Een milieuvergunning

 

Inleiding

Diverse activiteiten in verband met ambachten, nijverheid, maar ook met installaties die worden aangetroffen in residentiële gebouwen of kantoorgebouwen zijn onderworpen aan de verordening betreffende de milieuvergunning.

Momenteel omvat de verordening maar liefst 328  soorten installaties , die geklasseerd zijn en onderworpen aan een milieuvergunning vanwege hinder of overlast die zij eventueel kunnen toebrengen aan bevolking of leefmilieu.

Hieronder vallen o.m. stomerijen, garages, drukkerijen, schrijnwerkerijen, slagerijen, bakkerijen, warenhuizen, installaties voor airconditioning en ventilering, tanks...

Wat goede raad

Alvorens met een activiteit te beginnen, een zaak te openen of bepaalde soorten uitrusting te installeren (machines, airconditioning installaties, stookolietanks, transformatoren...) op het gemeentelijk grondgebied, kunt u zich beter tot de dienst leefmilieu wenden die u inlicht over welke stappen er gezet moeten worden en of er überhaupt wel stappen gezet moeten worden.

 

Wat is een milieuvergunning?

Een milieuvergunning is een document waarin staat opgesomd welke installaties zijn toegestaan, evenals welke uitbatingsvoorwaarden de gebruiker heeft na te leven en dit met het oog op  “bescherming” tegen gevaren, hinder of overlast die een installatie of activiteit al dan niet rechtsreeks eventueel kan teweegbrengen aan het leefmilieu, aan de volksgezondheid of aan de veiligheid van de bevolking, met inbegrip van elke persoon aanwezig binnen de ruimte van een installatie zonder er bescherming te genieten als arbeider.

De voorwaarden voor uitbating omvatten:

  • Algemene voorwaarden vastgelegd in wetten, verordeningen en uitvoeringsbesluiten betreffende bijv. lawaai, lozen van afvalwater, van afval...
  • Besluiten die in detail de regels vastleggen die nageleefd moeten worden door bepaalde activiteitensectoren (stomerijen, benzinestations, bouwterreinen waar er asbest wordt verwerkt...)
  • Vaste voorwaarden bepaald door  Leefmilieu Brussel , voor het gebruik van bepaalde installaties, die aangepast kunnen worden door de verstrekkende overheid
  • Buitengewone voorwaarden, vastgelegd door de verstrekkende overheid: afsluiten van een verzekeringspolis, uurrooster voor gebruik, rooster van bevoorrading, werkverkeer...)

Aanvragen voor een milieuvergunning kunnen afgewezen worden indien de negatieve effecten van een project te bezwarend worden geacht.

Een ieder die zijn/haar belangen kan rechtvaardigen mag verzet aantekenen tegen besluiten, zelfs indien stilzwijgend genomen.

 

Soorten milieuvergunningen

Er bestaan meerdere soorten milieuvergunningen naar gelang van het gehalte aan overlast dat de desbetreffende installatie zou kunnen veroorzaken. In oplopende volgorde van potentiële overlast worden zij genoemd : voorafgaande kennisgeving klasse 3, milieuvergunning klasse 2, klasse 1B en klasse 1A.

Voor elke soort aanvraag voor een milieuvergunning dient een aparte procedure gevolgd te worden.

Voorafgaande kennisgeving of voorafgaande aangifte van klasse 3
Voorafgaande kennisgeving is vereist voor kleinere installaties die onmiddellijk goedkeuring krijgen van het College van Burgemeester en Schepenen. Desalniettemin gaat zij vergezeld van bepaalde voorwaarden.

Milieuvergunning klasse 2 
Deze milieuvergunning wordt afgegeven door het College van Burgermeester en Schepenen. Aanvragen voor een vergunning zijn twee weken lang onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Tijdelijke milieuvergunning
Een tijdelijke vergunning wordt door het College van Burgermeester en Schepenen afgegeven voor installaties waarvan de gebruiksduur in tijd beperkt is (installaties van 3 jaar, wanneer het gaat over een inrichting die nodig is voor een werf voor asbestverdwijdering of 3 maanden in andere gevallen). Aanvragen zijn niet onderworpen aan openbaar onderzoek.

Milieuvergunning klasse 1B
Deze vergunning wordt door Leefmilieu Brussel verstrekt. Een dergelijk dossier is onderworpen aan een openbaar onderzoek van twee weken en aan het advies van de overlegcommissie en daarna aan dat van het College van Burgemeester en Schepenen.

Milieuvergunning klasse 1A
Deze milieuvergunning is onderworpen aan een aanzienlijk complexere procedure en dient onderworpen te worden aan een effectenstudie. In Oudergem moet er hier bijv. gedacht worden aan parkeerterreinen met meer dan 200 parkeerplaatsen. Af te geven door het BIM.

 

Wanneer moeten aanvragen voor een vergunning ingediend worden?

Aanvragen voor een milieuvergunning dienen te worden ingediend– en goedgekeurd – vòòr aanvang van ongeacht welke geklasseerde activiteit.

Wordt een vergunning verstrekt voor een bepaalde duur, dan dienen aanvragen voor verlenging ingediend te worden vòòr het verstrijken van de termijn van de bestaande vergunning. De houder van de milieuvergunning vraagt de verlenging aan de afgevende instantie (de gemeente voor de milieuvergunningen van klasse 2 en Leefmilieu Brussel voor alle andere klassen). De aanvraag moet ten vroegste twee jaar en ten laatste één jaar voor de vervaldatum van de vergunning worden ingediend. Tijdelijke milieuvergunningen kunnen niet verlengd worden.

 

 

Waar dienen aanvragen ingediend te worden?

Voorafgaande kennisgevingen van Klasse 3 en milieuvergunningen van klasse 2, dienen bij het gemeentebestuur te worden ingediend.

Uitzondering: vergunningsaanvragen voor klasse 2 (ingediend door een rechtspersoon of vallend onder voorzieningen van gemeenschappelijk belang), 1B, 1A  en 1D moeten rechtstreeks bij het BIM te worden ingediend.

 

Wat goede raad

Alvorens met een activiteit te beginnen, een zaak te openen of bepaalde soorten uitrusting te installeren (machines, airconditioning installaties, stookolietanks, transformatoren...) op het gemeentelijk grondgebied, kunt u zich beter tot de dienst leefmilieu wenden die u inlicht over welke stappen er gezet moeten worden en of er überhaupt wel stappen gezet moeten worden.

Bestaande wetgeving

Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen van 5 juni 1997

Ordonnantie betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems van 5 maart 2009

 

Formulieren

 

Opgelet!
De plannen moeten op A3 formaat ingediend worden. Ze moeten een cartouche hebben met de volgende informaties bevatten:
  • Het naam van de aanvrager
  • Het adres van de exploitatie
  • De Identificatie van de aanvraag
  • De datum
  • De Handtekening van de aanvrager

 

Nuttige links

Leefmilieu Brussel : De milieuvergunning – De administratieve gids

Lijst van de ingedeelde inrichtingen (II)