Gezamenlijke opdracht Gemeente - OCMW betreffende verzekeringsdiensten – Bepaling voorwaarden van het lastenboek en keuze van de wijze van gunning - Wijziging wegens de uitoefening van het algemeen toezicht op de plaatslejijke besturen

DE GEMEENTERAAD
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 234§1, zoals gewijzigd  door artikel 2 van de ordonnantie van 27 juli 2017 die de nieuwe gemeentewet wijzigt om de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten nader te omschrijven ;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten ;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten ;
Gezien het lastenboek n° JUR/TM/8-2019 dat de contractuele administratieve en technische clausules van deze opdracht bepaalt;
Gezien de beraadslaging van de gemeenteraad van 27 juni 2019 ((#002/27.06.2019/A/0032#) ;
Overwegende dat :
De huidige opdracht betreffende de verzekering diensten (ref. #002/19.01.2016/B/0092#) zal op 31 december 2019 verlopen zijn. Daarom, is een nieuw oproep tot mededinging  nodig.
De opdracht is geplaats volgens een openbare procedure met Europese bekendmaking.
De opdracht is gesloten voor een jaar en  kan driemaal voor dezelfde duur hernieuwd worden (Maximum duur vier jaren).
De opdracht is gezamenlijk georganiseerd met het OCMW van Oudergem krachtens artikelen 2, 36° en 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
Er is geen overeenkomst nodig tussen de gemeente en het OCMW voor deze opdracht.
Op 20 augustus 2019, heeft de Minister-President belast met de plaatselijke besturen verschillende opmerkingen aan het gemeentebestuur verzonden. Aangezien deze opmerkingen, dienen de opdrachtdocumenten goedgekeurd door de raad van 27 juni 2019 te worden gewijzigd.
De opdrachtdocumenten zijn daarom opnieuw aan de gemeenteraad voorgesteld na wijziging in overeenstemming met de technische opmerkingen geformuleerd door het Minister-President.
BESLIST :
-  een gezamenlijke opdracht opdracht vast te leggen met als voorwerp "verzekering diensten" volgens openbare procedure met europese bekendmaking,  de gunningsvoorwaarden van de opdracht te bepalen overeenkomstig het bijzondere lastenboek n°JUR 8-2019 en het bericht van publicatie goed te keuren;
- de geschatte uitgave van 230.000 Euros/jaar BTW incl bedraagt goed te keuren en de som te boeken op de volgende artikelen  050/12408 ; 050/12508  ; 104/11701; 104/12708 ; 136/12708 ; 300/12408 ; 300/12508 ; 704/12408 ; 721/11701 ; 722/11701 ; 138/11701 ; 766/12708  ; 7671/12508  ; 771/12408  ; 834/12408 van de gewone begroting 2019 ;
- Om het College te belasten met de benoeming van een afgevaardigd ambtenaar bevoegd voor de opvolging van de uitvoering van de opdracht ;
- om deze beraadslaging met alle stukken toe te sturen aan de Minister-President belast met Plaatselijke Besturen