Herstelling van de dakdichting en isolatie van platte daken van het Centre Scolaire du Souverain - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 234§3, zoals gewijzigd  door artikel 2 van de ordonnantie van 27 juli 2017 die de nieuwe gemeentewet wijzigt om de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten nader te omschrijven ;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel 92 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren, artikels 4§3,6,7 en 124 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, artikel 5, 2de alinea ;
Gezien de begrotingswijziging voor de uitvoering van gesubsidieerde REG-investeringsprojecten (ref. beraadslaging : 002/20.04.2021/B/0023) ;
Gezien het bijzonder lastenboek n°39/2021 dat de contractuele administratieve en technische clausules vastlegt;
Gezien er een bedrag van 188.036,72 € voorzien is op het artikel 73502/724.60 van de buitengewone begroting van 2021 voor de isolatie van het dak van “cs du Souverain” ;
Gezien dat volgens de recente begrotingsramingen die zijn meegedeeld door het architectenbureau Arcanne dat met de studie van dit dossier is belast, de kosten van de dakdelen A, B en C 181.761,76 EUR incl. BTW bedragen en 95.881,16 EUR incl. BTW bedragen voor de dakdelen D, E, F en G (zie plan)
Gezien dat : 
De prijsstijging van ongeveer 89.600,00 € voor alle daken (A,B,C,D,E,F,G) ten opzichte van de vorige raming is te verklaren door de volgende elementen die in de studie van de architect naar voren zijn gekomen:
 • Structurele werkzaamheden die nodig zijn om de voegen te herstellen
Schatting ongeveer 7.300 € incl. BTW;
 • Reinigen en afschilferen van de bestaande waterdichting om deze als dampscherm te gebruiken.
Schatting ongeveer 16.000 € incl. BTW
 • Het cementeren van de acroteria
Schatting: ongeveer 7.300 € incl. BTW.
 • Afwerkingswerkzaamheden en diverse toebehoren
Schatting: ongeveer 28.000 € incl. BTW
 • Levering en plaatsing van een overgangstrap tussen platte daken
Schatting: ongeveer 8.900 € incl. BTW
 • Realisatie in voorwaardelijke gedeelte van een extensief groendakcomplex met afgraving van het van  het grindballast en evacuatie
Schatting: ongeveer 22.400 € incl. BTW
Om binnen het gesubsidieerde bedrag te blijven, wordt besloten de werkzaamheden te beperken tot de isolatie van de dakdelen A, B en C.
Aangezien in het kader van de burgerparticipatieprojecten ideeën naar voren zijn gekomen voor de vergroening van de gevels en daken van openbare gebouwen, hebben wij voor deze opdracht een voorwaardelijke schijf opgenomen voor de realisatie van een groendak voor het geval later wordt besloten een deel van dit dak te vergroenen. Het realiseren van een groendak verandert niets aan de specificatie van de herstellingswerken van het dak en de isolatiewerken van het dak van “Centre Scolaire du Souverain”, het is gewoon iets dat er bovenop zou worden gelegd.
Gezien het bijgevoegde verklarend document over de wijze van gunning van deze opdracht.
BESLIST:
 • om de werkzaamheden te beperken tot de isolatie van de dakdelen A, B en C.
 • om een opdracht voor werken via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking op te stellen en de gunningswijze van de opdracht vast te stellen volgens het bijzonder lastenboek n°39/2021 ;
 • om het publicatiebericht als bijlage goed te keuren ;
 • om de uitgave, geschat op 181.761,76 € BTW incl. goed te keuren en deze in te voeren op het artikel 73502/724.60 van de buitengewone begroting van 2021 voor de waterdichting en isolatie van het plat dak van “cs du Souverain” ;
 • om de Heer Didier SCHOTTE aan te duiden als veiligheidscoördinator op de werf van deze opdracht;
Onderhavige beraadslaging zal aan de Heer de Gemeenteontvanger overgemaakt worden met de nodige bewijsstukken.