Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Socioculturele activiteiten georganiseerd in de eerste helft van 2019

Geachte burgemeester, dames en heren schepenen,
Geachte collega’s,
In de algemene beleidsnota heeft u aangegeven dat u "het aanbod van buitenschoolse activiteiten wilt vergroten" en "het aanbod van socioculturele activiteiten, met name voor gezinnen, verder wilt ontwikkelen". 
Op het college van 12 februari 2019 hebt u, in plaats van dit aanbod uit te breiden, besloten om ouders teug te betalen omdat er niet genoeg plaatsen zijn voor de socioculturele activiteiten georganiseerd van 6 februari tot 8 mei 2019.
Vandaar de volgende vragen:
  • Kunt u mij vertellen waarom u het aantal plaatsen niet heeft verhoogd om aan de behoeften van de ouders te voldoen in plaats van het inschrijvingsgeld terug te betalen?
  • Kunt u mij het totale aantal plaatsen voor de socioculturele activiteiten die aan kinderen worden aangeboden en het aantal ontvangen inschrijvingsaanvragen meedelen?
  • Wat is het huidige budget voor socioculturele activiteiten voor kinderen? Welke verhoging van het budget plant u om dit aanbod te vergroten (zoals vermeld in de algemene beleidsnota)? 
Ik dank u voor uw antwoord.
Vanessa Rigodanzo
Gemeenteraadslid PS
  • Antwoord van mevrouw Elise Willame, schepen
Bedankt voor uw vraag.
Vooraleer u een precies antwoord te geven op uw vragen met betrekking tot de terugbetalingen aan ouders door een tekort aan plaatsen voor de socioculturele activiteiten, wil ik u graag de huidige situatie van het team Buitenschoolse activiteiten schetsen.
Sinds 1 juli 2018 heeft de dienst buitenschoolse activiteiten geen directie meer sinds het vertrek van de directeur.
De twee overblijvende ambtenaren nemen deze functie dus waar en zijn daarbij zeer bekwaam te werk gegaan. Sinds ik tweeënhalve maand geleden ben aangetreden, doen mijn dienst en ik er alles aan om te voldoen aan een dringende behoefte, namelijk om een oproep tot kandidaatstelling (intern en extern) lanceren om de directie te kunnen vervangen. Dit is nu gebeurd, de oproep tot kandidaatstelling werd gepubliceerd op 31 januari 2019 en de ontvangst van de kandidaturen zal op 1 maart 2019 worden afgesloten. Er werd een selectiecommissie aangesteld en de examendata zijn reeds gepland.
Volgens mijn dienst en mezelf was het vervangen van de directie een prioritaire actie om de duurzaamheid van de opdracht van de dienst en van de aanwezige ambtenaren en hun welzijn op het werk te garanderen.
Laten we nu terugkomen op de annuleringen, we hebben inderdaad een aantal ouders moeten terugbetalen:
  •  In de zitting van 29 januari hebben we 3 ouders terugbetaald omdat er niet genoeg plaats was.
  • Twee van deze ouders wilden hun kinderen inschrijven voor de zwemactiviteit, maar we hebben slechts twee banen gedurende 1.30 uur en moeten ervoor zorgen dat er aan zoveel mogelijk aanvragen wordt voldaan.
Bovendien maken zwemlessen niet langer deel uit van het pedagogisch project van de Sint-Juliaanschool en de Sint-Hubertusschool, waardoor er een groot enthousiasme is en de activiteit snel wordt ingevuld.
  • Een ouder wilde zijn kind inschrijven voor het voetbal, maar er was geen plaats meer. Het is belangrijk om te weten dat voetbal sinds het wereldkampioenschap voetbal (deze zomer 2018) nog nooit zo'n groot aantal inschrijvingen heeft gehad, de andere jaren hebben we nooit iemand geweigerd;
  • In de zitting van 5 februari hebben wij 1 persoon terugbetaald wegens een fout in de bankrekening;
  • In de zitting van 12 februari hebben we 1 ouder terugbetaald omdat er geen plaats meer was voor de activiteiten "Zwemmen".
  • In de zitting van 19 februari hebben we 3 personen terugbetaald wegens ziekte (op vertoon van een medisch attest).
De buitenschoolse activiteiten zijn een echt succes bij de jonge Oudergemnaars, wat betekent dat deze dienst op volle toeren draait voor wat de lokalen betreft. De vraag naar de uitbreiding van het aanbod zal uiteraard worden voorgelegd aan de nieuwe directie. In afwachting hebben we al contacten en bezoeken gepland met onthaalplaatsen in Waals-Brabant voor de ontheemdingsklassen, wat ons aanbod in de komende maanden hoogstwaarschijnlijk zal vergroten.
Wat de cijfers voor dit semester betreft: momenteel hebben we 250 kinderen (lager onderwijs en kleuterschool).
We hebben voor alle activiteiten tezamen 20 kinderen moeten weigeren (inclusief 4 terugbetalingen).
Voor wat de begroting betreft: de buitenschoolse activiteiten gebruiken twee begrotingsartikels. Het in 2019 toegewezen budget bedraagt 213.000 euro. Dit omvat de lonen van de ambtenaren en de lonen van de monitoren van de speelpleinen en de openluchtcentra.
Daarnaast wordt elk jaar een bedrag van ongeveer 22.500 euro uitgegeven aan de vergoeding van de monitoren die toezicht houden op de kinderen in de bussen en op de activiteitenlocaties op woensdag.
Tot slot, en zoals ons meerderheidsovereenkomst vermeldt, is het heel duidelijk dat de meerderheid het aanbod voor kinderen buiten de schooluren wil uitbreiden. Binnen enkele weken zullen sommige activiteiten die al in het Engels worden gegeven trouwens ook in het Nederlands worden gegeven.
Dit onderwerp is zeker een van de eerste onderwerpen die met de nieuwe directie zal worden besproken bij aanwerving.