Bestuur & Politiek

Huishoudelijk reglement van de gemeentekribben

A. Algemene inlichtingen

De gemeente Oudergem runt vier kinderdagverblijven waarvan zij de inrichtende macht is. Deze kinderdagverblijven hebben geen rechtspersoonlijkheid die losstaat van die van de gemeente.

De gemeentelijke kinderdagverblijven worden beheerd door de dienst van het Jonge Kind van Oudergem. Die dienst staat in voor het beheer, de voorlichting, de ondersteuning en begeleiding van alle gemeentelijke opvangstructuren. Het gemeentelijke beleid betreffende het Jonge Kind wordt uitgevoerd in samenwerking met de schepen van het Jonge Kind.

De leiding van de kinderdagverblijven wordt toevertrouwd aan de verantwoordelijke verpleegkundigen of, in hun afwezigheid, aan de psycho-medisch-sociaalpersoneels.

Het team in elk kinderdagverblijf bestaat uit kinderverzorgsters, kook- en huishoudpersoneel, een verpleegster en een psycho-medisch-sociaalpersoneel.

In de kinderdagverblijven worden kinderen van 0 tot 36 maanden opgevangen van maandag tot vrijdag, telkens van 7u30 tot 18u (minstens 220 dagen/jaar).

1. Opvangcapaciteit:

 • Kinderdagverblijf "Les Poneys": Inschrijvingsnummer: 63/21002/03 -  36 kinderen van 0 tot 36 maanden: Generaal Merjaylaan 19
 • Kinderdagverblijf "Les Chatons": Inschrijvingsnummer: 63/21002/01 -  48 kinderen van 0 tot 36 maanden: Emile Rotiersstraat 3
 • Kinderdagverblijf "Les Mômes": Inschrijvingsnummer: 63/21002/04 -  48 kinderen van 0 tot 36 maanden: Robert Willamestraat 23
 • Kinderdagverblijf "Les Oursons": Inschrijvingsnummer: 63/21002/02 -  60 kinderen van 0 tot 36 maanden: Waversesteenweg 1181

 

B.  Naleving van de Kwaliteitscode

De erkende opvangvoorziening verbindt zich ertoe de "Kwaliteitsopvangcode van de Franse Gemeenschap" na te leven zoals vastgesteld in het "Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2003". Die code garandeert de gelijkheid van kansen voor alle kinderen om toegang te krijgen tot de aangeboden activiteiten en om een dienst aan te bieden die tegemoetkomt aan de vraag van de personen die het kind toevertrouwen en aan de behoeften van de kinderen.

Op die manier wordt elke vorm van discriminatie op basis van geslacht of sociaal-culturele afkomst ten aanzien van de kinderen of hun ouders vermeden.

De erkende opvangvoorziening bepaalt een opvangproject overeenkomstig de bepalingen van "artikel 20" van bovengenoemd besluit en geeft er een afschrift van aan de personen die het kind voor opvang toevertrouwen.

 

C.  Hoofddoel

Het hoofddoel van de erkende opvangvoorziening is om ouders in staat te stellen hun gezins- en beroepsverantwoordelijkheden, dat wil zeggen werk, beroepsopleiding, het zoeken naar werk, sociale verplichtingen en hun verantwoordelijkheden als ouders, met elkaar te verzoenen.

De opvangvoorziening richt een opvang in die de ouders toelaat hun kind in alle gerustheid voor opvang toe te vertrouwen en volledig beschikbaar te zijn, zowel psychologisch als lichamelijk, voor hun bezigheden, al dan niet professioneel.

 

D. Specifiek doel

Voor het toelaten van kinderen tot het kinderdagverblijf wordt voorrang gegeven aan ouders die hun domicilie in de gemeente Oudergem hebben. Deze voorrangscriteria voor toelating mogen in geen geval worden verward met exclusiviteitscriteria voor toelating of uitsluiting (tijdens de opvang) en mogen niet afhankelijk worden gesteld van de naleving van de bepaling met betrekking tot de zogenaamde "voorbehouden opvang" (zie deel E "Toegankelijkheid").

