Driejarig investeringsprogramma voor de jaren 2019 tot 2021 - Project nr01 - Uitwerking en goedkeuring van het programma

DE RAAD
Gezien de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies ten einde de verwezenlijking van werken van openbaar nut aan te moedigen (Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1998);
Gezien de gemeente aan de dienst Gesubsidieerde Werken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een driejarig investeringsprogramma moet voorleggen op basis waarvan de subsidies toegekend zullen worden;
Gezien het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ons heeft geïnformeerd dat het aandeel van de toelage betreffende het DIP 2019-2021 die aan onze gemeente toegekend werd 189.000,00 € bedraagt.
Gezien het project nr 02 lager hernomen;
Gezien men teneinde van deze subsidie te kunnen genieten er een driejarig investeringsprogramma moet worden uitgewerkt en dit door de Gemeenteraad moet worden goedgekeurd.
Gezien er voorgesteld wordt het DIP programma 2019-2021 als volgt goed te keuren:
* Project nr 01:
Vernieuwing van Vanden Thorenlaan - Geschrapte;
* Project nr 02:
Vernieuwing Zwartkeeltjeslaan (Cfr. Plan in bijlage) ;
Schatting van de uitgave: 1.100.000 € BTW inbegrepen;
Bedrag van de aangevraagde subsidie: 189.000,00 €;
Gezien de toepassing van de artikels 21 en 22 van de ordonnantie, het verkrijgen van deze subsidie gepaard gaat met een (door de gemeente) belofte op eer om gedurende een periode van twintig jaar de bestemming van het goed niet over te dragen of te wijzigen zonder de subsidiërende autoriteit hiervan vooraf op de hoogte te brengen.
Gezien er een bedrag van 2.950.000 € voorzien is op het artikel 421/735.60 van de buitengewone begroting van 2021 “ Renovatie van trottoirs en wegen en beveiligingswerkzaamheden”;
BESLIST :
- het door de dienst Openbare Ruimte voorgestelde driejarig investeringsprogramma 2019-2021, die uit de hieronder vermelde project bestaat, en opgemaakt werd op het formulier conform het model vastgelegd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, goed te keuren:
* Project nr 01:
Vernieuwing van Vanden Thorenlaan - Geschrapte
* Project nr 02:
Vernieuwing Zwartkeeltjeslaan (Cfr. Plan in bijlage) ;
Schatting van de uitgave: 1.100.000 € BTW inbegrepen
Bedrag van de aangevraagde subsidie: 189.000,00 €
- op eer te beloven om gedurende een periode van twintig jaar de bestemming van het goed niet over te dragen of te wijzigen zonder de subsidiërende autoriteit hiervan vooraf op de hoogte te brengen
- de toekenning van de subsidie aan te vragen bij de dienst Gesubsidieerde Werken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.