegcommissie zonder openbaar onderzoek
135
Voor de stedenbouwkundige en verkavelingsattesten en vergunningen die onderworpen zijn aan de speciale regelen van openbaarmaking (advies van de overlegcommissie en openbaar onderzoek)
180
Aanvraag van wijziging van een verkavelingsvergunning
180
Aanvraag aan milieueffectenrapporten onderworpen
310
Aanvraag aan milieueffectenstudies onderworpen
930
 
 
1.G. O pening van dossier voor de milieuattesten en vergunningen en voor de verklaringen van klas III en aanvraag voor de afwijking van het normale werkuurrooster (prijs per dossier)
 
 
aanvraag voor de afwijking van het normale werkuurrooster
50
voor de dossiers betreffende installaties van klasse III,  milieuvergunningen van klasse IC, ID en IB tijdelijke
85
voor milieuvergunningen van klasse II
135
voor de milieuattesten en vergunningen van klasse I B
310
voor de milieuattesten en vergunningen van klasse I A
930
De hierboven vermelde bedragen worden vermenigvuldigd met tien (10) voor de regularisatiedossiers ingediend na opstelling door de gemeentediensten van een proces-verbaal ter vaststelling van een inbreuk volgens de termen van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.
 
  
2. DIENST BEVOLKING
 
I. Getuigschrift – Uittreksel – Administratieve documenten
Uittreksel van het bevolkingsregister 
5
Inschrijvingscertificaat
5
Bewijs van leven
5
Nationaliteitscertificaat
5
Afgifte van alle andere documenten, getuigschriften, uittreksels, bewijsstukken, eensluidend verklaarde uittreksels, vergunningen enz.
5
Wettigingen van handtekeningen en gelijkvormige afschriften (per exemplaar)
5
Inlichtingen aangaande adressen van de bevolking en de burgerlijke stand
    5
II. Opzoekingen aangaande afstamming
-          Per uur, elk deel van een uur wordt voor een volledig uur aangerekend
 
35
III. De huwelijken – De huwelijken worden van maandag tot zaterdag ter uitzondering van de feestdagen gevierd. Na de verklaring van huwelijk, het uur van de plechtigheid zullen door de dienst van de Burgerlijke Stand in functie van de agenda van de dag bepaald worden. In het begin van het jaar, in functie van het agenda, stelt de schepen van de Burgerlijke Staat de data vast waaraan de huwelijken niet zullen gevierd worden. De uitkeringen ter gelegenheid van de vieringen van de huwelijken zijn:
gratis : de donderdag (vanaf 11: 45’) en de vrijdag (vanaf 15:00)
betalend:
 
 
 
 
 
 
 
 
Maandag – dinsdag – woensdag –vrijdag (vanaf 11: 45’)
75
De zaterdagochtend  (vanaf : 10:30’)
200
De zaterdagmiddag (tussen 12:00 en 16:00)
300
IV. Huwelijksboekjes – Afgifte of duplicaat
25
V. Wettelijke Samenwoning
 
Voor het opmaken van een dossier van wettelijke samenwoning (+ boekje)
25
Duplicaat van een boekje
25
Unilaterale beëindigingsvraag van wettelijk samenwoning (kosten: deurwaarder, dossier)
250
VI. Dossier van herinschrijving of adresverandering na een afvoering van ambtswege door het College van Burgemeester en Schepenen van Oudergem.
15
VII. Identiteitsdocumenten
 
Identiteitstukken
 
Identiteitstukken (kind onder 12 jaar)
gratis
Duplicaat van een identiteitstuk afgegeven aan een kind onder de 12 jaar in geval van hernieuwing ten gevolge van verlies, diefstal of beschadiging.
 
1,24
Identiteitsbewijzen: Afgifte van identiteitsbewijzen aan kinderen van buitenlandse nationaliteit onder de 12 jaar (afgifte of duplicaat)
1,24
Kid’s ID (Afgifte van elektronische identiteitskaarten aan kinderen van Belgische nationaliteit onder de 12 jaar) – Kosten van de afgifte zijn te verhogen van het bedrag dat door de FOD Binnenlandse Zaken wordt gefactureerd
 
 
 
Normale procedure
1
Spoedprocedure en extreme spoedprocedure
5
Elektronische identiteitskaarten . Kosten van de afgifte zijn te verhogen van het bedrag dat door de FOD Binnenlandse Zaken wordt gefactureerd
 
 
Normale procedure
2,5
Spoedprocedure en extreme spoedprocedure
5
Aanvraag en/of activering van nieuwe codes voor elektronische kaarten
5
Afgifte van een bijlage 33 – (Intrekking van een elektronische identiteitskaart van Belg in geval van verlies van de Belgische nationaliteit – Identiteitskaart vervallen – Afvoering van ambtswege)
5
VIII. Paspoorten - Kosten van de afgifte zijn te verhogen van het bedrag dat door de FOD Buitenlandse Zaken wordt gefactureerd
 
Aflevering van een nieuw paspoort -  normale procedure
16
Aflevering van een nieuw paspoort – spoedprocedure
25
De minderjarige kinderen zijn vrijgesteld van de belasting voor de afgifte van een paspoort
 