Het kind van wie de ouders niet voldoen aan de vastgestelde voorrangscriteria kan op de wachtlijst worden gezet. De ouders bevestigen hun inschrijvingsaanvraag binnen de maand die volgt op de termijn van 3 maanden na hun eerste aanvraag. Indien na 10 werkdagen volgend op de bevestiging van de inschrijvingsaanvraag blijkt dat er op de vermoedelijke opvangdatum een plaats beschikbaar is, kan de inschrijving van het kind niet worden geweigerd op basis van de toepassing van de vastgestelde voorrangscriteria.

 

E.  Toegankelijkheid

Overeenkomstig het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie (art. 10 en 11 van de Belgische Grondwet) en in opvangvoorzieningen die erkend zijn door een instelling van openbaar nut, is de toegang tot de opvangvoorziening gewaarborgd voor alle kinderen, ongeacht het beroep of de werkuren van de ouders.

In overeenstemming met de geldende regelgeving behoudt de opvangvoorziening minstens 10% van haar totale capaciteit voor om tegemoet te komen aan de opvangbehoeften in enkele bijzondere situaties:

 • Opvang van een kind dat een familieband heeft met een ander ingeschreven kind;
 • Opvang van een kind van wie de ouders ernstige sociale, psychologische of fysieke problemen hebben;
 • Op voorstel van een dienst "SOS-Enfants" of bij gerechtelijk bevel;
 • Kinderen die voor adoptie worden toevertrouwd (waarbij het moeilijk is voor de ouders om te weten wanneer het kind precies zal komen);
 • Bescherming van het hogere belang van het kind.

Voor de laatste 4 bijzondere situaties waarbij snel een oplossing moet worden gevonden, zal het inschrijvingsverloop worden aangepast naargelang de dringendheid.

 

F. Inschrijvingsverloop

1. Geplande opvang voor de leeftijd van 6 maanden

a. Inschrijving:

Inschrijven kan vanaf de derde maand van de zwangerschap. Dit is dus de vermoedelijke geboortedatum min zes maanden.

De ouders schrijven hun kind telefonisch in (in elk kinderdagverblijf waar ze hun kind zouden willen laten opvangen), met vermelding van de opvangtijd (aantal dagen per week) en de vermoedelijke begindatum van de opvang. De minimale opvangperiode is twee maanden. Alle inschrijvingsaanvragen worden onmiddellijk in het inschrijvingsregister ingeschreven in chronologische volgorde van indiening.

Binnen 10 werkdagen geeft het kinderdagverblijf een attest af aan de ouders, die op de hoogte worden gebracht van de volgende stappen.

Binnen een termijn van ten hoogste één maand na de inschrijvingsaanvraag brengt het kinderdagverblijf de ouders op de hoogte of hun kind wordt toegelaten, op de wachtlijst wordt gezet of hun aanvraag wordt geweigerd (met opgaaf van de redenen voor die weigeringsbeslissing). Na bericht over de aanvaarding van de inschrijving wordt er een afspraak gemaakt met de psycho-medisch-sociaalpersoneel of, indien die er niet is, met de verpleegkundige van de opvangvoorziening om het kinderdagverblijf te bezoeken, maar ook om het pedagogische project te bespreken en het huishoudelijke reglement toe te lichten.

Iedere beslissing tot weigering van de inschrijving wordt aan de ouders meegedeeld op basis van een standaardformulier (het model wordt verstrekt door ONE) en met vermelding van de reden voor de weigeringsbeslissing. Een weigering is enkel mogelijk wanneer er geen plaats vrij is op de vermoedelijke begindatum van de opvang of wanneer de aanvraag niet verenigbaar is met het huishoudelijke reglement of het opvangproject.

Het kinderdagverblijf mag een inschrijvingsaanvraag niet weigeren op grond van het feit dat het aantal aanwezigheidsdagen onvoldoende is als dit aantal groter is dan of gelijk is aan een maandelijks gemiddelde van 12, volledige of onvolledige, aanwezigheidsdagen, buiten de door de ouders aangekondigde vakantiemaanden.

Wordt een inschrijvingsaanvraag geweigerd, dan informeert het kinderdagverblijf de ouders over andere opvangstructuren die wellicht aan hun vraag tegemoet kunnen komen.

b. Bevestiging van inschrijving voor een kind dat op de wachtlijst staat

In de maand volgend op de zesde maand van de zwangerschap moeten ouders van wie het kind op de wachtlijst staat, hun inschrijving telefonisch bevestigen.

