Bewonerskaart

De vrijstellingskaart geldt slechts voor één nummerplaat en er kan niet meer dan één kaart per voertuig worden gegeven.

Op dit pagina

 • Bewonerskaart
  • Voor wie?
  • Hoeveel en tegen welke prijs?
  • Hoe kan ik een virtuele bewonerskaart aanvragen?
  • Wat moet ik doen als ik mijn nummerplaat wijzig?
  • Hoe kan ik mijn bewonerskaart verlengen?
  • Voertuigen met nummerplaat in het buitenland
 • Kaart "ondernemingen"
  • Voor wie?
  • Hoeveel en tegen welke prijs?
  • Hoe aanvragen?
  • Wat moet ik doen als ik mijn nummerplaat wijzig?
  • Hoe kan ik mijn kaart "ondernemingen" verlengen?
 • Vervangwagen

VRIJSTELLINGSKAART BUURTBEWONER

VOOR WIE?

 • Elke persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister of wachtregister van de betreffende gemeente en die woont in de blauwe gereglementeerde zone.
 • Als de persoon is vrijgesteld van inschrijving, wordt rekening gehouden met attesten die zijn afgegeven door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de Dienst Vreemdelingenzaken; de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, de Protocoldienst of een ambassade of consulaat waarvoor de persoon werkt.
 • Iedereen met een tweede verblijf in Oudergem

HOEVEEL EN AAN WELKE PRIJS?

 • 1e kaart tegen € 15,00
 • 2e kaart tegen € 120,00

Aan personen met een tweede verblijf in Oudergem kan slechts één kaart worden uitgereikt tegen 500 euro per jaar.

Het aantal kaarten per gezin is beperkt tot twee.

Een gezin bestaat uit alle personen, al dan niet verwant, die dezelfde hoofdverblijfplaats delen.

HOE AANVRAGEN?

De bewonerskaart is verkrijgbaar bij de dienst Mobiliteit of via het elektronische loket. 

Volgende documenten moeten worden voorgelegd aan de Dienst Mobiliteit of geüpload worden bij de aanvraag via Irisbox:

 • Uw identiteitskaart, of een volmacht met de identiteitskaart van de aanvrager wanneer deze zich niet persoonlijk aanbiedt - als de aanvraag wordt gedaan aan het loket.
 • Deel 1 - Recto/Verso - van het originele inschrijvingsbewijs van het voertuig (gedeeltes met de eigenaar, de nummerplaat en de maximale massa van het voertuig) verkregen van de DIV;
 • EN Als de aanvrager niet de eigenaar is van het voertuig, het bewijs dat het voertuig permanent in zijn bezit is, d.w.z.:

Voor een geleased voertuig

Een kopie van de leaseovereenkomst of een ander document waarin de nummerplaat en de naam van de aanvrager expliciet worden vermeld.

Voor een bedrijfsvoertuig

 • In het geval van een voertuig dat door een werkgever ter beschikking wordt gesteld, een door de werkgever ondertekend attest - op briefpapier van het bedrijf - dat aangeeft dat de aanvrager de permanente gebruiker van het voertuig is.
 • De statuten van de onderneming als de eigenaar van het voertuig een manager of directeur is van het bedrijf.

Als de auto op naam van een derde partij staat

Een kopie van de lopende verzekeringspolis waaruit blijkt dat de aanvrager de hoofdbestuurder van het voertuig is.

 • Kaart voor tweede verblijf - bewijs van betaling van de belasting op tweede verblijven
 • Kopie van model 2 voor personen die wachten op inschrijving in het bevolkingsregister

De lijst van documenten wordt slechts gegeven ter informatie en is niet-uitputtend.

De dienst Mobiliteit bevindt zich in de Emile Idiersstraat 12 - Verdieping -1

Dit is de link voor aanvragen via het elektronische loket: IRISbox - Alles wat u moet weten over IRISbox

ALS DE NUMMERPLAAT VERANDERT

Elke wijziging van de nummerplaat moet binnen 5 werkdagen worden gemeld.

Het verzoek kan worden ingediend

U kunt uw nummerplaat maximaal twee keer per kalenderjaar gratis veranderen. Vanaf de derde wijziging kost elke wijziging €15,00.

UW BEWONERSKAART VERNIEUWEN

De bewonerskaart is één jaar geldig.

Elke aanvraag voor verlenging moet bij de gemeente worden ingediend uiterlijk 60 werkdagen voordat de vorige geldigheidsperiode verstreken is.

U hebt al een bewonerskaart en uw nummerplaat is niet veranderd:

Doe een overschrijving op rekeningnummer BE36 0971 2016 2081, met vermelding van de nummerplaat van het voertuig in kwestie.

Als u het verlengingsbericht niet per e-mail hebt ontvangen en dit in de toekomst wel wilt, stuur dan uw e-mailadres naar mobiliteit@oudergem.be samen met uw contactgegevens (familienaam, voornaam, adres, telefoonnummer en nummerplaat).

