Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - wijziging

DE RAAD,
Gelet op artikel 91 van de nieuwe gemeentewet;
BESLIST:
om artikel 52 van zijn huishoudelijk reglement te vervangen door het volgende:
Artikel 52.
Er worden vijf commissies opgericht die belast zijn met het voorbereiden van de punten die op de dagorde van de gemeenteraad gezet zijn. De bevoegdheden van de commissies zijn de volgende :
  1. Commissie Financiën, Personeel, Veiligheid, Burgerparticipatie, Preventie, Huisvesting
  2. Commissie Burgerlijke Stand, Bevolking, Europese zaken, Sports, Animaties.
  3. Commissie Onderwijs, Buitenschoolse activiteit, Academie, Sociale Pomotie, lokale economie, Vlaamse zaken, Gelijke kansen beleid, IT-ontwikkeling.
  4. Commissie Stedenbouw, Leefmilieu, Publieke ruimte, Mobiliteit, Cultuur, bibliotheken
  5. Commissie Solidariteiten en Sociale cohesie, Sociale coördinatie, Jeugd, Seniors Werkgelegenheid-Vorming, Peuterzorg, Volkgezondheid, Dierenwelzijn
De commissies worden voorgezeten door een gemeenteraadslid.
Deze beraadslaging wordt verzonden naar de minister-president van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, belast met Plaatselijke Besturen.