Binnen een termijn van hoogstens 10 werkdagen na de bevestiging van de inschrijving laat het kinderdagverblijf weten of het de inschrijving aanvaardt of weigert, met opgaaf van redenen, ofwel dat het de inschrijving nog steeds niet kan aanvaarden.

 Aanvaarde inschrijvingen worden definitief in het inschrijvingsregister ingeschreven, met vermelding van de vermoedelijke begindatum van de opvang. Op dat moment overhandigt het kinderdagverblijf het huishoudelijke reglement en het opvangproject aan de ouders. Tegelijk wordt ook gevraagd om een vast voorschot te betalen om de correcte uitvoering van de verplichtingen van de ouders te waarborgen (zie deel G).

c. Definitieve inschrijving

Ten laatste binnen de maand na de geboorte moeten de ouders hun inschrijving bevestigen en het vaste voorschot betalen om de inschrijving definitief te maken.

2. Bijzondere voorwaarden voor de opvang van een kind ouder dan 6 maanden

 a.  Inschrijving

De inschrijvingsaanvraag kan pas worden ingediend binnen de 9 maanden voor de geplande begindatum van de opvang in het kinderdagverblijf.

b. Bevestiging van de inschrijving

Ouders die geen weigering hebben ontvangen, maar van wie het kind op de wachtlijst werd gezet, bevestigen hun aanvraag binnen één maand na de termijn van drie maanden volgend op hun oorspronkelijke aanvraag. Een voorbeeld: als de ouders hun kind op 1 februari hebben ingeschreven en ze op 1 mei nog geen antwoord hebben ontvangen, moeten ze hun inschrijving voor 1 juni bevestigen.

c. Definitieve inschrijving

Ten laatste twee maanden voordat hun kind voor het eerst naar het kinderdagverblijf komt, bevestigen de ouders hun inschrijving telefonisch. Ondanks deze verschillende termijnen blijven de andere aspecten van de inschrijvingsprocedure dezelfde.

 

G. Vast voorschot

Na de geboorte van het kind en wanneer de inschrijving werd aanvaard, vraagt het kinderdagverblijf om een vast voorschot te betalen waarvan het bedrag is aangepast aan de gezinssituatie (doorgaans 62 euro, 43 euro als er meerdere kinderen tegelijk in hetzelfde kinderdagverblijf worden opgevangen, of 25 euro voor steungerechtigden).

Het bedrag van dit vaste voorschot zal in geen geval hoger zijn dan de kosten voor één maand opvang, berekend op basis van de verwachte aanwezigheid en de financiële bijdrage volgens het inkomen van het gezin.

Dit voorschot wordt binnen één maand na afloop van de opvangperiode teruggestort wanneer aan alle verplichtingen werd voldaan of wanneer het kind niet kon worden opgevangen vanwege de volgende gevallen van overmacht: de gezondheid van het kind of de ouders laat dit niet toe, de ouders zijn verhuisd of een van de ouders verliest zijn/haar job.

Als de inschrijving door de ouders wordt geannuleerd nadat die eerder werd bevestigd, wordt het voorschot niet teruggestort, behalve in gevallen van overmacht.

 

H.  Uurregeling van de kinderdagverblijven

De kinderdagverblijven zijn open van maandag tot vrijdag (5 dagen per week), telkens van 7u30 tot 18u (minstens 220 dagen/jaar).

Ouders kunnen hun kinderen ten laatste om 9u of 9u30 langsbrengen, afhankelijk van het kinderdagverblijf.

Indien hun kind onvoorzien toch niet aanwezig zal zijn, wordt aan de ouders gevraagd om dit ten laatste tegen 9u 's ochtends telefonisch te melden, anders wordt die dag volgens de maandelijkse aanwezigheidsfiche aangerekend. Deze afspraak zorgt ervoor dat het kinderdagverblijf zich zo goed mogelijk kan organiseren en niet onnodig maaltijden klaarmaakt.

Ouders komen hun kind(eren) ten laatste om 17u50 ophalen. Alle gezinnen moeten het kinderdagverblijf voor 18u verlaten hebben. Wanneer u iets vroeger komt, kunt u uw kind in alle rust ophalen, zodat het vertrek voor uw kind vlotter verloopt.