IX. Rijbewijzen - Kosten van de afgifte zijn te verhogen van het bedrag dat door de FOD Mobiliteit en Vervoer wordt gefactureerd
 
Voorlopige rijbewijzen
5
Permanente (A,B,BE) en/of beperkte (C,D,CE,DE,G) rijbewijzen
5
Internationale rijbewijzen
5
Duplicaat, verandering van categorie, ruiling van een buitenlandsrijbewijs, enz…
5
X. Documenten afgeleverd wegens Koninklijk Besluit van 8 oktober 1987 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
 
Bijlagen 10 tot 43 met uitsluiting van bijlagen 15, 19, 19ter, 22 en 32 et 41bis.
5
Bijlagen 19, 19ter en 22 – Aanvraag voor verklaring
20
Andere documenten
5
XI. Opening van een dossier “Vreemdeling” (afkomstig uit het buitenland) voor inschrijving in de gemeente, uitgezonderd de personen die een aanvraag hebben ingediend met inzicht het statuut van UNO (bijlagen 15 + 41bis)
 
25
XII.  Beroepskaart – Afgifte
15
XIII. Dossier vastgesteld krachtens het artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
25
XIV. Invoering van een dossier van ten last neming (bijlage 3bis et bijlage 32)
15
XV. Aanvraag tot inschrijving in het register der dienstverlenende intellectuele beroepen
13
XVI- Wijziging van gegevens in de registers. – Wijziging van de documenten van bevolking of de buitenlanders bij elke verandering van identiteit (naam + voornaam, plaats en geboortedatum,…) – per persoon
 
25
XVII. Verklaring van zedelijkheid afgegeven in verband met de exploitatie van een drankexploitatie of slijterij voor gegiste/sterke dranken
25
XVIII. Aanvragen van het overschrijven van akten van burgerlijke stand opgesteld door vreemde overheden
50
XIX. Invoering van een dossier voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit
50
3. DIENST GEMEENTEBELASTINGEN
Het afleveren van een slachtattest van een dier
12,50
4. DIENST OPENBARE RUIMTE
De toelatingen van werven van meer dan 5m² op de openbare weg
50
Plannen van de gemeente op schaal 1/5000
Plannen  van de gemeente op schaal 1/2500
6
13
5 . DIENST TEWERKSTELLING, ECONOMISHE ONTWIKKELING EN ANIMATIE
Toelating van uitzonderlijke opening van een handel buiten toegelaten uuren
50/dag

ARTIKEL 3
De belasting wordt geïnd op het ogenblik van de aflevering van het document.
Als betalingsbewijs van de belasting wordt een kasticket afgeleverd.
Wanneer het document niet onmiddellijk kan afgegeven worden, zijn de aan de belasting onderworpen personen of instellingen, die een aanvraag indienen tot het bekomen van een administratief document, gehouden het bedrag van de belasting in bewaring te geven op het ogenblik van de aanvraag.
De personen of instellingen die weigeren de belasting te betalen, zijn gehouden het bedrag ervan in bewaring te geven in handen van de Gemeenteontvanger, tot dat de bevoegde overheid uitspraak gedaan heeft over het bezwaar.
In die gevallen zal de Gemeenteontvanger een kosteloos ontvangstbewijs afgeven.
Bij het indienen van dossiers of aanvragen die aan leiding geven tot afgifte van documenten zal de aanvrager kunnen gehouden zijn het bedrag van de belasting bij wijze van dekking te betalen.
ARTIKEL 4
Er is geen belasting verschuldigd voor:
a) de documenten die kosteloos moeten afgegeven worden door het gemeentebestuur, krachtens een wet, een koninklijk besluit of enig ander reglement van de overheid.
b) voor de documenten af te leveren ter staving van een werkaanvraag door werklozen of werkzoekenden die hun inschrijving kunnen bewijzen bijde Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, of door personen die van een leefloon genieten op attest van bevoegd Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
c) de vergunningen betreffende activiteiten die reeds het voorwerp van een belasting of retributie ten voordele van de gemeente uitmaken.
d) de vergunningen betreffende godsdienstige, filosofische of politieke manifestaties.
e) voor de documenten af te leveren voor een aanvraag in pensioentreding
f) de identiteitsdocumenten afgeleverd aan de slacthtoffers van diefstal met geweld mits voorlegging van een attest van de politiediensten.
g) voor de afgifte van documenten die krachtens de wet, een koninklijk besluit of een reglement van de overheid reeds onderworpen zijn aan de betaling van een recht ten voordele van de gemeente.
ARTIKEL 5
Het huidig reglement vervangt het vorige vanaf 1ste januari 2017.
Onderhavige beraadslaging zal in tweevoud overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.
ARTIKEL 6 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de ordonnantie betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, zijn van toepassing op de gemeentebelastingen de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 8 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen, alsook het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen, met uitzondering van de artikelen 43 tot en met 48, van toepassing op dit belastingreglement voor zover ze niet specifiek de in dit Wetboek bepaalde  fiscale schuldvorderingen  betreffen.