Goedkeuring van de overeenkomsten betreffende de toekenning van twee subsidies aan de gemeente Oudergem in het kader van de oproep tot het indienen van projecten 2020 Klimaatactie Ref: SUB/2020/CommunesCPAS/ActionClimat

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 117 ;
Gelet op de twee beraadslagingen van het Schepencollege van 25/08/2020 dat heeft beslist zijn akkoord te geven over de inhoud van het aanvraagdossier van de gemeente Oudergem voor de delen 1 en 2 : Klimaatactieprogramma van de projectoproep 2020 van Leefmilieu Brussel : KLIMAATACTIE ;
Gezien de officiële informatiebrief van Leefmilieu Brussel aan het Schepencollege (ref. Leefmilieu Brussel: 20201217/KCU/JVA/PAL/) waarin de toekenning van de volgende toelagen wordt aangekondigd:
  • 100.000 € voor de uitvoering van het Lokaal Klimaatactieprogramma voor Oudergem (deel 1);
  • 11.909 € voor de uitvoering van het project "De Moestuin van Sint-Anna" (deel 2);
Overwegende dat de beslissing van de Gewestelijke Brusselse Regering van 10 december 2020, die de toekenning van subsidies aan gemeenten en OCMW's valideert, naar aanleiding van de projectoproep 2020 Klimaatactie van Leefmilieu Brussel;
Overwegende dat deze subsidies bedoeld zijn om de gemeente in staat te stellen de projecten uit te voeren die werden voorgesteld (en geselecteerd) naar aanleiding van de oproep tot het indienen van projecten ACTIE CLIMAT 2020 voor gemeenten en OCMW's in Brussel voor de ontwikkeling of actualisering van een "lokaal actieprogramma voor het klimaat" voor haar grondgebied, in directe samenhang met de gewestelijke strategieën en plannen (deel 1) en voor de uitvoering van duurzame milieuprojecten (deel 2);
Overwegende dat de uitvoering van het klimaatplan een gelegenheid is om de beraadslaging "Verbintenissen van de gemeente Oudergem die de klimaatnoodtoestand bevestigt om de klimaatopwarming efficiënt te bestrijden" waarover de gemeenteraad op januari 2020 heeft gestemd, te verwezenlijken, in coördinatie met de geplande acties op de verschillende bevoegdheidsniveau binnen de Federale Staat, om de opwarming van de aarde actief te bestrijden en om de bestaande gemeentelijke acties te versterken;
Overwegende dat het project "De Moestuin van Sint-Anna" tot doel heeft om op een gemeenschappelijke ruimte op de Tervuersesteenweg 89 een nieuwe gemeentelijke moestuin (uitgerust met een compost, een serre en een boomgaard) te creëren voor de inwoners van de wijk;
Overwegende dat de twee projecten (delen 1 en 2) door de gemeente zullen moeten worden gefinancierd ten belope van 10% van de gewestelijke subsidie die zal worden toegekend (met uitzondering van de kosten van het bestaande personeel); 
Overwegende dat de subsidieovereenkomsten tussen Leefmilieu Brussel enerzijds en de gemeente Oudergem anderzijds, die op 14/12/2020 per e-mail door Leefmilieu Brussel aan de diensten Stedenbouw-Milieu en Openbare Ruimten werden gestuurd, ter ondertekening moeten worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Oudergem;
Overwegende dat de overeenkomst met betrekking tot deel 1 wordt voorgesteld voor de periode die begint op 01/01/2021 en eindigt op 31/12/2022 ;
Overwegende dat de overeenkomst met betrekking tot deel 2 wordt voorgesteld voor de periode die begint op 01/01/2021 en eindigt op 31/12/2021 ;
BESLIST :
  • om de in bijlage overeenkomen betreffende de subsidiëring van de uitwerking van een lokaal klimaatactieprogramma en de uitvoering van het project "De Moestuin van Sint-Anna"
  • om de gemeentesecretaris en de burgemeester te belasten met de uitvoering van dit besluit