De gemeente is niet verplicht om de houders ervan op de hoogte te brengen dat de geldigheidsduur van hun kaart bijna verstreken is. Dit is hun eigen verantwoordelijkheid. In geval van vergetelheid kunnen zij zich in geen geval tegen de gemeentelijke overheid keren.

WAT MET BUITENLANDSE VOERTUIGEN?

Voor mensen met een voertuig met buitenlandse nummerplaat:

Een bewonerskaart met een geldigheidsduur van 1 jaar wordt afgegeven voor voertuigen waarvan de houder van de nummerplaat zijn voertuig niet in België moet inschrijven - zie de uitzonderingen in het besluit van 20.07.2001 betreffende de inschrijving van voertuigen - artikel 3 §2.

Voor voertuigen waarvan de houder van de nummerplaat zijn voertuig wel in België moet inschrijven, wordt een bewonerskaart uitgegeven die 3 maanden geldig is. Als de nummerplaat wordt gewijzigd naar een Belgische plaat, wordt de geldigheid van de kaart verlengd met 9 maanden, tot een maximum van 12 maanden.

 

VRIJSTELLINGSKAART "ONDERNEMINGEN"

VOOR WIE?

Zelfstandigen, vrije beroepen en bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel of de hoofdvestiging gevestigd is in een sector van de gemeente waar het parkeren gereglementeerd is, hebben recht op een virtuele vrijstellingskaart "ondernemingen".

HOEVEEL EN AAN WELKE PRIJS?

Het aantal kaarten is beperkt tot 2 per "onderneming".

De prijs van de kaart "ondernemingen" is € 200

HOE AANVRAGEN?

De kaart "ondernemingen" is verkrijgbaar bij de dienst Mobiliteit of via het elektronisch loket Irisbox.

Volgende documenten moeten worden voorgelegd aan de Dienst Mobiliteit of geüpload worden bij de aanvraag via Irisbox:

 • Deel 1 - Recto/verso - van het inschrijvingsbewijs

Indien van toepassing:

 • De statuten van de onderneming, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
 • De gegevens van de Kruispuntbank in het geval van een particulier - zelfstandige - of een andere vestiging dan het hoofdkantoor - de bedrijfseenheid
 • Een werkgeversattest
 • De arbeidsovereenkomst, waarbij gevoelige privégegevens worden weggelaten.

Deze lijst is ter informatie en niet-uitputtend. 

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de dienst Mobiliteit op 02/676.48.52 om te weten welke documenten u nodig hebt.

De dienst Mobiliteit bevindt zich in de Emile Idiersstraat 12 - Verdieping -1

Dit is de link voor aanvragen via het elektronische loket :IRISbox - Alles wat u moet weten over IRISbox

ALS DE NUMMERPLAAT VERANDERT

Elke wijziging aan de nummerplaat moet binnen 5 werkdagen worden gemeld.

Het verzoek kan worden ingediend

U kunt uw nummerplaat maximaal twee keer per kalenderjaar gratis veranderen. Vanaf de derde wijziging kost elke wijziging €15,00.

HOE MIJN KAART "ONDERNEMINGEN" VERLENGEN?

De kaart "ondernemingen" is één jaar geldig

Elke aanvraag voor verlenging moet bij de gemeente worden ingediend uiterlijk 60 werkdagen voordat de vorige geldigheidsperiode verstreken is.

U hebt al een kaart “ondernemingen" en uw nummerplaat is niet veranderd:

Schrijf € 200 over naar rekeningnummer BE36 0971 2016 2081, met vermelding van de nummerplaat van het betreffende voertuig.

Als u het bericht van de verlenging niet per e-mail hebt ontvangen en dit in de toekomst wel wilt, stuur ons dan uw e-mailadres naar mobiliteit@oudergem.be met uw contactgegevens (familienaam, voornaam, bedrijfsadres, telefoonnummer en nummerplaat van het voertuig).

 

VERVANGVOERTUIG

Elke inwoner van de gemeente die al in het bezit is van een bewonerskaart voor een voertuig kan een gratis tijdelijke kaart aanvragen in het kader van een vervangvoertuig voor zijn gebruikelijke voertuig als dit niet kan rijden door een ongeval, pech, herstelling of onderhoud van het voertuig, ...

De toegestane duur wordt per geval vastgelegd, afhankelijk van de vervangduur – aangetoond door een document – van het gebruikelijke voertuig, en mag de geldigheidsduur van de oorspronkelijke kaart niet overschrijden.

Breng de dienst Mobiliteit zo snel mogelijk op de hoogte per telefoon op 02/676.48.76 of per e-mail: mobiliteit@oudergem.brussels

Houd er rekening mee dat zolang de vervangkaart geldig is, het gebruikelijke voertuig geen vrijstellingskaart heeft.