Er wordt aan de ouders gevraagd om deze uurregeling steeds te respecteren. Bent u uitzonderlijk toch later, dan wordt er gevraagd om een register te tekenen. En wanneer ouders hun kinderen niet voor het normale sluitingsuur komen ophalen, ontvangen ze een schriftelijke nota. Wanneer het kind herhaaldelijk te laat wordt opgehaald, wordt het "schepenencollege" ingeschakeld om de situatie te beoordelen. Die beoordeling kan zo ver gaan dat het kind van het kinderdagverblijf wordt uitgesloten omdat de ouders het reglement niet hebben nageleefd.

De sluitingsdagen (3 tot 4 weken in juli of augustus [afwisselend], tussen kerst en nieuwjaar en enkele brugdagen) worden tijdig, namelijk bij het begin van ieder kalenderjaar, aan de ouders meegedeeld.

In geval van overmacht (diefstal, brand, epidemie enz.) kan de inrichtende macht beslissen om het kinderdagverblijf of een afdeling te sluiten.

 

I.  Praktische opvangvoorwaarden

Voorwaarden:

 • Het voorschot betaald hebben
 • De twee opvangovereenkomsten ondertekend hebben
 • Het huishoudelijke reglement aanvaard en ondertekend hebben
 • Het medische attest hebben ingediend waarin staat dat het kind in staat is om naar de opvang te komen
 • Het medische attest hebben ingediend waaruit blijkt dat het kind de eerste dosis vaccins heeft gekregen, zoals voorgeschreven door de ONE

1. Gewenningsmomenten

 Tijdens de gewenningsmomenten wordt de komst van uw kind in het kinderdagverblijf voorbereid. Die momenten gaan door voordat uw kind effectief naar het kinderdagverblijf komt en kunnen verschillen qua duur, afhankelijk van het opvangproject van ieder kinderdagverblijf.

Eén maand voordat uw kind voor het eerst naar de opvang komt, neemt u contact op met het kinderdagverblijf om een afspraak te maken voor de gewenning van uw kind.

2. Opvang van uw kind:

Het praktische verloop van de opvang is specifiek voor elke opvangstructuur en we willen u vragen om de afspraken, vastgelegd in het opvangproject, na te leven.

Ouders die hun kind niet persoonlijk komen ophalen, moeten vooraf een volmacht aan het kinderdagverblijf overhandigen. Die volmacht moet de volledige contactgegevens van de aangeduide persoon - die minstens 16 jaar moet zijn - en een afschrift van zijn of haar identiteitskaart bevatten.

3.  Hygiëne:

De ouders brengen zelf de persoonlijke kleding en luiers voor hun kind mee. De kinderverzorgsters waarschuwen u tijdig wanneer u nieuwe kleding of luiers moet meebrengen.

Ouders die het moeilijk hebben om de juiste hygiënische zorgen te verstrekken, kunnen dit gerust met de kinderverzorgsters of de verpleegkundige van het kinderdagverblijf bespreken.

4.  Voeding

De maaltijden worden bereid door de verpleegster of het kookpersoneel.

De maaltijden worden iedere dag klaargemaakt in het kinderdagverblijf, dat ook zorgt voor de basismelk.

Om de voedingshygiëne te waarborgen, mogen geen andere levensmiddelen behalve moedermelk in het kinderdagverblijf worden binnengebracht. Aan ouders die moedermelk meebrengen, wordt gevraagd om die in individuele porties te verpakken en hierop de naam van het kind, de afkolfdatum en eventueel de invriesdatum te vermelden.

Als uw kind een speciaal dieet moet volgen, vragen we u om voor elke bijzondere vraag een medisch attest voor te leggen. Sommige dieetvoedingsmiddelen (bijv. zuivelproducten op basis van soja) worden door het kinderdagverblijf zelf verstrekt.

5.  Varia

Het dragen van juwelen is verboden.

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind(eren) zodra die zich niet langer op de afdeling bevinden.

Ouders worden verzocht om kinderwagens in de daartoe voorziene garage te zetten. Om hygiënische en logistieke redenen zijn kinderwagens buiten dit gebied niet toegestaan.

Er wordt aan de ouders gevraagd om binnen in het kinderdagverblijf

 • hun telefoon niet te gebruiken;
 • niet te roken;
 • geen dieren mee te brengen.

Sommige kinderdagverblijven maken foto's van de kinderen tijdens de normale activiteiten (groepsfoto, lentedag, feesten, knutselwerkjes enz.) om die aan de ouders te tonen. Die foto's zijn bedoeld om te worden verspreid binnen het kinderdagverblijf of voor ander intern gebruik binnen de instelling, bijvoorbeeld ter illustratie van de activiteiten.

