Bestuur & Politiek

Goedkeuring van de rekeningen van de Raagevende sportcommissie dienstjaar 2017

De Raad:
Gezien de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, en meer bepaald wat artikel 3 betreft ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meerbepaald artikel 117;
Gezien de oprichting in 2013 van de Raadgevende Commissie van Sport (College van 12/3/13 en Raad van 28/3/13)
Gezien de aanduiding van de voorziter en de leden van de Commissie door beslissing van het College op 3/12/13
De Raagevende sportcommissie heeft ons zijn rekening en balans van het dienstjaar 2017 overgemaakt.
De stavingsstukken betreffende deze balans, liggen ter inzage op de Rekendienst waar er kennis van kan genomen worden.
Deze rekening stelt zich als volgt voor :
Totaal Opbrengsten 15.936,58 €
Totaal Lasten 1.791,39 €
Op te nemen saldo 2016 +14.145,19 €
Algemeen resultaat 43.122,66 €
Gemeentelijke subsidie – Artikel 734/33201: 11.445,00 € voor 2017
Beslist
De rekening van  de Raagevende sportcommissie dienstjaar 2017 goed te keuren.
Onderhavige beraadslaging zal, onder vorm van beknopte omschrijving overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke besturen.