Gemeentelijke bijdrage in de politiezone - dienstjaar 2019

De Raad
Gelet op artikel 71 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST:
akkoord te gaan met de voorziening van een som van 6.731.994,35€ op artikel 33002/43501 van de gewone begroting 2019 als gemeentelijke bijdrage voor de werkingstoelage voor de politiezone voor 2019 evenals de voorziening van 197.168,41€ op artikel 33003/43501 die overeenkomt met 49% van de leningslasten voor het nieuwe politiesecretariaat voor 2019.
Onderhavige beraadslaging, in drievoud, zal overgemaakt worden aan de Heer Minister President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.