Binnen dit welomlijnde kader vullen de ouders het formulier in waarmee ze toestemming geven voor het gebruik en de verspreiding van de beelden die van hun opgevangen kinderen worden gemaakt. De ouders hebben recht op informatie, toegang, verbetering en verzet tegen de verwerking van de beelden die op hen betrekking hebben.

 

J.  Opvangovereenkomst

Het kinderdagverblijf en de ouders sluiten, zo snel mogelijk, bij de aanvaarding van de door de ouders bevestigde inschrijvingsaanvraag, een opvangovereenkomst waarin hun wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd (die overeenkomst is als bijlage bij dit reglement gevoegd en kan daar niet los van worden gezien).

Naast de standaardaanwezigheidsfiche van het kind, waarop de (halve) dagen worden aangegeven waarop het kind gedurende een referentieperiode aanwezig zal zijn, bevat de opvangovereenkomst, conform het model van de ONE, minstens de volgende informatie:

 • Het gebruikelijke aanwezigheidsvolume tijdens een referentieperiode die kan variëren van één week tot drie maanden;
 • Het jaarlijkse afwezigheidsvolume, de periodes waarvoor wordt verwacht dat het kind niet aanwezig zal zijn en de afspraken voor het bevestigen van die afwezigheden;
 • De sluitings- en/of verlofdata van het kinderdagverblijf die bij het begin van elk kalenderjaar aan de ouders worden meegedeeld;
 • De geldigheidsduur van de opvangovereenkomst en de theoretische uurregeling van de opvang;
 • De mogelijkheid om de voorwaarden van de opvangovereenkomst in onderling overleg aan te passen;
 • De voorwaarden voor vroegtijdige beëindiging van de opvang (met een opzeggingstermijn van 1 maand).

Als het voor de ouders onmogelijk is om een standaardaanwezigheidsfiche in te vullen, bepalen ze samen met het kinderdagverblijf de voorwaarden, met name wat betreft de termijnen, voor het plannen van de aanwezigheid van hun kind.

De ouders ontvangen evengoed iedere maand een maandelijkse aanwezigheidsfiche die ze moeten invullen en voorleggen aan het kinderdagverblijf zodat de opvang zo goed en precies mogelijk kan worden georganiseerd. Die maandelijkse fiches moeten ten laatste op de daarop aangegeven datum worden voorgelegd. In voorkomend geval zal het kinderdagverblijf de aanwezigheden aanrekenen volgens de door u voorgelegde standaardaanwezigheidsfiche. De maandelijkse fiche moet doorgaans overeenkomen met de standaardaanwezigheidsfiche, maar het is wel mogelijk om hierop eventuele vakantiedagen door te geven.

 

K.  Financiële bijdrage van de ouders

1. Algemeen principe

De financiële bijdrage van de ouders wordt berekend op basis van het samengevoegde nettomaandinkomen van de ouders, overeenkomstig het "Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen" en de omzendbrief van de ONE waarin de toepassingsvoorwaarden worden vastgelegd. Die omzendbrief is als bijlage bij dit huishoudelijke reglement gevoegd.

De financiële bijdrage van de ouders dekt alle opvangkosten, met uitzondering van luiers, medicijnen, speciale dieetvoeding en kleding.

Binnen de 3 maanden na het sociale gesprek moeten de documenten die nodig zijn voor de berekening van de financiële bijdrage van de ouders aan de psycho-medisch-sociaalpersoneel van het kinderdagverblijf worden overhandigd. Als de documenten niet binnen deze termijn worden voorgelegd, wordt het hoogste bedrag van de financiële bijdrage in rekening gebracht totdat de documenten effectief werden ingediend, overeenkomstig de omzendbrief van de ONE in verband met de financiële bijdrage van de ouders.

De financiële bijdrage van de ouders wordt berekend bij de eerste opvang van het kind, tijdens de jaarlijkse herziening van het dossier en bij elke wijziging in de financiële situatie van het gezin, die steeds binnen de 15 dagen moet worden gemeld.

Halve dagen (het kind is max. 5 uur aanwezig) worden aangerekend aan 60% van de normaal verschuldigde financiële bijdrage.

