Herontwikkeling van Zwartkeeltjeslaan - CSC 11-2021 - Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek

De RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 234§1;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikelen 36, 58 en 81;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten ;
Gelet de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.
Gelet het Ministerieel besluit van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van de aannemers.
Gezien het bijzonder lastenboek n° 11/2021 dat de contractuele administratieve en technische clausules van deze opdracht bepaalt;
Gezien het totaal bedrag van de opdracht geschat wordt op 850.000 excl. BTW d.w.z 1.020.000 € BTW  inbegrepen ;
Gezien er een bedrag van 2.950.000,00 € voorzien is op het artikel 421/735.60 “Werken bestrating en voetpaden” van de buitengewone begroting van 2021 ;
Gezien de onderhavige overheidsopdracht is niet in percelen onderverdeeld om de volgende redenen:
  1. Een opdracht met percelen zou een te ingewikkelde en te belangrijke coördinatie van de werf tot stand brengen, die in een belangrijke verkeersader zal plaatsvinden.
  2. Een opdracht met percelen zou voor de gemeente meer kosten meebrengen omdat de werf wordt gevolgd door een assistent van de bouwheer. Bijgevolg brengt de coördinatie van de verschillende ondernemingen door de assistent van de bouwheer een aanzienlijke verhoging van de kosten van de opdracht van de assistent van de bouwheer met zich mee. 
Gezien het publicatiebericht als bijlage ;
BESLIST :
  • om de opdracht voor werken op te stellen via openbare procedure met voorafgaande bekendmaking en de toewijzingswijze van de opdracht vast te leggen volgens het bijzonder lastenboek n°11/2021;
  • om de Heer Didier SCHOTTE aan te duiden als veiligheidscoördinator op de werf van deze opdracht;
  • om  de in bijlage aankondiging goed te keuren ;
  • om de uitgave, geschat op 1.020.000 BTW inbegrepen (850.000 excl. BTW);
  • om deze uitgave in te voeren op het artikel 421/735.60 “Werken bestrating en voetpaden” van de buitengewone begroting van 2021 ;
Onderhavige beraadslaging zal, in dubbel, overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met de Plaatselijke Besturen.