BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 15.12.2020 - Stemming over alle agendapunten

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name de artikelen 117, 123, 8° en 270;
Gelet op de wet van 22.12.1986 betreffende de intercommunales;
Gelet op het samenwerkingsakkoord van 13.02.2014 betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales;
Overwegende dat artikel 2, § 1 van het samenwerkingsakkoord van 13.02.2014 betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales het recht toepasselijk maakt van het gewest waaronder de aandeelhouders vallen die samen het grootste deel van de publiekrechtelijke aandeelhouders vormen;
Dat in het geval van de intercommunale BRUTELE het Wetboek van plaatselijke democratie en centralisatie (Code de la démocratie locale et de la décentralisation, hierna 'CDLD') volledig van kracht is ten opzichte van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die dus onder het Waalse recht blijken te vallen, hoewel ze buiten het grondgebied van het Waalse gewest gelegen zijn;
Gelet op het besluit van de Waalse regering inzake bijzondere bevoegdheden nr. 32 op grond waarvan de gemeente zich kan laten vertegenwoordigen zonder dat er een afgevaardigde fysiek aanwezig is, op voorwaarde dat zij een kopie van de beraadslaging van de gemeenteraad over de agendapunten van de algemene vergadering opstuurt en dat zij specificeert dat zij geen afgevaardigde zal benoemen;
Gelet op de e-mail van 13.11.2020 van de intercommunale BRUTELE waarmee ze de gemeente ervan op de hoogte brengt dat er op 15.12.2020 een gewone algemene vergadering zal worden gehouden ;
Gelet op de agenda van de gewone algemene vergadering van deze intercommunale van 15.12.2020;
BESLIST
Artikel 1
Als volgt te stemmen met betrekking tot alle agendapunten van de gewone algemene vergadering van de intercommunale BRUTELE van 15.12.2020, met name:
  1. Jaarlijkse evaluatie van het strategisch plan - XX stemmen vóór; XX stemmen tegen; XX onthouding
  2. Verslag van het compensatiecomité - XX stemmen vóór; XX stemmen tegen; XX onthouding
Artikel 2
de Heer Matthieu Pillois als afgevaardigde op de algemene vergadering te benoemen.
Artikel 3
deze beraadslaging naar de zetel van de vennootschap te sturen.