Wanneer twee kinderen uit hetzelfde gezin tegelijkertijd worden opgevangen in een erkend kinderdagverblijf en voor elk kind dat behoort tot een gezin met minstens 3 kinderen (in dat geval telt een kind met een handicap voor twee eenheden bij de berekening van het aantal kinderen in het gezin) wordt de financiële bijdrage van de ouders die voor elk kind verschuldigd is, verlaagd tot 70%.

Elke wijziging in de beroepssituatie of en/of gezinssituatie (scheiding, verlies van werk, adreswijziging, zwangerschapsverlof enz.) moet uiterlijk binnen de 15 dagen aan de psycho-medisch-sociaalpersoneel worden gemeld. Een dergelijke melding leidt tot een aanpassing van de financiële bijdrage, die ingaat vanaf de maand volgend op de melding, behalve in het geval van gelijktijdige opvang of voor grote gezinnen. In die gevallen gaat de aanpassing van de financiële bijdrage van de ouders in vanaf de dag van het optreden van de wijziging, op basis van een bewijsdocument dat die wijziging aantoont.

2. Betalingsvoorwaarden

De facturen worden maandelijks opgesteld en moeten bij ontvangst worden betaald:

 • Via domiciliëring: het juiste document wordt u door de psycho-medisch-sociaalpersoneel overhandigd bij het samenstellen van uw opvangdossier. De ouders bezorgen dit document vervolgens terug aan de psycho-medisch-sociaalpersoneel van het kinderdagverblijf, die de nodige stappen zal ondernemen om de domiciliëring te laten uitvoeren.
 • Via bankoverschrijving.

3. Maandelijkse aanwezigheidsfiche

De maandelijkse standaardaanwezigheidsfiche van het kind (model van de ONE) maakt integraal deel uit van de opvangovereenkomst.

Los van de standaardaanwezigheidsfiche geeft het kinderdagverblijf elke maand een maandelijkse aanwezigheidsfiche mee, die de ouders moeten invullen en terugbezorgen voor de datum die op de fiche wordt aangegeven. Doen ze dat niet, dan wordt de factuur opgesteld op basis van de standaardaanwezigheidsfiche die als bijlage bij de opvangovereenkomst is gevoegd.

De eerste maandelijkse fiche moet door de ouders worden ingevuld en ten laatste op het moment dat het kind naar het kinderdagverblijf komt, worden terugbezorgd.

De ouders respecteren de aanwezigheidsdagen die op deze maandelijkse fiche werden ingevuld.

In geval van een afwezigheid die geen aanleiding geeft tot vrijstelling van de financiële bijdrage, worden de geplande aanwezigheidsdagen aan de ouders aangerekend volgens de planning op de maandelijkse fiche (of, bij gebrek daaraan, in de opvangovereenkomst).

Bij wijze van afwijking geeft een afwezigheid wegens overmacht of uitzonderlijke omstandigheden, zoals die door de regering van de Franse Gemeenschap op voorstel van de ONE werden bepaald, geen aanleiding tot de aanrekening van de financiële bijdrage van de ouders (zie de tabel met de afwezigheidsredenen in de bijlage).

Er zijn 4 uitzonderingen op deze regel:

 • Weigering tot opvang in het erkende kinderdagverblijf om volksgezondheidsredenen;
 • De arbeidsvoorwaarden van de ouders;
 • Afwezigheid gestaafd met een medisch attest;
 • Andere situaties die door de regering op voorstel van de ONE werden bepaald (staking bij het openbaar vervoer, slechte weersomstandigheden, …)

De ouders moeten ten laatste wanneer hun kind terug naar het kinderdagverblijf komt de medische attesten voor de onverwachte afwezigheid voorleggen, anders kan het kinderdagverblijf de opvang van het kind niet aanvaarden.

De andere afwezigheidsbewijzen moeten voor het einde van de betrokken maand worden voorgelegd.

 

L.  Medisch toezicht

1. Gezondheidstoezicht

Elk kinderdagverblijf heeft een verpleegkundige in dienst die uw kind opvolgt volgens de normen van de ONE en de afspraken van het kinderdagverblijf zelf.

