Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - wijzigingen

DE RAAD,
Gelet op artikel 91 van de nieuwe gemeentewet;
BESLIST:
zijn huishoudelijk reglement als volgt te wijzigen:
Artikel 54quater
De gemeenteraad nodigt, één keer per jaar, de voorzitters uit van de gemeentelijke vzw's of feitelijke verenigingen genietende van een gemeentelijke toelage ten waarde van minstens 1.500 € opdat zij er het laatste activiteitenverslag van hun instellingen zouden voorstellen tijdens een openbare zitting van de gemeenteraad.
Deze beraadslaging wordt in dubbel exemplaar verzonden naar de minister-president van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, belast met Plaatselijke Besturen.