Gemeenteraad - 01.12.2022 - Uitzending

Uitzending

 

 

Documenten

 

Andere

 

Dagorde

 1. Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97 (toelichtingsnota)
 2. Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97 (toelichtingsnota)
 3. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022 - Goedkeuring (toelichtingsnota)
 4. Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure. (toelichtingsnota)
 5. Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW (toelichtingsnota)
 6. Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan mederwersters (toelichtingsnota)
 7. Gemeenteraad - Verenigingen - Huishoudelijk reglement artikel 54 quater - Organisatie van de zitting (toelichtingsnota)
 8. VZW "Atout Projet" – presentatie aan de gemeenteraad (toelichtingsnota)
 9. VZW Parc Hockey Club – presentatie aan de gemeenteraad (toelichtingsnota)
 10. VZW Cheval & Forêt – presentatie aan de gemeenteraad (toelichtingsnota)
 11. Groupe One, Mymarket.brussels – presentatie aan de gemeenteraad (toelichtingsnota)
 12. Forum van de solidaire verenigingen van Oudergem – presentatie aan de gemeenteraad (toelichtingsnota)
 13. VZW Den Dam – presentatie aan de gemeenteraad (toelichtingsnota)
 14. "Tennis Club des Trois Fontaines" VZW – presentatie aan de gemeenteraad (toelichtingsnota)
 15. Brulocalis - Wijziging van de statuten (toelichtingsnota)
 16. BRUTELE - Buitengewone algemene vergadering van 13.12.2022 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde op de buitengewone algemene vergadering van 13.12.2022 (toelichtingsnota)
 17. BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 13.12.2022 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde op de gewone algemene vergadering van 13.12.2022 (toelichtingsnota)
 18. Persoonsgegevens: Validatie van het specifieke informatiebeveiligingsbeleid - Toegangscontrole (toelichtingsnota)
 19. Samenwerkingsakkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de uitvoering van het noodplan voor het beleid inzake sociale huisvesting in het Brussels Gewest (toelichtingsnota)
 20. Vervanging van een Politieraadslid (toelichtingsnota)
 21. O.C.M.W. - Begrotingswijziging n°2 - dienstjaar 2022. (toelichtingsnota)
 22. Raad voor Sociale Aktie en Solidariteit – Dienstjaar 2021 - Rekening (toelichtingsnota)
 23. VZW Vereniging ter bevordering van Oudergem - Dienstjaar 2021 - Rekening (toelichtingsnota)
 24. Stedebouwkundigevergunning voor het slopen van twee huizen, een garage, een serre en het bouwen van een gebouw met twaalf appartementen en het kappen van vier bomen, Jacques Bassemstraat nr 49-55 in 1160 Oudergem - Indiening van een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, van een vordering tot schorsing en van een verzoekschrift tot nietigverklaring voor de Raad van State - Machtiging om naar de rechter te stappen (toelichtingsnota)
 25. Vordering tot staking ingediend bij de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg om de afbraak van twee huizen, een garage, een serre en de kap van vier bomen in de Jacques Bassemstraat 49-55 te 1160 Oudergem te verhinderen - Machtiging om in rechte op te treden (toelichtingsnota)
 26. Goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot het indienen van kandidaten voor de functie van Opvoeder Econoom bij het "Institut Auderghemois de Promotion Sociale" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure. (toelichtingsnota)
 27. Ratificatie van de goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot kandidaten voor een vervanginginde functie van adjunct-directeur van de GemeentelijkeMuziekacademie "Franz Constant" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure. (toelichtingsnota)
 28. Dossier 18277 - Aanvraag tot afbraak van een bestaande kerkzaal en een kantine, het bouwen van een gebouw met 14 appartementen aan de straatkant en renovatie van een achtergebouw tot 3 ééngezinswoningen, Tervuursesteenweg 125-131 – Overeenkomst (toelichtingsnota)
 29. Aanhangsel van de overeenkomst betreffende de subsidie voor de uitvoering van het klimaatactieplan (deel 1) (toelichtingsnota)
 30. Deelneming van de gemeente Oudergem aan de Joblente 2023 (toelichtingsnota)
 31. Bekrachtiging van de overeenkomst voor de organisatie van een opleiding voor kinderverzorger in het Instituut voor Sociale Promotie van Oudergem tussen de gemeente (IAPS en werkgelegenheidsdienst), de Plaatselijke Missie van Etterbeek en Bruxelles-Formation (toelichtingsnota)
 32. Behandeling van de afvalstaffen van het gemeentebestuur van Oudergem voor een periode van 3 jaren - Overheidsopdracht verdeeld in percelen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (toelichtingsnota)
 33. Renovatie van Daniel Boonlaan - Openbare procedure - Goedkeuring van de verhoging van de begroting voor het project en an de beslissingen van het College van 8 november 2022 (toelichtingsnota)
 34. Project Cairgo Bike. Goedkeuring van de overeenkomst. (toelichtingsnota)
 35. Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over het heraanlegsproject van de Heilig-Hartsquare (toelichtingsnota)
 36. Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gemeentelijke kribben - software voor registratiebeheer (toelichtingsnota)
 37. Mondelinge vraag van mevrouw Vincianne Lerate (DéFI) over de verlenging van de bewonerskarten (toelichtingsnota)
 38. Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Samenleven van voetgangers en fietsers op de groene promenade (toelichtingsnota)
 39. Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Fair Trade Gemeente (toelichtingsnota)
 40. Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Kosten voor huisvesting en planning (toelichtingsnota)
 41. Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : de toekomst van tankstations (toelichtingsnota)
 42. Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : informatiebijeenkomsten voor bewoners (toelichtingsnota)
 43. Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : parkeren in de commerciële zones van Oudergem (toelichtingsnota)
 44. Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : sluiting van de Actiris-vestiging in Oudergem (toelichtingsnota)
 45. Mondelinge vraag van mevrouw Anastasia Bakounine en de heer François Lebory (ECOLO-GROEN): Sluiting en verhuizing van de Actiris-vestiging in Oudergem (toelichtingsnota)