In de kinderdagverblijven "Les Mômes" en "Les Oursons" kan, indien de ouders dat wensen, uw kind preventief worden opgevolgd door de arts van het kinderdagverblijf vermits er binnen het kinderdagverblijf zelf ONE-consulten plaatsvinden. Uw kind kan dan worden onderzocht zoals tijdens elk ONE-consult, volgens een aanbevolen planning van 10 onderzoeken tussen de leeftijd van 3 en 30 maanden. De ouders worden op de hoogte gebracht van de resultaten van de onderzoeken en de verschillende gezondheidsadviezen.

Het gezondheidsboekje is voor de verschillende medische en paramedische professionals een handige tool om informatie uit te wisselen en het moet daarom telkens met het kind worden meegegeven wanneer er in het kinderdagverblijf medische onderzoeken gebeuren of op vraag van de arts.

2. Preventieve opvolging van uw kind

Naast de contacten met de arts van uw kind voor de behandeling van ziekten, is een regelmatige medische opvolging van uw kind noodzakelijk voor vaccinaties, screenings, opvolging van de ontwikkeling en groei, allerlei adviezen en informatie over gezondheid en voeding.

Volgens de wetgeving moet het kinderdagverblijf erop toezien dat elk kind preventief wordt opgevolgd. Ouders worden uitgenodigd om mee te delen welke arts of welk ONE-consult ze hebben gekozen. Ze kunnen hun keuze op elk moment wijzigen.

3.  Vaccinaties

De ouders verbinden zich ertoe hun kind te laten vaccineren of de arts van het ONE-consult toestemming te geven om de vaccinaties uit te voeren volgens het door de ONE aanbevolen schema, dat overeenkomt met het schema dat door de Franse Gemeenschap is opgesteld.

De kinderen moeten verplicht gevaccineerd worden tegen de volgende ziekten: difterie-pertussis-polio, Haemophilus influenza b, mazelen, rodehond, bof.

De andere vaccins die de Franse Gemeenschap met aandrang aanbeveelt, zijn die tegen hersenvliesontsteking door meningokokken C en hepatitis B.

Als de ouders de vaccinaties door de arts van het kinderdagverblijf laten uitvoeren, wordt hen gevraagd een toestemmingsformulier voor vaccinatie te ondertekenen.

De vaccinatiestatus wordt regelmatig gecontroleerd, meer bepaald op het moment van de eerste opvang, op 9 maanden en op 18 maanden. Het kind kan van de opvang worden uitgesloten als niet aan deze verplichting wordt voldaan of wanneer de vaccinaties niet tijdig gebeuren (flinke vertraging).

Als de arts van het kind echter van mening is dat een door de ONE aanbevolen vaccinatie niet geschikt is om medische redenen specifiek voor het kind, wordt dit genoteerd en wordt het dossier vervolgens door de arts van het consult en/of de medisch adviseur - kinderarts van de ONE bekeken om te bepalen of het kind wel of niet naar het kinderdagverblijf mag blijven komen.

NB: ten laatste bij het begin van de opvang moet aan het kinderdagverblijf een medisch attest (toelatingsattest) worden voorgelegd waaruit blijkt dat er geen gevaar is voor de gezondheid van de andere kinderen en waarop de toegediende vaccinaties worden aangegeven.

Volgens de door de ONE vastgestelde voorwaarden:

 • Onderwerpt het erkende kinderdagverblijf de kinderen en de personen die toezicht op hen uitoefenen aan een gezondheidstoezicht overeenkomstig de geldende regelgeving;
 • Zien de structuren die kinderen van 0 tot 3 jaar opvangen toe op een preventief medisch toezicht van de kinderen.
 • Tenzij er in de opvangvoorziening zelf een medisch consult wordt georganiseerd, onderhoudt het kinderdagverblijf een functionele link met een consult van de ONE of dat door de ONE erkend is.
 • In het kader van het preventieve medische toezicht is het medisch boekje van het kind een referentiedocument dat een schakel vormt tussen de verschillende betrokkenen en de ouders. De ouders zien er dus op toe dat dit boekje steeds met het kind wordt meegegeven.
 • Een ziek kind wordt alleen opgevangen wanneer uit een medisch attest blijkt dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid van de andere kinderen in de opvang.
 • Elke medische behandeling kan alleen worden toegediend op basis van een medisch attest. Geneesmiddelen en hun dosering (de duur van de behandeling en de precieze toe te dienen hoeveelheid) worden door de ouders op voorschrift van de arts van hun keuze verstrekt.
 • Voor sommige ziekten moet het kind van de opvang worden geweerd (zie de brochure van de ONE over gezondheidsbevordering in structuren die kinderen van 0 tot 3 jaar opvangen).
 • Als er tijdens de opvanguren ziekteverschijnselen optreden, wordt u hiervan meteen op de hoogte gebracht zodat u de nodige regelingen kunt treffen. Er wordt daarom gevraagd om overdag steeds bereikbaar te zijn.

