Driejaarlijks plan 2019-2021

DE RAAD,
Gezien het artikel 242 bis van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien de Europese richtlijn 2011/85 die de plaatselijke entiteiten de verplichting op leggen om meerjarige begrotingsdoelstellingen te bepalen en prognoses op te stellen voor elke belangrijke uitgaven- en ontvangstenpost, evenals een beschrijving van de geplande beleidsmaatregelen voor de middellange termijn en een beoordeling van de wijze waarop deze maatregelen de financiën zouden beïnvloeden;
Gezien dit driejaarlijks plan bestaat uit een oriëntatienota en een beheersplan dat die nota begrotingsmatig vertaalt in de vorm van ramingen en vooruitzichten;
Gezien de oriëntatienota goedgekeurd in zitting van de Gemeenteraad van 21/01/2019 (ref: #002/21.01.2019/A/0004#);
BESLIST:
het financieel driejarenplan goed te keuren.
 
Mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS) motiveert haar onthouding
Artikel 242bis van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat de eerste en vierde begroting van de wetgever vergezeld moeten gaan van een driejarenplan dat een leidraad en een beheersplan moet bevatten.  De nieuwe gemeentewet bepaalt ook dat de leidraad fundamentele politieke assen bevat die voor de komende drie jaar zijn gekozen.
De meerderheid besloot eerst om deze documenten niet in één vergadering te behandelen.  Zo werd de begroting 2019 (eerste begroting van de wetgever) onderzocht op 20 december 2018, de algemene beleidsnota van 21 januari 2019 en het beheersplan op 28 februari 2019.  Deze verdeling is in strijd met artikel 242bis van het nieuwe gemeenschapsrecht en laat de oppositie niet toe om een algemene visie te hebben op het te voeren beleid in de komende drie jaar.
Ten tweede heeft de meerderheid geen richtsnoeren in de zin van artikel 242bis van de nieuwe gemeentewet ingediend.  De algemene beleidsnota die tijdens de vergadering van 21 januari 2019 is besproken, is immers een zeer algemene nota waarin de projecten worden beschreven die gedurende de zes jaar van de legislatuur moeten worden uitgevoerd.  Er wordt geen melding gemaakt van de projecten die in de komende drie jaar zullen worden uitgevoerd.