INTERFIN - Buitegewone zitting van de algemene vergadering - 16.06.2020 - Wijziging van de statuten - mandaat

De Raad,
Gelet op de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten,
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interfin en in het bijzonder artikel 36;
Overwegende dat de voornoemde ordonnantie statutenwijzigingen oplegt aan de intercommunale Interfin en bepaalt dat Interfin haar statuten conform moet maken binnen een maximumtermijn van 24 maanden te rekenen vanaf de invoegetreding (d.w.z. ten laatste op 1 september 2020);
Gezien eveneens de invoegetreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) dat ook statutenwijzigingen voor Interfin inhoudt;
Overwegende dat in het kader van deze verplichte statutenwijzigingen op grond van de voornoemde wetgeving, er ook wordt voorgesteld om het maatschappelijk doel in overeenstemming te brengen met de gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten van Interfin.
Beslist:
  • tot goedkeuring van de wijzigingen van de Interfin-statuten zoals die voorgesteld zijn door de intercommunale op 16 april 2020 aan het college van burgemeester en schepenen en in het bijzonder van de wijziging van het maatschappelijk doel van Interfin, met het oog op de invoegetreding de dag van hun goedkeuring door de algemene vergadering van de onderneming;
  • Mevrouw Valérie Cops, Gemeenteraadslid aan te stellen om de gemeente te vertegenwoordigen tijdens de Bijzondere algemene vergadering van 16 juni 2020 die in aanwezigheid van een notaris wordt gehouden.