 

M. Verzekeringen

Het erkende kinderdagverblijf heeft alle benodigde verzekeringen afgesloten, meer bepaald wat betreft zijn werking en infrastructuur.

De kinderen zijn tijdens hun aanwezigheid in het kinderdagverblijf gedekt door de openbare aansprakelijkheidsverzekering van de opvangvoorziening.

 Die aansprakelijkheid kan echter alleen worden ingeroepen voor zover de door het kind geleden schade het gevolg is van een fout of nalatigheid van het kinderdagverblijf.

Broers en zussen mogen om voor de hand liggende veiligheidsredenen niet in de afdelingen en/of in de tuin spelen. Zij blijven eveneens onder de verantwoordelijkheid van hun ouders staan.

Het is raadzaam dat de ouders een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Het gemeentebestuur en het erkende kinderdagverblijf wijzen alle aansprakelijkheid af in geval van diefstal of verlies van voorwerpen in de gemeentelijke kinderdagverblijven.

 

N.  Aftrekbaarheid van de opvangkosten

Vanaf 1 januari 2005 (belastingjaar 2006) zijn de opvangkosten voor kinderen jonger dan 12 jaar fiscaal aftrekbaar voor 100% van het bedrag dat per dag en per kind werd betaald, met een plafond dat door de federale wetgeving is vastgesteld. Het gemeentebestuur zal de ouders daarvoor tijdig het fiscale attest bezorgen volgens het model dat de ONE ter beschikking stelt. Vak I wordt ingevuld door de ONE en vak II door het kinderdagverblijf.

De inhoud van deze bepaling kan mee evolueren met de wijzigende federale wetgeving in dit domein.

 

O.  Sancties

Wanneer de financiële bijdrage van de ouders niet wordt betaald of de dwingende bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan het kind, na een sociaal onderzoek en ingebrekestelling per aangetekende brief, van de opvang worden uitgesloten. Het sociaal onderzoek bestaat uit een gevalsanalyse door de directie van het kinderdagverblijf, waarbij wordt nagegaan of externe of interne redenen de houding van de ouders kunnen beïnvloeden en de schending(en) van dit reglement enigszins kunnen "rechtvaardigen".

Zowel ouders als professionals dienen elkaar te respecteren. Als ouders zich schuldig hebben gemaakt aan feiten die de fysieke of morele integriteit van een personeelslid, een kind of een andere ouder schenden, de organisatie of het goed functioneren van het kinderdagverblijf in gevaar brengen of ernstige materiële of morele schade veroorzaken, kan hun kind van de opvang worden uitgesloten.

 

P. Vroegtijdig vertrek

Ouders moeten het kinderdagverblijf minstens 1 maand van tevoren op de hoogte brengen van het vroegtijdige vertrek van hun kind, behalve in gevallen van overmacht die het onmiddellijke vertrek van het kind rechtvaardigen.

Kinderen kunnen in de opvang blijven tot ze voor het eerst naar school gaan na hun derde verjaardag. Kinderen kunnen in de school instappen in september, met Kerstmis of met Pasen.

Rond de tweede verjaardag van het kind geeft de psycho-medisch-sociaalpersoneel u een document mee, waarop u de vermoedelijke vertrekdatum van uw kind aangeeft.

 

Q.  Regelmatige inspectie door de ONE

De medewerkers van de ONE zijn verantwoordelijk voor een regelmatige evaluatie van de opvangvoorzieningen, waarbij ze de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van de kinderen opvolgen, rekening houdend met de verwachting van de ouders.

 

R.  Relatie van de ONE met de ouders

Bij het uitoefenen van zijn opdracht ziet de ONE de ouders als partners.

In alle gevallen die kunnen leiden tot de intrekking van de vergunning of erkenning zal de ONE een onderzoek uitvoeren bij de ouders en hen op de hoogte houden van alle beslissingen die in dat verband worden genomen.