Gemeentebegroting - dienstjaar 2020- Voorlopige goedkeuring

De Raad
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en meer bepaald artikelen 117, 241, 255 en 259;
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998, houdende de regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op de omzendbrief van 6 september 2019 betreffende het opstellen van de begrotingen 2018 van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet dat het bij artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet voorgeschreven verslag, voor de stemming over de begroting opgemaakt werd;

BESLIST:
De gemeentebegroting voor het dienstjaar 2020 en zijn bijlagen voorlopig goed te keuren.
Onderhavige beraadslaging zal, in vijfvoud, overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met de Plaatselijke Besturen.